รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
4.53
16
โหวต
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ม.ค. ปีงบฯ 66

เริ่มต้น
ปีงบประมาณ
สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ม.ค. ปีงบฯ 66

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ม.ค. ปีงบฯ 66

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง มกราคม พ.ศ. 2566

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม มกราคม 2566 ธันวาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ตุลาคม 2565
รายจ่ายประจำ 2,520,329.099 1,029,710.056 170,998.881 232,667.116 205,578.731 420,465.328
งบบุคลากร 614,447.933 205,687.670 51,439.726 51,862.815 52,597.596 49,787.534
งบดำเนินงาน 206,923.760 56,071.374 10,401.459 17,359.452 16,617.207 11,693.257
งบอุดหนุน 1,012,462.638 416,963.895 78,579.142 76,191.376 71,385.929 190,807.449
งบรายจ่ายอื่น 686,494.768 350,987.117 30,578.556 87,253.474 64,977.999 168,177.089
งบลงทุน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
รายจ่ายลงทุน 664,670.901 140,279.190 16,829.846 26,640.887 44,344.940 52,463.517
งบดำเนินงาน 5,617.255 3,157.643 27.502 426.497 61.921 2,641.723
งบลงทุน 491,077.928 63,795.867 13,924.668 22,935.339 18,075.656 8,860.204
งบอุดหนุน 117,484.355 55,579.654 1,293.231 1,362.532 21,342.433 31,581.458
งบรายจ่ายอื่น 50,491.362 17,746.027 1,584.445 1,916.519 4,864.931 9,380.132
ผลรวม 3,185,000.000 1,169,989.246 187,828.727 259,308.003 249,923.671 472,928.845
หน่วย : ล้านบาท