รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.67
3
โหวต
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-เม.ย. ปีงบฯ 64

หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-เม.ย. ปีงบฯ 64

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน เมษายน 2564

ที่มาของรายได้ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.)
1. กรมสรรพากร 139,019 91,485 47,534 52 137,243 1,776 1
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 75,565 45,125 30,440 67 67,735 7,830 12
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 29,397 18,298 11,099 61 25,831 3,566 14
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 28,261 24,176 4,085 17 37,745 -9,484 -25
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4,528 2,926 1,602 55 4,600 -72 -2
1.6 ภาษีการรับมรดก 51 24 27 113 n/a 51 n/a
1.7 อากรแสตมป์ 1,191 918 273 30 1,303 -112 -9
1.8 รายได้อื่น 26 17 9 53 29 -3 -10
2. กรมสรรพสามิต 50,162 27,098 23,064 85 54,398 -4,236 -8
2.1 ภาษีน้ำมันฯ 19,187 6,588 12,599 191 20,613 -1,426 -7
2.2 ภาษีรถยนต์ 7,914 4,576 3,338 73 11,003 -3,089 -28
2.3 ภาษีเบียร์ 8,737 8,071 666 8 8,084 653 8
2.4 ภาษียาสูบ 5,974 3,322 2,652 80 5,468 506 9
2.5 ภาษีสุราฯ 4,979 1,491 3,488 234 5,438 -459 -8
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม 2,649 2,402 247 10 2,272 377 17
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ 311 263 48 18 418 -107 -26
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ 256 235 21 9 259 -3 -1
2.9 ภาษีเครื่องไฟฟ้า n/a n/a n/a n/a 292 -292 n/a
2.10 ภาษีโทรคมนาคม n/a n/a n/a n/a 375 -375 n/a
2.9 ภาษีอื่น 111 113 -2 -2 802 -691 -86
2.10 รายได้อื่น 42 37 5 14 41 1 2
3. กรมศุลกากร 8,587 7,359 1,228 17 8,700 -113 -1
3.1 อากรขาเข้า 8,476 7,100 1,376 19 8,495 -19 0
3.2 อากรขาออก 21 9 12 133 15 6 40
3.3 รายได้อื่น 90 250 -160 -64 190 -100 -53
รวมรายได้ 3 กรม 197,768 125,942 71,826 57 200,341 -2,573 -1
4. รัฐวิสาหกิจ 29,214 43,749 -14,535 -33 26,135 3,079 12
5. หน่วยงานอื่น 14,575 37,870 -23,295 -62 29,721 -15,146 -51
5.1 ส่วนราชการอื่น 13,845 37,088 -23,243 -63 28,943 -15,098 -52
5.2 กรมธนารักษ์ 730 782 -52 -7 778 -48 -6
5.3 เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
4.4 แปรรูปรัฐวิสาหกิจ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 241,557 207,561 33,996 16 256,197 -14,640 -6
หัก 32,127 38,605 -6,478 -17 35,428 -3,301 -9
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร 28,900 36,274 -7,374 -20 32,106 -3,206 -10
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 20,700 26,963 -6,263 -23 21,800 -1,100 -5
- ภาษีอื่นๆ 8,200 9,311 -1,111 -12 10,306 -2,106 -20
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร 636 617 19 3 680 -44 -6
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 1,806 1,136 670 59 1,550 256 17
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 785 578 207 36 1,092 -307 -28
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. 209,430 168,956 40,474 24 220,769 -11,339 -5
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ 9,649 10,575 -926 -9 10,770 -1,121 -10
รวมรายได้สุทธิ (Net) 199,781 158,381 41,400 26 209,999 -10,218 -5
หน่วย : ล้านบาท