หนี้สาธารณะ / หนี้สาธารณะคงค้าง
3.5
11
โหวต

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

หนี้สาธารณะคงค้าง

เดือน กรกฏาคม 2563 ถึง กันยายน 2563

ชื่อรายการ กันยายน 2563 สิงหาคม 2563 กรกฎาคม 2563
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 6,734,881.76 6,550,478.82 6,458,280.26
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 5,991,843.55 5,801,640.61 5,709,442.05
หนี้ต่างประเทศ 86,760.73 86,209.03 87,182.18
หนี้ในประเทศ 5,905,082.82 5,715,431.58 5,622,259.87
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 743,038.21 748,838.21 748,838.21
FIDF 1 288,100.00 293,900.00 293,900.00
FIDF 3 454,938.21 454,938.21 454,938.21
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 0.00 0.00 0.00
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 0.00 0.00 0.00
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 0.00 0.00 0.00
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 0.00 0.00 0.00
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) 795,980.29 800,132.15 802,409.91
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 401,039.23 399,125.88 398,548.72
หนี้ต่างประเทศ 43,206.36 44,269.25 44,311.09
หนี้ในประเทศ 357,832.87 354,856.63 354,237.63
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 394,941.06 401,006.27 403,861.19
หนี้ต่างประเทศ 9,350.64 9,181.65 9,235.44
หนี้ในประเทศ 385,590.42 391,824.62 394,625.75
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) 309,472.36 309,472.06 311,536.31
3.1 หนี้ต่างประเทศ 72.38 72.08 72.33
3.2 หนี้ในประเทศ 309,399.98 309,399.98 311,463.98
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) 0.00 0.00 0.00
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) 7,821.47 7,677.85 7,715.91
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 189.87 0.00 0.00
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 7,631.60 7,677.85 7,715.91
รวม 7,848,155.88 7,667,760.88 7,579,942.39
Debt : GDP (%) 49.35 47.90 47.04
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) 15,901,591.50 16,007,361.33 16,113,131.17
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) 31.83 31.25 31.43
หน่วย : ล้านบาท