รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.54
13
โหวต
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-ต.ค. ปีงบฯ 67

หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-ต.ค. ปีงบฯ 67

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน ตุลาคม 2566

ที่มาของรายได้ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.)
1. กรมสรรพากร 141,924 135,155 6,769 5 134,655 7,269 5
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 78,160 74,141 4,019 5 71,231 6,929 10
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 28,289 28,301 -12 0 29,301 -1,012 -3
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 28,343 26,254 2,089 8 27,575 768 3
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5,556 4,995 561 11 5,055 501 10
1.6 ภาษีการรับมรดก 111 71 40 56 73 38 52
1.7 อากรแสตมป์ 1,429 1,352 77 6 1,377 52 4
1.8 รายได้อื่น 36 40 -4 -10 44 -8 -18
2. กรมสรรพสามิต 42,750 36,321 6,429 18 45,361 -2,611 -6
2.1 ภาษีน้ำมันฯ 14,749 8,073 6,676 83 16,513 -1,764 -11
2.2 ภาษีรถยนต์ 8,352 8,779 -427 -5 8,877 -525 -6
2.3 ภาษีเบียร์ 6,564 6,068 496 8 6,218 346 6
2.4 ภาษียาสูบ 5,441 5,725 -284 -5 5,531 -90 -2
2.5 ภาษีสุราฯ 4,535 4,844 -309 -6 5,049 -514 -10
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม 2,180 1,987 193 10 2,256 -76 -3
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ 420 386 34 9 412 8 2
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ 323 300 23 8 295 28 9
2.9 ภาษีอื่น 144 123 21 17 154 -10 -6
2.10 รายได้อื่น 42 35 7 20 55 -13 -24
3. กรมศุลกากร 10,210 16,970 -6,760 -40 9,600 610 6
3.1 อากรขาเข้า 10,110 16,870 -6,760 -40 9,473 637 7
3.2 อากรขาออก 2 n/a 2 n/a 2 n/a n/a
3.3 รายได้อื่น 98 100 -2 -2 125 -27 -22
รวมรายได้ 3 กรม 194,884 188,446 6,438 3 189,616 5,268 3
4. รัฐวิสาหกิจ 49,738 37,765 11,973 32 48,999 739 2
5. หน่วยงานอื่น 12,898 27,471 -14,573 -53 13,617 -719 -5
5.1 ส่วนราชการอื่น 12,679 27,253 -14,574 -53 13,427 -748 -6
5.2 กรมธนารักษ์ 219 218 1 0 190 29 15
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 257,520 253,682 3,838 2 252,232 5,288 2
หัก 28,796 24,160 4,636 19 26,129 2,667 10
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร 25,000 20,595 4,405 21 22,474 2,526 11
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 22,300 17,570 4,730 27 19,175 3,125 16
- ภาษีอื่นๆ 2,700 3,025 -325 -11 3,299 -599 -18
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร 596 633 -37 -6 725 -129 -18
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,200 2,109 91 4 1,991 209 10
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,000 823 177 22 939 61 6
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. 228,724 229,522 -798 0 226,103 2,621 1
รวมรายได้สุทธิ (Net) 228,724 229,522 -798 0 226,103 2,621 1
หน่วย : ล้านบาท