รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
23964.99
41
โหวต
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ค. ปีงบฯ 67

เริ่มต้น
ปีงบประมาณ
สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ค. ปีงบฯ 67

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ค. ปีงบฯ 67

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม พฤษภาคม 2567 เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 มกราคม 2567 ธันวาคม 2566 พฤศจิกายน 2566 ตุลาคม 2566
รายจ่ายประจำ 2,628,540.676 1,668,740.778 111,058.976 169,113.252 178,143.140 158,906.306 192,415.856 254,466.393 181,672.471 422,964.384
งบบุคลากร 622,339.685 398,190.209 31,922.555 52,585.131 52,686.699 52,610.750 52,419.001 52,474.139 52,289.124 51,202.811
งบดำเนินงาน 217,081.226 123,503.773 6,262.276 14,860.061 18,157.591 17,474.641 17,764.549 18,129.756 17,777.488 13,077.410
งบอุดหนุน 1,062,925.093 698,214.274 36,115.074 68,267.560 80,253.920 54,388.820 79,934.856 76,141.617 92,125.721 210,986.708
งบรายจ่ายอื่น 726,194.672 448,832.522 36,759.071 33,400.500 27,044.930 34,432.096 42,297.450 107,720.881 19,480.138 147,697.456
งบลงทุน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
รายจ่ายลงทุน 851,459.324 188,439.953 72,299.445 23,849.295 14,906.872 13,139.222 13,185.725 10,849.524 11,305.115 28,904.754
งบดำเนินงาน 7,058.329 3,845.223 243.929 68.211 463.495 158.385 107.228 83.009 127.406 2,593.559
งบลงทุน 495,727.213 73,923.287 5,184.020 8,971.944 13,166.736 11,042.094 11,208.149 9,934.284 9,591.855 4,824.206
งบอุดหนุน 139,802.062 57,385.845 26,900.271 13,791.201 246.138 453.432 416.561 345.859 891.270 14,341.114
งบรายจ่ายอื่น 208,871.719 53,285.597 39,971.225 1,017.939 1,030.503 1,485.311 1,453.787 486.371 694.585 7,145.876
ผลรวม 3,480,000.000 1,857,180.730 183,358.421 192,962.547 193,050.011 172,045.528 205,601.581 265,315.917 192,977.586 451,869.139
หน่วย : ล้านบาท