การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
5
2
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ส.ค. ปี 64

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน สิงหาคม 2564

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า ส.ค. 2564 ก.ค. 2564 มิ.ย. 2564 พ.ค. 2564 เม.ย. 2564 มี.ค. 2564 ก.พ. 2564 ม.ค. 2564
1 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 149,037,267,715 140,327,700,885 132,796,084,501 129,937,964,855 132,565,442,502 132,398,686,472 109,140,279,026 135,810,330,304
2 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 120,843,675,943 107,662,800,708 98,128,931,033 111,491,175,600 98,669,410,820 91,611,929,555 84,988,711,276 73,893,918,746
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 89,219,257,821 81,813,188,091 78,922,768,609 78,875,388,208 73,771,759,504 77,245,278,844 68,520,129,616 71,496,839,635
4 72 เหล็กและเหล็กกล้า 47,697,459,411 44,069,552,966 47,753,813,335 41,239,618,342 39,778,983,224 40,327,488,593 32,531,896,136 23,400,887,833
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 30,867,846,380 29,298,057,539 30,769,826,828 28,945,350,128 27,254,681,680 29,180,603,233 25,834,306,426 25,048,319,086
6 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 27,324,261,595 26,298,216,732 29,019,425,469 29,422,985,298 26,436,075,463 28,177,075,231 27,608,549,636 24,618,830,636
7 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 22,896,968,884 17,930,232,112 18,902,182,076 15,307,938,395 16,296,287,093 15,311,952,726 13,338,112,784 12,439,098,520
8 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 21,923,254,143 18,822,030,353 33,497,201,692 15,892,831,726 16,680,238,688 60,991,513,958 48,337,330,969 44,436,795,113
9 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 20,189,332,585 25,811,167,626 19,185,739,041 19,290,388,241 17,652,112,674 18,268,510,903 15,878,481,599 16,909,039,330
10 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 19,487,228,358 18,546,483,073 17,737,924,352 17,086,395,244 15,149,036,304 17,974,378,479 14,878,064,325 12,560,852,165
11 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 19,011,196,345 16,612,966,007 17,942,562,977 15,791,812,298 16,640,754,846 17,781,836,610 15,054,390,194 14,206,958,211
12 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 16,164,554,148 16,201,074,053 14,882,965,893 14,405,977,477 15,684,703,644 13,794,981,371 12,386,967,916 12,172,458,807
13 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 15,138,111,246 13,116,399,444 13,580,852,636 12,806,417,225 12,480,537,832 13,001,410,793 11,229,074,427 10,551,869,956
14 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 13,174,000,662 13,059,571,280 9,485,803,236 8,673,318,925 7,747,728,841 7,743,728,470 6,157,829,980 5,741,187,615
15 12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 10,424,478,630 6,696,142,356 10,483,422,723 7,730,485,408 9,218,640,518 3,407,465,083 4,270,852,115 4,391,943,227
รวม 15 หมวดสินค้า 623,398,893,866 576,265,583,225 573,089,504,401 546,898,047,370 526,026,393,633 567,216,840,321 490,154,976,425 487,679,329,184
รวม 99 หมวดสินค้า 765,248,800,323 712,613,162,166 718,651,315,390 699,918,168,774 660,063,443,336 708,095,568,877 610,035,495,082 601,897,760,278