รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.5
2
โหวต
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 63

หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 63

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน กันยายน 2563

ที่มาของรายได้ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.)
1. กรมสรรพากร 223,056 234,210 -11,154 -5 272,219 -49,163 -18
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 62,473 63,248 -775 -1 83,680 -21,207 -25
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 129,467 140,532 -11,065 -8 154,762 -25,295 -16
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 25,013 23,351 1,662 7 26,244 -1,231 -5
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม - 131 -131 - - - -
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4,789 5,518 -729 -13 6,098 -1,309 -21
1.6 ภาษีการรับมรดก 19 - 19 - - 19 -
1.7 อากรแสตมป์ 1,246 1,393 -147 -11 1,401 -155 -11
1.8 รายได้อื่น 49 37 12 32 34 15 44
2. กรมสรรพสามิต 44,480 46,339 -1,859 -4 50,828 -6,348 -12
2.1 ภาษีน้ำมันฯ 17,705 18,028 -323 -2 17,031 674 4
2.2 ภาษีรถยนต์ 7,448 9,584 -2,136 -22 11,767 -4,319 -37
2.3 ภาษีเบียร์ 6,675 6,398 277 4 6,702 -27 0
2.4 ภาษียาสูบ 4,718 4,906 -188 -4 7,263 -2,545 -35
2.5 ภาษีสุราฯ 5,168 4,864 304 6 5,072 96 2
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม 2,049 1,861 188 10 2,205 -156 -7
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ 320 287 33 11 368 -48 -13
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ 274 257 17 7 253 21 8
2.9 ภาษีเครื่องไฟฟ้า - - - - - - -
2.10 ภาษีโทรคมนาคม - - - - - - -
2.9 ภาษีอื่น 84 113 -29 -26 125 -41 -33
2.10 รายได้อื่น 39 41 -2 -5 42 -3 -7
3. กรมศุลกากร 7,915 8,706 -791 -9 9,300 -1,385 -15
3.1 อากรขาเข้า 7,797 8,556 -759 -9 9,090 -1,293 -14
3.2 อากรขาออก 10 10 - - 10 - -
3.3 รายได้อื่น 108 140 -32 -23 200 -92 -46
รวมรายได้ 3 กรม 275,451 289,255 -13,804 -5 332,347 -56,896 -17
4. รัฐวิสาหกิจ 6,573 1,996 4,577 229 17,157 -10,584 -62
5. หน่วยงานอื่น 12,038 7,132 4,906 69 8,766 3,272 37
5.1 ส่วนราชการอื่น 11,728 6,887 4,841 70 8,403 3,325 40
5.2 กรมธนารักษ์ 310 245 65 27 363 -53 -15
5.3 เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล - - - - - - -
4.4 แปรรูปรัฐวิสาหกิจ - - - - - - -
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 294,062 298,383 -4,321 -1 358,270 -64,208 -18
หัก 32,195 29,099 3,096 11 31,287 908 3
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร 29,000 25,571 3,429 13 27,075 1,925 7
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 21,000 19,854 1,146 6 20,500 500 2
- ภาษีอื่นๆ 8,000 5,717 2,283 40 6,575 1,425 22
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร 595 773 -178 -23 900 -305 -34
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 1,100 1,318 -218 -17 1,475 -375 -25
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,500 1,437 63 4 1,837 -337 -18
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. 261,867 269,284 -7,417 -3 326,983 -65,116 -20
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ 34,576 36,804 -2,228 -6 48,160 -13,584 -28
รวมรายได้สุทธิ (Net) 227,291 232,480 -5,189 -2 278,823 -51,532 -18
หน่วย : ล้านบาท