รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.5
11
โหวต
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ปีงบฯ 66

หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ปีงบฯ 66

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน ธันวาคม 2565

ที่มาของรายได้ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.)
1. กรมสรรพากร 135,256 120,624 14,632 12 126,539 8,717 7
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 74,141 67,205 6,936 10 73,363 778 1
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 28,374 24,566 3,808 16 23,720 4,654 20
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 26,289 23,098 3,191 14 23,772 2,517 11
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4,995 4,430 565 13 4,461 534 12
1.6 ภาษีการรับมรดก 71 29 42 145 15 56 373
1.7 อากรแสตมป์ 1,346 1,272 74 6 1,189 157 13
1.8 รายได้อื่น 40 25 15 60 20 20 100
2. กรมสรรพสามิต 36,316 37,143 -827 -2 42,622 -6,306 -15
2.1 ภาษีน้ำมันฯ 8,077 13,987 -5,910 -42 17,188 -9,111 -53
2.2 ภาษีรถยนต์ 8,775 7,439 1,336 18 7,578 1,197 16
2.3 ภาษีเบียร์ 6,068 4,960 1,108 22 5,707 361 6
2.4 ภาษียาสูบ 4,844 3,548 1,296 37 4,790 54 1
2.5 ภาษีสุราฯ 5,721 4,700 1,021 22 4,819 902 19
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม 1,987 1,829 158 9 1,848 139 8
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ 386 258 128 50 302 84 28
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ 300 270 30 11 244 56 23
2.9 ภาษีอื่น 123 75 48 64 78 45 58
2.10 รายได้อื่น 35 78 -43 -55 68 -33 -49
3. กรมศุลกากร 16,970 7,937 9,033 114 8,800 8,170 93
3.1 อากรขาเข้า 16,870 7,843 9,027 115 8,690 8,180 94
3.2 อากรขาออก n/a 13 -13 -100 10 -10 -100
3.3 รายได้อื่น 100 80 20 25 100 n/a n/a
รวมรายได้ 3 กรม 188,542 165,704 22,838 14 177,961 10,581 6
4. รัฐวิสาหกิจ 37,765 39,319 -1,554 -4 34,300 3,465 10
5. หน่วยงานอื่น 27,433 14,518 12,915 89 13,965 13,468 96
5.1 ส่วนราชการอื่น 27,215 14,330 12,885 90 13,805 13,410 97
5.2 กรมธนารักษ์ 218 188 30 16 160 58 36
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 253,740 219,541 34,199 16 226,226 27,514 12
หัก 21,533 25,295 -3,762 -15 27,630 -6,097 -22
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร 17,800 22,122 -4,322 -20 24,209 -6,409 -26
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 14,000 17,082 -3,082 -18 16,184 -2,184 -13
- ภาษีอื่นๆ 3,800 5,039 -1,239 -25 8,025 -4,225 -53
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร 633 696 -63 -9 700 -67 -10
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,100 1,824 276 15 1,832 268 15
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,000 654 346 53 889 111 12
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. 232,207 194,246 37,961 20 198,596 33,611 17
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
รวมรายได้สุทธิ (Net) 232,207 194,246 37,961 20 198,596 33,611 17
หน่วย : ล้านบาท