การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศ
2877181.56
42
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
เดือน ต.ค. ปี 66

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

ชื่อรายการ

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
กลุ่มประเทศ AFTA 162,148,315,565 141,711,526,653 153,850,732,117
กลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 14,413,371,517 17,298,148,655 21,369,059,980
จีน 220,755,028,384 205,151,362,379 208,248,467,511
กล่มสหภาพยุโรป (15) 57,723,488,096 58,330,444,926 57,534,906,656
ญี่ปุ่น 96,935,483,249 88,086,497,700 90,336,424,680
กลุ่มประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 23,908,234,793 25,575,387,869 23,099,395,980
ประเทศอื่นๆ 163,528,384,254 160,134,885,229 150,390,259,601
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ 21,235,119,681 19,922,909,294 21,320,733,600
ไต้หวัน 61,942,804,427 52,234,494,084 45,000,774,887
สหรัฐอเมริกา 57,295,586,273 54,369,032,886 50,277,662,874
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 1,238,405,740 2,495,383,864 1,047,978,613
รวม 881,124,221,979 825,310,073,539 822,476,396,499