หนี้สาธารณะ / ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
4.36
11
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้
เดือน ม.ค. ปี 64

จำนวน (ล้านบาท)
ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
เดือน ม.ค. ปี 64

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ

เดือน มกราคม 2564 ถึง มกราคม 2564

หน่วยงาน มกราคม 2564
หนี้ในประเทศ
(ค้ำประกัน)
หนี้ในประเทศ
(ไม่ค้ำประกัน)
หนี้ต่างประเทศ
(ค้ำประกัน)
หนี้ต่างประเทศ
(ไม่ค้ำประกัน)
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 359,068.20 383,988.28 41,779.58 8,864.45
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) n/a 92,583.70 n/a 8,864.45
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) n/a n/a n/a n/a
บริษัท ทศท. คอร์เปอร์เรชัน จำกัด (มหาชน) n/a n/a n/a n/a
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) n/a 34,712.00 n/a n/a
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) n/a n/a n/a n/a
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด n/a n/a n/a n/a
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) n/a 935.92 n/a n/a
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด n/a 2,050.13 n/a n/a
บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด n/a n/a n/a n/a
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) n/a n/a n/a n/a
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด n/a n/a n/a n/a
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) n/a n/a 10,201.91 n/a
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) n/a n/a n/a n/a
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด n/a n/a n/a n/a
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด n/a 589.00 n/a n/a
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) n/a 2,024.70 n/a n/a
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด n/a 253.66 n/a n/a
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด n/a 124.16 n/a n/a
องค์การฟอกหนัง n/a n/a n/a n/a
การประปานครหลวง n/a n/a 374.13 n/a
การเคหะแห่งชาติ 27,743.00 2,102.71 n/a n/a
การไฟฟ้านครหลวง n/a 56,700.00 n/a n/a
องค์การแบตเตอรี่ n/a n/a n/a n/a
องค์การคลังสินค้า n/a n/a n/a n/a
การประปาส่วนภูมิภาค 9,823.00 5,708.71 n/a n/a
การยางแห่งประเทศไทย 4,712.32 5.72 n/a n/a
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค n/a 107,270.00 107.67 n/a
สถาบันการบินพลเรือน n/a n/a n/a n/a
การรถไฟแห่งประเทศไทย 186,502.15 n/a 296.98 n/a
การท่าเรือแห่งประเทศไทย n/a n/a n/a n/a
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ n/a n/a n/a n/a
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 11,700.00 n/a n/a n/a
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 118,587.73 n/a n/a n/a
องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร n/a n/a n/a n/a
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย n/a 77,796.00 n/a n/a
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย n/a 1,131.87 n/a n/a
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ n/a n/a n/a n/a
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย n/a n/a 30,798.89 n/a
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย n/a n/a n/a n/a
บริษัท PTT International Trading singapore n/a n/a n/a n/a
หน่วยงานของรัฐ 189.87 7,411.39 n/a n/a
มหาวิทยาลัยพะเยา n/a 160.00 n/a n/a
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. n/a 1,046.71 n/a n/a
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต n/a 61.31 n/a n/a
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน n/a n/a n/a n/a
สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย n/a 2,085.16 n/a n/a
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ n/a n/a n/a n/a
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กู้ให้ สธค.) 189.87 1,500.00 n/a n/a
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน n/a 2,558.21 n/a n/a
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน n/a n/a n/a n/a
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน n/a n/a n/a n/a
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน/สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 285,289.12 n/a 67.69 n/a
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด n/a n/a n/a n/a
บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด n/a n/a n/a n/a
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด n/a n/a n/a n/a
ธนาคารออมสิน n/a n/a n/a n/a
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) n/a n/a n/a n/a
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 24,000.00 n/a n/a n/a
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย n/a n/a n/a n/a
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน n/a n/a n/a n/a
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 240,289.12 n/a n/a n/a
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย n/a n/a n/a n/a
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 21,000.00 n/a n/a n/a
ธนาคารทหารไทย (IFCT) n/a n/a 67.69 n/a
ผลรวม 644,547.19 391,399.67 41,847.27 8,864.45
หน่วย : ล้านบาท