การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศ
4.91
11
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
เดือน เม.ย. ปี 65

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

ชื่อรายการ

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ

เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ถึง เมษายน 2565

ชื่อรายการ เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565
จีน 188,511,695,654 183,089,045,726 166,478,186,830
สหรัฐอเมริกา 52,067,239,167 44,147,965,843 53,901,819,299
ประเทศอื่นๆ 195,284,322,160 213,787,041,864 167,641,559,447
กลุ่มประเทศ AFTA 169,866,306,426 174,515,887,873 143,204,525,746
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ 20,702,578,882 26,234,624,585 22,111,594,444
ไต้หวัน 35,445,923,799 31,038,281,174 28,232,640,331
ญี่ปุ่น 91,066,309,539 110,307,164,478 94,914,739,417
กลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 21,671,811,579 19,748,486,539 24,647,265,702
กลุ่มประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 30,513,781,017 27,877,123,894 26,274,176,793
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 1,744,230,701 1,386,262,149 1,567,362,237
กล่มสหภาพยุโรป (15) 49,378,373,641 55,221,312,113 47,638,122,204
รวม 856,252,572,565 887,353,196,238 776,611,992,450