หนี้สาธารณะ / หนี้ต่างประเทศคงค้างแยกประเภทตามแหล่งเงินกู้
4.67
9
โหวต
จำนวน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
หนี้ต่างประเทศแยกตามแหล่งเงินกู้
เดือน ม.ค. ปี 64

กู้โดยตรง
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
รัฐค้ำประกัน
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
รัฐไม่ค้ำประกัน
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ความถี่

เดือน

ค้นหาชื่อรายการ

หนี้ต่างประเทศคงค้างแยกประเภทตามแหล่งเงินกู้

เดือน มกราคม 2564

แหล่งเงินกู้ กู้โดยตรง ค้ำประกัน ไม่ค้ำประกัน รวมทั้งสิ้น
จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 1.1 ธนาคารโลก (IBRD) 795.05 27.09 n/a n/a n/a n/a 795.05 17.72
1.2 ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) 431.51 14.70 n/a n/a n/a n/a 431.51 9.62
รวม 1,226.56 41.79 n/a n/a n/a n/a 1,226.56 27.34
รัฐบาลต่างประเทศ 2.1 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (AID) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2.2 ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) 1,703.63 58.05 1,248.79 99.29 n/a n/a 2,952.42 65.81
2.3 สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW) n/a n/a 8.95 0.71 n/a n/a 8.95 0.20
2.4 อื่นๆ 4.71 0.16 n/a n/a n/a n/a 4.71 0.10
รวม 1,708.34 58.21 1,257.74 100.00 n/a n/a 2,966.08 66.11
ตลาดเงินทุนต่างประเทศ 3.1 Syndication (Including swap agreement) n/a n/a n/a n/a 240.51 81.86 240.51 5.36
3.2 Bonds, Notes, MTN, FRN n/a n/a n/a n/a 53.30 18.14 53.30 1.19
3.3 Finance Lease n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
3.4 Euro Commercial Paper n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
รวม n/a n/a n/a n/a 293.81 100.00 293.81 6.55
สินเชื่อเพื่อการส่งออก 4.1 Supplier's Credit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
4.2 Buyer's Credit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
4.3 Bank's Credit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
รวม n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
แหล่งเงินกู้อื่นๆ แหล่งเงินกู้อื่นๆ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
รวม n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ผลรวม 2,934.90 100.00 1,257.74 100.00 293.81 100.00 4,486.45 100.00
หน่วย : ล้านบาท