หนี้สาธารณะ / หนี้สาธารณะคงค้าง
1885338.07
64
โหวต
 
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน ก.ค. ปี 66

จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
ปี 66

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

หนี้สาธารณะคงค้าง

เดือน พฤษภาคม 2566 ถึง กรกฏาคม 2566

ชื่อรายการ กรกฎาคม 2566 มิถุนายน 2566 พฤษภาคม 2566
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 9,612,165.44 9,558,050.39 9,599,147.74
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 8,875,162.94 8,860,181.89 8,808,445.24
หนี้ต่างประเทศ 126,136.36 130,366.96 131,070.33
หนี้ในประเทศ 8,749,026.58 8,729,814.93 8,677,374.91
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 654,926.50 660,988.50 660,988.50
FIDF 1 269,953.00 269,953.00 269,953.00
FIDF 3 384,973.50 391,035.50 391,035.50
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 82,076.00 36,880.00 129,714.00
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 82,076.00 36,880.00 0.00
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 0.00 0.00 129,714.00
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 0.00 0.00 0.00
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 0.00 0.00 0.00
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) 1,075,168.76 1,085,379.49 1,080,003.35
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 500,416.14 508,500.97 506,900.11
หนี้ต่างประเทศ 30,849.13 31,328.14 31,767.98
หนี้ในประเทศ 469,567.01 477,172.83 475,132.13
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 574,752.62 576,878.52 573,103.24
หนี้ต่างประเทศ 10,110.22 10,503.28 10,252.48
หนี้ในประเทศ 564,642.40 566,375.24 562,850.76
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) 223,506.93 223,508.22 223,509.29
3.1 หนี้ต่างประเทศ 54.31 55.60 56.67
3.2 หนี้ในประเทศ 223,452.62 223,452.62 223,452.62
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) 0.00 0.00 0.00
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) 61,252.90 61,245.36 56,256.46
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 55,000.00 55,000.00 50,000.00
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 6,252.90 6,245.36 6,256.46
รวม 10,972,094.03 10,928,183.46 10,958,916.84
Debt : GDP (%) 61.69 61.67 61.98
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) 17,784,491.05 17,719,432.00 17,680,572.67
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) 34.41 35.75 34.89
หน่วย : ล้านบาท