การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
5
2
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน พ.ย. ปี 64

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน พฤศจิกายน 2564

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า พ.ย. 2564 ต.ค. 2564 ก.ย. 2564 ส.ค. 2564 ก.ค. 2564 มิ.ย. 2564 พ.ค. 2564 เม.ย. 2564 มี.ค. 2564 ก.พ. 2564 ม.ค. 2564
1 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 169,066,471,492 159,003,583,557 147,778,457,154 149,037,267,715 140,327,700,885 132,790,478,806 129,936,870,134 132,562,677,276 132,395,735,931 109,140,028,048 135,810,708,884
2 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 107,537,467,049 137,194,433,210 114,478,109,390 120,843,675,943 107,662,800,708 91,423,839,330 105,016,594,129 89,982,341,191 83,081,258,866 78,350,975,545 69,640,027,931
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 85,953,386,274 82,622,713,304 86,754,832,481 89,219,257,821 81,813,188,091 78,927,542,494 78,814,038,644 73,775,143,782 77,247,908,799 68,512,940,708 70,489,119,959
4 72 เหล็กและเหล็กกล้า 40,622,363,672 45,874,115,558 41,585,091,122 47,697,459,411 44,069,552,966 47,753,813,333 41,275,011,543 39,833,007,996 40,327,658,609 32,531,871,734 23,405,429,221
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 30,190,449,033 27,541,800,246 29,379,225,979 30,867,846,380 29,298,057,539 30,744,946,285 28,950,166,502 27,254,632,346 29,180,855,720 25,813,101,969 25,024,162,177
6 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 27,973,113,684 25,332,570,637 26,183,676,098 27,324,261,595 26,298,216,732 29,008,837,404 29,421,311,121 26,439,131,131 28,173,702,018 27,610,452,300 24,620,079,604
7 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 25,143,667,369 26,664,014,101 35,090,809,788 21,923,254,143 18,822,030,353 33,497,201,692 15,892,624,953 16,680,777,428 60,991,532,796 48,341,395,924 44,436,931,111
8 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 20,134,003,381 19,215,727,615 20,733,847,817 20,189,332,585 25,811,167,626 19,186,053,402 19,292,674,786 17,652,026,240 18,268,844,435 15,878,992,536 16,909,443,438
9 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 18,169,419,989 17,307,764,339 17,134,620,403 19,487,228,358 18,546,483,073 17,743,363,440 17,143,745,966 15,181,594,228 17,996,028,753 14,888,086,795 12,586,549,154
10 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 17,542,335,282 14,942,464,758 16,465,178,188 22,896,968,884 17,930,232,112 18,901,989,355 15,309,363,443 15,184,404,061 15,312,633,090 13,339,542,501 12,438,677,959
11 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 17,391,227,766 15,935,687,739 18,427,446,885 19,011,196,345 16,612,966,007 17,936,356,429 15,781,416,509 16,629,999,552 17,771,784,176 15,059,914,534 14,192,178,202
12 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 16,159,493,496 14,673,761,099 14,692,091,930 15,138,111,246 13,116,399,444 13,579,002,842 12,806,424,711 12,479,475,937 13,002,282,296 11,229,140,726 10,551,833,573
13 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 15,687,088,934 15,517,562,750 15,521,201,323 16,164,554,148 16,201,074,053 14,799,718,669 14,360,627,905 15,584,016,026 13,776,272,698 12,353,912,836 12,130,058,725
14 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 13,797,521,608 11,127,843,457 13,776,564,273 13,174,000,662 13,059,571,280 9,485,856,093 8,675,168,493 7,742,872,411 7,743,058,970 6,160,302,959 5,718,604,999
15 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 10,484,626,637 9,227,593,668 8,440,929,910 8,268,433,278 7,276,399,909 8,343,505,789 9,791,188,557 10,028,114,151 9,640,098,540 8,421,234,551 8,780,163,919
รวม 15 หมวดสินค้า 615,852,635,666 622,181,636,038 606,442,082,741 621,242,848,514 576,845,840,778 564,122,505,363 542,467,227,396 517,010,213,756 564,909,655,697 487,631,893,666 486,733,968,856
รวม 99 หมวดสินค้า 759,679,355,988 772,539,960,351 750,266,995,392 765,248,800,323 712,613,162,166 712,223,320,054 693,441,763,703 650,248,786,285 699,551,110,938 603,406,026,792 596,625,574,689