การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศ
4.95
20
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
เดือน ธ.ค. ปี 65

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

ชื่อรายการ

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ

เดือน ตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565

ชื่อรายการ ธันวาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ตุลาคม 2565
กลุ่มประเทศ AFTA 164,969,487,037 170,612,956,240 163,721,049,160
กลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 13,091,144,388 19,226,048,131 15,629,919,641
จีน 200,837,295,091 223,118,499,347 198,088,934,847
กล่มสหภาพยุโรป (15) 51,951,260,768 57,982,066,226 54,503,745,906
ญี่ปุ่น 92,686,111,509 108,645,038,412 100,038,307,731
กลุ่มประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 28,895,955,932 29,073,334,471 29,269,932,840
ประเทศอื่นๆ 169,778,948,099 182,637,548,890 150,855,271,957
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ 17,034,959,705 20,764,905,225 22,371,108,613
ไต้หวัน 28,350,732,444 39,569,353,407 34,984,411,948
สหรัฐอเมริกา 53,431,125,578 52,654,004,963 61,284,314,798
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 2,054,440,729 2,858,898,866 2,127,817,199
รวม 823,081,461,280 907,142,654,178 832,874,814,640