รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
4.46
13
โหวต
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 65

เริ่มต้น
ปีงบประมาณ
สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 65

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 65

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565 ธันวาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ตุลาคม 2564
รายจ่ายประจำ 2,491,839.973 2,415,090.355 67,026.329 153,167.055 222,186.217 266,360.464 142,220.317 162,243.949 231,348.177 121,453.240 162,478.736 238,342.074 209,091.231 439,172.567
งบบุคลากร 621,374.908 600,897.867 23,508.229 54,087.812 54,189.233 53,508.862 53,153.893 52,256.565 51,832.774 51,904.993 51,836.314 51,749.763 52,626.472 50,242.958
งบดำเนินงาน 206,406.533 214,724.600 13,266.782 22,778.706 19,484.261 24,771.565 18,706.495 17,931.688 20,848.234 15,597.277 15,909.770 18,721.226 16,371.846 10,336.750
งบลงทุน 0.000 169.904 85.574 81.496 2.834 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
งบอุดหนุน 986,838.521 987,551.869 15,748.644 62,880.339 94,786.591 110,445.110 53,525.108 79,265.536 128,180.252 44,840.929 69,998.947 65,681.393 65,760.250 196,438.770
งบรายจ่ายอื่น 677,220.012 611,746.115 14,417.100 13,338.701 53,723.298 77,634.927 16,834.822 12,790.161 30,486.917 9,110.041 24,733.705 102,189.692 74,332.663 182,154.088
รายจ่ายลงทุน 608,160.027 382,796.255 22,762.131 35,749.771 27,821.282 40,901.750 35,874.054 31,649.131 40,999.069 29,759.090 20,344.345 23,047.488 19,534.136 54,354.008
งบลงทุน 465,174.268 278,030.909 17,723.260 31,270.826 21,690.096 35,352.531 29,873.522 25,569.979 33,336.909 22,804.487 15,113.566 18,469.733 13,299.933 13,526.067
งบอุดหนุน 83,138.513 62,461.322 2,115.236 3,225.513 3,445.330 4,385.648 3,972.086 4,762.443 5,556.472 3,104.271 3,232.131 1,649.690 2,247.420 24,765.082
งบรายจ่ายอื่น 57,317.282 39,734.149 2,923.635 1,253.432 2,685.855 1,163.571 2,028.445 1,316.710 2,105.119 3,810.991 1,998.648 2,928.066 3,986.783 13,532.895
งบดำเนินงาน 2,529.965 2,569.874 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.569 39.340 0.000 0.000 0.000 2,529.965
ผลรวม 3,100,000.000 2,797,886.610 89,788.460 188,916.826 250,007.499 307,262.214 178,094.371 193,893.080 272,347.246 151,212.330 182,823.081 261,389.563 228,625.367 493,526.575
หน่วย : ล้านบาท