รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
4.25
8
โหวต
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ค. ปีงบฯ 64

เริ่มต้น
ปีงบประมาณ
สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ค. ปีงบฯ 64

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ค. ปีงบฯ 64

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง กรกฏาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 ตุลาคม 2563
รายจ่ายประจำ 2,636,689.951 2,135,125.716 190,016.057 217,732.316 148,780.886 186,919.170 212,163.646 141,832.870 172,488.877 222,909.392 300,087.520 342,194.983
งบบุคลากร 641,434.671 521,040.480 52,231.102 52,836.077 52,495.218 52,249.988 53,065.965 52,249.602 51,955.907 52,076.290 52,646.868 49,233.464
งบดำเนินงาน 234,204.171 168,275.669 10,558.237 18,354.385 20,707.353 17,117.466 18,299.824 15,439.363 17,842.242 20,480.901 15,193.706 14,282.191
งบอุดหนุน 1,020,364.653 868,486.381 82,629.011 72,744.354 58,561.825 91,164.398 107,682.996 44,475.811 72,153.525 75,260.510 138,754.721 125,059.230
งบรายจ่ายอื่น 740,686.455 577,323.185 44,597.707 73,797.500 17,016.491 26,387.318 33,114.860 29,668.095 30,537.203 75,091.690 93,492.225 153,620.098
รายจ่ายลงทุน 649,272.529 303,332.852 19,922.035 48,676.810 38,924.920 36,036.034 46,307.812 23,504.597 16,719.066 24,208.909 34,774.502 14,258.168
งบดำเนินงาน 0.000 47.618 0.464 1.202 3.062 3.070 6.098 21.342 11.931 0.449 0.000 0.000
งบลงทุน 500,113.745 221,334.896 15,011.543 38,844.408 32,412.726 30,146.199 38,538.662 19,342.244 11,869.943 17,151.166 16,804.883 1,213.122
งบอุดหนุน 97,432.755 57,202.809 4,339.323 6,661.654 4,362.195 5,346.509 5,552.154 1,402.053 3,035.224 3,776.719 11,675.736 11,051.241
งบรายจ่ายอื่น 51,726.029 24,747.529 570.705 3,169.546 2,146.936 540.256 2,210.897 2,738.958 1,801.967 3,280.575 6,293.883 1,993.805
ผลรวม 3,285,962.480 2,438,458.568 209,938.091 266,409.127 187,705.806 222,955.204 258,471.458 165,337.467 189,207.943 247,118.300 334,862.022 356,453.151
หน่วย : ล้านบาท