รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.31
8
โหวต
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-เม.ย. ปีงบฯ 65

หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-เม.ย. ปีงบฯ 65

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน เมษายน 2565

ที่มาของรายได้ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.)
1. กรมสรรพากร 151,200 139,299 11,901 9 138,092 13,108 9
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 80,543 75,566 4,977 7 67,433 13,110 19
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 26,434 29,640 -3,206 -11 25,442 992 4
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 38,530 28,259 10,271 36 39,243 -713 -2
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4,329 4,552 -223 -5 4,657 -328 -7
1.6 ภาษีการรับมรดก 32 51 -19 -37 n/a 32 n/a
1.7 อากรแสตมป์ 1,283 1,205 78 6 1,292 -9 -1
1.8 รายได้อื่น 49 27 22 81 25 24 96
2. กรมสรรพสามิต 44,166 50,162 -5,996 -12 53,760 -9,594 -18
2.1 ภาษีน้ำมันฯ 13,911 19,187 -5,276 -27 21,511 -7,600 -35
2.2 ภาษีรถยนต์ 7,819 7,914 -95 -1 8,251 -432 -5
2.3 ภาษีเบียร์ 9,582 8,737 845 10 8,468 1,114 13
2.4 ภาษียาสูบ 5,026 5,974 -948 -16 5,657 -631 -11
2.5 ภาษีสุราฯ 4,640 4,979 -339 -7 6,177 -1,537 -25
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม 2,460 2,649 -189 -7 2,383 77 3
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ 314 311 3 1 362 -48 -13
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ 281 256 25 10 480 -199 -41
2.9 ภาษีเครื่องไฟฟ้า n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2.10 ภาษีโทรคมนาคม n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2.9 ภาษีอื่น 99 111 -12 -11 429 -330 -77
2.10 รายได้อื่น 33 42 -9 -21 42 -9 -21
3. กรมศุลกากร 8,685 8,587 98 1 8,200 485 6
3.1 อากรขาเข้า 8,604 8,476 128 2 8,060 544 7
3.2 อากรขาออก 1 21 -20 -95 20 -19 -95
3.3 รายได้อื่น 80 90 -10 -11 120 -40 -33
รวมรายได้ 3 กรม 204,051 198,048 6,003 3 200,052 3,999 2
4. รัฐวิสาหกิจ 25,667 29,214 -3,547 -12 31,508 -5,841 -19
5. หน่วยงานอื่น 15,132 14,861 271 2 26,378 -11,246 -43
5.1 ส่วนราชการอื่น 14,528 14,128 400 3 25,636 -11,108 -43
5.2 กรมธนารักษ์ 604 733 -129 -18 742 -138 -19
5.3 เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
4.4 แปรรูปรัฐวิสาหกิจ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 244,850 242,123 2,727 1 257,938 -13,088 -5
หัก 44,894 32,207 12,687 39 39,567 5,327 13
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร 41,100 28,979 12,121 42 36,445 4,655 13
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 28,600 21,193 7,407 35 25,975 2,625 10
- ภาษีอื่นๆ 12,500 7,787 4,713 61 10,470 2,030 19
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร 594 636 -42 -7 650 -56 -9
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,200 1,806 394 22 1,473 727 49
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,000 785 215 27 999 1 0
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. 199,956 209,916 -9,960 -5 218,371 -18,415 -8
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ 11,877 9,649 2,228 23 9,567 2,310 24
รวมรายได้สุทธิ (Net) 188,079 200,267 -12,188 -6 208,804 -20,725 -10
หน่วย : ล้านบาท