รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.67
3
โหวต
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย. ปีงบฯ 64

หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย. ปีงบฯ 64

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน พฤศจิกายน 2563

ที่มาของรายได้ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.)
1. กรมสรรพากร 116,386 130,414 -14,028 -11 120,610 -4,224 -4
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 60,738 65,677 -4,939 -8 61,594 -856 -1
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 28,367 35,124 -6,757 -19 28,911 -544 -2
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 21,052 22,478 -1,426 -6 23,706 -2,654 -11
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 431 706 -275 -39 501 -70 -14
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4,519 5,087 -568 -11 4,623 -104 -2
1.6 ภาษีการรับมรดก 42 7 35 500 n/a 42 n/a
1.7 อากรแสตมป์ 1,197 1,304 -107 -8 1,244 -47 -4
1.8 รายได้อื่น 39 34 5 15 31 8 26
2. กรมสรรพสามิต 47,717 47,683 34 0 49,093 -1,376 -3
2.1 ภาษีน้ำมันฯ 18,190 16,644 1,546 9 20,318 -2,128 -10
2.2 ภาษีรถยนต์ 9,128 9,792 -664 -7 8,269 859 10
2.3 ภาษีเบียร์ 7,430 7,448 -18 0 6,816 614 9
2.4 ภาษียาสูบ 5,393 4,436 957 22 5,312 81 2
2.5 ภาษีสุราฯ 4,997 6,363 -1,366 -21 4,989 8 0
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม 1,740 2,143 -403 -19 2,035 -295 -14
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ 346 351 -5 -1 251 95 38
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ 302 285 17 6 238 64 27
2.9 ภาษีเครื่องไฟฟ้า n/a n/a n/a n/a 292 -292 n/a
2.10 ภาษีโทรคมนาคม n/a n/a n/a n/a 375 -375 n/a
2.9 ภาษีอื่น 94 120 -26 -22 769 -675 -88
2.10 รายได้อื่น 98 102 -4 -4 96 2 2
3. กรมศุลกากร 8,196 8,704 -508 -6 8,800 -604 -7
3.1 อากรขาเข้า 8,116 8,556 -440 -5 8,595 -479 -6
3.2 อากรขาออก 20 10 10 101 15 5 34
3.3 รายได้อื่น 61 137 -76 -56 190 -129 -68
รวมรายได้ 3 กรม 172,299 186,801 -14,502 -8 178,503 -6,204 -3
4. รัฐวิสาหกิจ 4,158 4,280 -122 -3 3,460 698 20
5. หน่วยงานอื่น 4,635 5,978 -1,343 -22 7,281 -2,646 -36
5.1 ส่วนราชการอื่น 4,207 5,053 -846 -17 6,749 -2,542 -38
5.2 กรมธนารักษ์ 428 925 -497 -54 532 -104 -20
5.3 เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
4.4 แปรรูปรัฐวิสาหกิจ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 181,092 197,059 -15,967 -8 189,244 -8,152 -4
หัก 24,498 24,142 356 1 33,797 -9,299 -28
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร 21,200 21,044 156 1 30,506 -9,306 -31
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 16,500 17,857 -1,357 -8 23,000 -6,500 -28
- ภาษีอื่นๆ 4,700 3,187 1,513 47 7,506 -2,806 -37
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร 498 597 -99 -17 680 -182 -27
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 1,700 1,706 -6 0 1,578 122 8
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,100 795 305 38 1,033 67 6
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. 156,594 172,917 -16,323 -9 155,447 1,147 1
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
รวมรายได้สุทธิ (Net) 156,594 172,917 -16,323 -9 155,447 1,147 1
หน่วย : ล้านบาท