รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.39
9
โหวต
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ค. ปีงบฯ 65

หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ค. ปีงบฯ 65

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน สิงหาคม 2565

ที่มาของรายได้ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.)
1. กรมสรรพากร 197,046 167,065 29,981 18 165,034 32,012 19
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 83,217 70,504 12,713 18 69,528 13,689 20
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 75,110 60,364 14,746 24 56,100 19,010 34
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 24,891 25,472 -581 -2 27,356 -2,465 -9
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 7,510 4,923 2,587 53 5,776 1,734 30
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4,829 4,698 131 3 5,142 -313 -6
1.6 ภาษีการรับมรดก 80 82 -2 -2 n/a 80 n/a
1.7 อากรแสตมป์ 1,366 983 383 39 1,097 269 25
1.8 รายได้อื่น 44 40 4 10 35 9 26
2. กรมสรรพสามิต 37,267 37,681 -414 -1 50,536 -13,269 -26
2.1 ภาษีน้ำมันฯ 9,755 14,586 -4,831 -33 21,877 -12,122 -55
2.2 ภาษีรถยนต์ 8,664 5,173 3,491 67 7,092 1,572 22
2.3 ภาษีเบียร์ 5,872 6,421 -549 -9 6,920 -1,048 -15
2.4 ภาษียาสูบ 5,220 4,771 449 9 5,224 -4 0
2.5 ภาษีสุราฯ 4,739 4,368 371 8 5,973 -1,234 -21
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม 2,072 1,817 255 14 2,137 -65 -3
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ 401 192 209 109 353 48 14
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ 308 245 63 26 492 -184 -37
2.9 ภาษีอื่น 136 56 80 143 424 -288 -68
2.10 รายได้อื่น 101 51 50 98 43 58 135
3. กรมศุลกากร 10,912 8,805 2,107 24 8,500 2,412 28
3.1 อากรขาเข้า 10,806 8,695 2,111 24 8,380 2,426 29
3.2 อากรขาออก 1 17 -16 -94 20 -19 -95
3.3 รายได้อื่น 105 93 12 13 100 5 5
รวมรายได้ 3 กรม 245,225 213,551 31,674 15 224,070 21,155 9
4. รัฐวิสาหกิจ 5,001 11,866 -6,865 -58 8,383 -3,382 -40
5. หน่วยงานอื่น 13,600 4,925 8,675 176 16,316 -2,716 -17
5.1 ส่วนราชการอื่น 13,289 4,710 8,579 182 16,131 -2,842 -18
5.2 กรมธนารักษ์ 311 215 96 45 185 126 68
5.3 เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
4.4 แปรรูปรัฐวิสาหกิจ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 263,826 230,342 33,484 15 248,769 15,057 6
หัก 39,658 33,721 5,937 18 32,952 6,706 20
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร 35,400 30,406 4,994 16 29,976 5,424 18
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 29,000 24,889 4,111 17 20,438 8,562 42
- ภาษีอื่นๆ 6,400 5,516 884 16 9,538 -3,138 -33
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร 658 603 55 9 700 -42 -6
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,400 1,821 579 32 1,374 1,026 75
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,200 892 308 35 902 298 33
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. 224,168 196,621 27,547 14 215,817 8,351 4
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ 10,148 9,751 397 4 9,018 1,130 13
รวมรายได้สุทธิ (Net) 214,020 186,870 27,150 15 206,799 7,221 3
หน่วย : ล้านบาท