มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ยูเครน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 80,551 58,501 8,000
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 514,357 757,508 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 0 19,675
10 ธัญพืช 232,448,536 5,330,246 23,458,254
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 376,198 13,132,328
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 4,184,533 5,214,657 7,756,308
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 564,549 0 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 21,976 6,044
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 40,757 15,366 21,314
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 4,601,814 3,176,900 5,604,868
31 ปุ๋ย 644 4,242 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 9,385 18,353 18,141
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 864,633 864,633 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 11,275 138,112 291,451
40 ยางและของทำด้วยยาง 579,868 0 1,685,479
42 เครื่องหนัง 19,446 3,220 53,611
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 2,427 0 98,975
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 8,609 5,636 5,608
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 11,569 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 12,283 79,017 525,040
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 200,041 375,792 114,222
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 25,355 0 0
64 รองเท้า 3,822 4,790 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 17,765 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 151,813 1,153,031 184,292
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 109,241 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 25,064 28,251 40,703
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 0 389,970
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 112,764 365
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 3,602,340 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,806,544 7,484,917 1,612,920
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 10,226,735 11,737,258 13,541,557
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 8,874 15,954 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 880,573 986,543 260,455
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 31,117 1,048,052 2,864
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 43,820 21,838 16,797
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 15,509 156
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 85,403 5,618
รวม 260,961,334 39,261,673 68,855,015
หน่วย : บาท