มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ยูเครน

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
01 สัตว์มีชีวิต 0 30,000 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 0 867,563 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 848,093 0 818,624
10 ธัญพืช 538,008,196 414,860,037 188,153,653
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 11,213,677 46,505,155 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 24,384,412 25,759,370 23,203,930
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 6,700 0 6,460
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 5,140,578 20,215,517 3,975,876
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 0 885,808
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 34,910,723 36,058,505 43,094,153
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 0 559,604
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 3,568 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 47,979 17,405 33,480
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 7,970,711 6,207,435 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 4,259 0
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 2,525 4,245,363 1,900
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 14,460 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,158,308 156,525 92,451
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 2,117,831 312,988
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 235 0
42 เครื่องหนัง 6,248 7,965 63,254
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 764 871,813
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,987 15,556 11,220
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 28,124 6,240 10,930
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 17,446 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 475,990 371,907 69,371
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 225,813 155,769 149,183
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 27,494 8,488 32,371
64 รองเท้า 15,987 0 10,798
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 15,424 25,999
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 2,018 73,772 57,215
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 1,201
72 เหล็กและเหล็กกล้า 318,497 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 155,974 14,523 38,091
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 407,405 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 37,992 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 10,822,650 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 726,172 1,245,357 713,316
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 12,773,937 5,544,294 18,591,661
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 10,026,238 5,655,523 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 9,018 12,461 35,968
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 243,415 611,110 233,034
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 342,261 109,470 57,874
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 23,534 73,807 74,351
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 4,000 636 0
รวม 649,098,609 582,271,787 282,186,577
หน่วย : บาท