รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
3
3
โหวต
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ม.ค. ปีงบฯ 64

เริ่มต้น
ปีงบประมาณ
สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ม.ค. ปีงบฯ 64

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ม.ค. ปีงบฯ 64

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง มกราคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 ตุลาคม 2563
รายจ่ายประจำ 2,636,689.951 1,025,161.359 159,689.578 222,909.392 300,087.520 342,474.870
งบบุคลากร 641,434.671 205,670.553 51,713.931 52,076.290 52,646.868 49,233.464
งบดำเนินงาน 234,204.171 63,520.261 13,563.463 20,480.901 15,193.706 14,282.191
งบอุดหนุน 1,020,364.653 404,292.795 64,938.446 75,260.510 138,754.721 125,339.117
งบรายจ่ายอื่น 740,686.455 351,677.750 29,473.737 75,091.690 93,492.225 153,620.098
รายจ่ายลงทุน 649,272.529 85,602.647 12,640.956 24,208.909 34,774.502 13,978.280
งบดำเนินงาน 0.000 10.182 9.733 0.449 0.000 0.000
งบลงทุน 500,113.745 43,215.638 8,046.468 17,151.166 16,804.883 1,213.122
งบอุดหนุน 97,432.755 29,069.100 2,845.291 3,776.719 11,675.736 10,771.353
งบรายจ่ายอื่น 51,726.029 13,307.727 1,739.463 3,280.575 6,293.883 1,993.805
ผลรวม 3,285,962.480 1,110,764.006 172,330.533 247,118.300 334,862.022 356,453.151
หน่วย : ล้านบาท