รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
4.33
9
โหวต
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ม.ค. ปีงบฯ 65

เริ่มต้น
ปีงบประมาณ
สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ม.ค. ปีงบฯ 65

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ม.ค. ปีงบฯ 65

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง มกราคม พ.ศ. 2565

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม มกราคม 2565 ธันวาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ตุลาคม 2564
รายจ่ายประจำ 2,491,839.973 1,034,690.178 148,084.307 238,342.074 209,091.231 439,172.567
งบบุคลากร 621,374.908 206,340.589 51,721.396 51,749.763 52,626.472 50,242.958
งบดำเนินงาน 206,406.533 56,200.131 10,770.308 18,721.226 16,371.846 10,336.750
งบอุดหนุน 986,838.521 390,638.415 62,758.002 65,681.393 65,760.250 196,438.770
งบรายจ่ายอื่น 677,220.012 381,511.043 22,834.600 102,189.692 74,332.663 182,154.088
รายจ่ายลงทุน 608,160.027 110,751.152 13,815.520 23,047.488 19,534.136 54,354.008
งบลงทุน 465,174.268 55,180.997 9,885.265 18,469.733 13,299.933 13,526.067
งบอุดหนุน 83,138.513 30,743.715 2,081.524 1,649.690 2,247.420 24,765.082
งบรายจ่ายอื่น 57,317.282 22,296.475 1,848.731 2,928.066 3,986.783 13,532.895
งบดำเนินงาน 2,529.965 2,529.965 0.000 0.000 0.000 2,529.965
ผลรวม 3,100,000.000 1,145,441.331 161,899.826 261,389.563 228,625.367 493,526.575
หน่วย : ล้านบาท