รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.54
13
โหวต
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.พ. ปีงบฯ 67

หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.พ. ปีงบฯ 67

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ที่มาของรายได้ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.)
1. กรมสรรพากร 143,275 140,628 2,647 2 144,140 -865 -1
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 77,539 73,764 3,775 5 74,498 3,041 4
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 26,236 27,049 -813 -3 28,312 -2,076 -7
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 32,739 32,536 203 1 34,033 -1,294 -4
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 245 396 -151 -38 300 -55 -18
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5,127 5,165 -38 -1 5,357 -230 -4
1.6 ภาษีการรับมรดก 78 180 -102 -57 107 -29 -27
1.7 อากรแสตมป์ 1,272 1,427 -155 -11 1,463 -191 -13
1.8 รายได้อื่น 39 112 -73 -65 70 -31 -44
2. กรมสรรพสามิต 41,042 37,762 3,280 9 50,139 -9,097 -18
2.1 ภาษีน้ำมันฯ 16,553 8,277 8,276 100 20,039 -3,486 -17
2.2 ภาษีรถยนต์ 5,101 8,324 -3,223 -39 8,625 -3,524 -41
2.3 ภาษีเบียร์ 6,486 7,451 -965 -13 7,756 -1,270 -16
2.4 ภาษียาสูบ 4,310 5,087 -777 -15 4,752 -442 -9
2.5 ภาษีสุราฯ 5,316 5,789 -473 -8 5,622 -306 -5
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม 2,286 1,913 373 19 2,375 -89 -4
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ 348 399 -51 -13 430 -82 -19
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ 347 283 64 23 293 54 18
2.9 ภาษีอื่น 215 197 18 9 190 25 13
2.10 รายได้อื่น 81 41 40 98 58 23 40
3. กรมศุลกากร 9,832 9,023 809 9 8,500 1,332 16
3.1 อากรขาเข้า 9,732 8,936 796 9 8,373 1,359 16
3.2 อากรขาออก 2 4 -2 -50 2 n/a n/a
3.3 รายได้อื่น 98 83 15 18 125 -27 -22
รวมรายได้ 3 กรม 194,149 187,413 6,736 4 202,779 -8,630 -4
4. รัฐวิสาหกิจ 7,161 3,335 3,826 115 6,842 319 5
5. หน่วยงานอื่น 14,539 12,653 1,886 15 13,043 1,496 11
5.1 ส่วนราชการอื่น 13,406 10,330 3,076 30 11,938 1,468 12
5.2 กรมธนารักษ์ 1,133 2,323 -1,190 -51 1,105 28 3
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 215,849 203,401 12,448 6 222,664 -6,815 -3
หัก 45,492 46,314 -822 -2 38,472 7,020 18
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร 41,400 42,537 -1,137 -3 34,660 6,740 19
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 27,400 29,208 -1,808 -6 20,929 6,471 31
- ภาษีอื่นๆ 14,000 13,329 671 5 13,731 269 2
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร 892 828 64 8 725 167 23
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,200 2,059 141 7 2,083 117 6
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,000 890 110 12 1,004 -4 0
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. 170,357 157,087 13,270 8 184,192 -13,835 -8
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ 11,062 10,589 473 4 10,097 965 10
รวมรายได้สุทธิ (Net) 159,295 146,498 12,797 9 174,095 -14,800 -9
หน่วย : ล้านบาท