การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศ
4.67
3
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
เดือน ก.พ. ปี 64

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

ชื่อรายการ

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ

เดือน ธันวาคม 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อรายการ กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563
กลุ่มประเทศ AFTA 109,026,732,487 120,454,591,663 117,241,234,062
กลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 19,355,032,604 11,929,437,032 10,695,332,764
จีน 137,556,652,395 159,188,082,591 145,090,892,822
กล่มสหภาพยุโรป (15) 39,382,461,491 38,412,608,960 46,583,557,050
ญี่ปุ่น 89,793,747,188 72,808,680,781 86,512,316,843
กลุ่มประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 22,674,849,623 21,346,693,635 21,831,194,842
ประเทศอื่นๆ 119,080,519,765 101,631,994,666 86,466,808,822
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ 16,500,940,393 15,401,348,840 13,423,113,022
ไต้หวัน 19,539,047,482 26,703,070,452 20,477,585,056
สหรัฐอเมริกา 34,639,025,170 32,525,780,552 32,448,776,072
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 2,486,486,484 1,495,471,106 1,329,212,304
รวม 610,035,495,082 601,897,760,278 582,100,023,659