รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
24563.99
40
โหวต
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ปีงบฯ 67

เริ่มต้น
ปีงบประมาณ
สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ปีงบฯ 67

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ปีงบฯ 67

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 01 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม ธันวาคม 2566 พฤศจิกายน 2566 ตุลาคม 2566
รายจ่ายประจำ 2,520,029.099 648,978.214 44,314.456 181,699.374 422,964.384
งบบุคลากร 614,447.933 104,043.899 550.434 52,290.655 51,202.811
งบดำเนินงาน 206,923.760 33,217.404 2,354.638 17,785.356 13,077.410
งบอุดหนุน 1,012,462.638 303,607.087 480.056 92,140.324 210,986.708
งบรายจ่ายอื่น 686,194.768 208,109.824 40,929.328 19,483.040 147,697.456
งบลงทุน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
รายจ่ายลงทุน 664,970.901 40,812.164 602.100 11,305.309 28,904.754
งบดำเนินงาน 5,617.255 2,721.739 0.772 127.408 2,593.559
งบลงทุน 491,077.928 15,012.763 596.548 9,592.008 4,824.206
งบอุดหนุน 117,484.355 15,232.690 0.306 891.270 14,341.114
งบรายจ่ายอื่น 50,791.362 7,844.973 4.474 694.623 7,145.876
ผลรวม 3,185,000.000 689,790.378 44,916.556 193,004.683 451,869.139
หน่วย : ล้านบาท