การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
4.67
3
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
เดือน ธ.ค. ปี 63

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

ชื่อรายการ

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563

ชื่อรายการ ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 ตุลาคม 2563
กลุ่มประเทศ AFTA 117,241,234,062 122,446,363,900 115,287,345,840
กลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 10,695,332,764 9,219,134,524 10,227,076,419
จีน 145,090,892,822 152,571,788,689 122,619,154,659
กล่มสหภาพยุโรป (15) 46,583,557,050 37,726,559,221 39,895,649,921
ญี่ปุ่น 86,512,316,843 86,092,023,965 80,960,753,692
กลุ่มประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 21,831,194,842 24,200,491,175 22,042,476,561
ประเทศอื่นๆ 86,466,808,822 99,033,461,573 79,839,955,295
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ 13,423,113,022 13,231,062,478 14,978,017,356
ไต้หวัน 20,477,585,056 20,141,169,494 29,521,825,291
สหรัฐอเมริกา 32,448,776,072 26,625,152,563 27,758,278,206
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 1,329,212,304 1,082,568,045 1,067,373,143
รวม 582,100,023,659 592,369,775,627 544,197,906,383