รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4
4
โหวต
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-ต.ค. ปีงบฯ 65

หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-ต.ค. ปีงบฯ 65

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน ตุลาคม 2564

ที่มาของรายได้ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.)
1. กรมสรรพากร 120,624 107,777 12,847 12 113,672 6,952 6
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 67,207 58,809 8,398 14 64,679 2,528 4
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 24,563 19,479 5,084 26 21,569 2,994 14
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 23,098 23,605 -507 -2 21,816 1,282 6
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม n/a 42 -42 -100 n/a n/a n/a
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4,429 4,561 -132 -3 4,336 93 2
1.6 ภาษีการรับมรดก 29 28 1 4 n/a 29 n/a
1.7 อากรแสตมป์ 1,273 1,205 68 6 1,238 35 3
1.8 รายได้อื่น 24 47 -23 -49 33 -9 -27
2. กรมสรรพสามิต 37,142 46,429 -9,287 -20 44,845 -7,703 -17
2.1 ภาษีน้ำมันฯ 13,987 18,075 -4,088 -23 18,515 -4,528 -25
2.2 ภาษีรถยนต์ 7,439 8,252 -813 -10 8,184 -745 -9
2.3 ภาษีเบียร์ 4,960 6,484 -1,524 -24 5,185 -225 -4
2.4 ภาษียาสูบ 4,700 5,296 -596 -11 5,145 -445 -9
2.5 ภาษีสุราฯ 3,548 5,661 -2,113 -37 4,724 -1,176 -25
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม 1,829 1,804 25 1 1,999 -170 -9
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ 258 357 -99 -28 196 62 32
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ 270 331 -61 -18 435 -165 -38
2.9 ภาษีเครื่องไฟฟ้า n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2.10 ภาษีโทรคมนาคม n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2.9 ภาษีอื่น 75 89 -14 -16 401 -326 -81
2.10 รายได้อื่น 78 82 -4 -5 61 17 28
3. กรมศุลกากร 7,937 7,948 -11 0 8,600 -663 -8
3.1 อากรขาเข้า 7,843 7,846 -3 n/a 8,330 -487 -6
3.2 อากรขาออก 13 10 3 30 20 -7 -35
3.3 รายได้อื่น 80 91 -11 -12 250 -170 -68
รวมรายได้ 3 กรม 165,703 162,154 3,549 2 167,117 -1,414 -1
4. รัฐวิสาหกิจ 39,319 18,539 20,780 112 33,969 5,350 16
5. หน่วยงานอื่น 14,368 14,594 -226 -2 17,161 -2,793 -16
5.1 ส่วนราชการอื่น 14,198 14,335 -137 -1 16,986 -2,788 -16
5.2 กรมธนารักษ์ 170 259 -89 -34 175 -5 -3
5.3 เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
4.4 แปรรูปรัฐวิสาหกิจ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 219,390 195,287 24,103 12 218,247 1,143 1
หัก 25,054 23,544 1,510 6 34,779 -9,725 -28
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร 22,100 20,204 1,896 9 31,734 -9,634 -30
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 17,000 13,275 3,725 28 22,783 -5,783 -25
- ภาษีอื่นๆ 5,100 6,929 -1,829 -26 8,952 -3,852 -43
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร 696 614 82 13 650 46 7
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 1,824 1,522 302 20 1,565 259 17
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 434 1,204 -770 -64 829 -395 -48
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. 194,336 171,743 22,593 13 183,468 10,868 6
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
รวมรายได้สุทธิ (Net) 194,336 171,743 22,593 13 183,468 10,868 6
หน่วย : ล้านบาท