การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศ
2233837.07
27
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
เดือน ก.พ. ปี 66

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

ชื่อรายการ

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ

เดือน ธันวาคม 2565 ถึง กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อรายการ กุมภาพันธ์ 2566 มกราคม 2566 ธันวาคม 2565
กลุ่มประเทศ AFTA 151,905,408,216 163,318,437,797 164,969,487,037
กลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 25,571,735,164 22,229,073,633 13,091,144,388
จีน 163,355,688,493 220,871,303,407 200,837,295,091
กล่มสหภาพยุโรป (15) 46,369,816,478 57,073,017,999 51,951,260,768
ญี่ปุ่น 94,153,053,151 87,692,828,183 92,686,111,509
กลุ่มประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 24,047,977,212 28,222,568,489 28,895,955,932
ประเทศอื่นๆ 159,878,552,730 177,381,424,356 169,778,948,099
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ 19,018,216,839 20,658,799,186 17,034,959,705
ไต้หวัน 30,961,908,917 40,811,897,016 28,350,732,444
สหรัฐอเมริกา 59,134,166,837 51,320,449,668 53,431,125,578
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 2,028,352,283 1,850,256,877 2,054,440,729
รวม 776,424,876,320 871,430,056,611 823,081,461,280