การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศ
4.8
5
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
เดือน ส.ค. ปี 64

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

ชื่อรายการ

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ

เดือน มิถุนายน 2564 ถึง สิงหาคม 2564

ชื่อรายการ สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564
กลุ่มประเทศ AFTA 127,250,883,622 126,206,340,974 135,754,666,057
กลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 20,978,305,410 12,422,899,501 17,385,257,924
จีน 190,676,764,096 183,410,381,071 174,959,166,102
กล่มสหภาพยุโรป (15) 50,874,957,263 48,838,330,770 48,762,819,574
ญี่ปุ่น 104,844,552,156 96,763,242,825 98,172,072,058
กลุ่มประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 29,979,362,732 25,978,520,471 24,353,134,318
ประเทศอื่นๆ 143,258,369,262 135,681,247,097 129,888,362,886
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ 20,790,263,549 17,152,231,515 18,866,932,929
ไต้หวัน 31,987,676,615 29,347,254,689 28,425,880,224
สหรัฐอเมริกา 42,663,737,829 35,137,531,609 40,355,654,120
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 1,943,927,789 1,675,181,644 1,727,369,198
รวม 765,248,800,323 712,613,162,166 718,651,315,390