การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
5
2
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ก.พ. ปี 64

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า ก.พ. 2564 ม.ค. 2564
1 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 109,140,279,026 135,810,330,304
2 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 84,988,711,276 73,893,918,746
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 68,520,129,616 71,496,839,635
4 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 48,337,330,969 44,436,795,113
5 72 เหล็กและเหล็กกล้า 32,531,896,136 23,400,887,833
6 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 27,608,549,636 24,618,830,636
7 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 25,834,306,426 25,048,319,086
8 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 15,878,481,599 16,909,039,330
9 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 15,054,390,194 14,206,958,211
10 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 14,878,064,325 12,560,852,165
11 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 13,338,112,784 12,439,098,520
12 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 12,386,967,916 12,172,458,807
13 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 11,229,074,427 10,551,869,956
14 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 8,380,887,525 8,735,530,422
15 40 ยางและของทำด้วยยาง 7,847,233,838 7,532,065,201
รวม 15 หมวดสินค้า 495,954,415,693 493,813,793,965
รวม 99 หมวดสินค้า 610,035,495,082 601,897,760,278