การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศ
4.93
15
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
เดือน ก.ค. ปี 65

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

ชื่อรายการ

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ

เดือน พฤษภาคม 2565 ถึง กรกฏาคม 2565

ชื่อรายการ กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565
กลุ่มประเทศ AFTA 168,739,598,147 181,163,040,512 164,087,296,283
กลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 24,742,200,404 21,763,514,348 34,760,689,293
จีน 219,108,856,868 226,086,150,608 212,280,740,502
กล่มสหภาพยุโรป (15) 52,024,352,959 52,168,892,899 59,062,767,971
ญี่ปุ่น 102,011,941,924 107,613,088,215 100,410,649,070
กลุ่มประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 29,109,875,942 28,643,159,446 31,149,175,613
ประเทศอื่นๆ 246,532,547,407 242,696,559,988 209,832,712,003
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ 21,095,295,857 23,760,393,113 24,231,079,743
ไต้หวัน 41,059,449,047 32,189,827,480 34,597,364,425
สหรัฐอเมริกา 62,213,600,205 53,828,969,088 53,208,558,638
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 2,301,820,359 1,567,010,411 5,268,516,408
รวม 968,939,539,119 971,480,606,108 928,889,549,949