การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
4.63
12
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ธ.ค. ปี 65

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน ธันวาคม 2565

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า ธ.ค. 2565 พ.ย. 2565 ต.ค. 2565 ก.ย. 2565 ส.ค. 2565 ก.ค. 2565 มิ.ย. 2565 พ.ค. 2565 เม.ย. 2565 มี.ค. 2565 ก.พ. 2565 ม.ค. 2565
1 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 178,344,862,645 171,720,035,529 153,802,388,926 213,711,977,507 225,429,062,012 202,557,654,115 211,296,324,428 181,004,640,853 180,812,264,228 194,688,223,136 152,067,920,328 95,970,356,074
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 154,128,009,138 168,341,960,276 182,910,778,144 179,770,035,949 191,338,855,823 173,959,936,990 165,652,579,023 166,648,512,313 161,584,743,801 159,110,296,895 135,803,332,847 181,530,938,003
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 80,142,322,485 95,334,539,632 78,852,447,288 79,392,484,296 94,820,747,255 86,002,915,416 90,209,513,055 82,089,272,020 77,007,644,071 86,128,828,315 80,742,004,329 93,508,664,175
4 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 41,702,581,151 48,392,848,816 44,157,311,542 73,321,468,866 62,841,704,171 82,145,239,224 38,381,393,581 63,095,306,716 26,991,427,293 24,122,605,051 50,586,352,139 35,107,765,116
5 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 36,190,730,451 38,340,937,483 36,925,696,668 34,695,973,667 38,440,254,554 29,697,204,039 32,697,189,338 29,280,745,767 26,417,250,765 33,141,302,740 27,431,016,523 28,776,963,077
6 72 เหล็กและเหล็กกล้า 30,990,684,458 39,314,471,601 33,311,284,708 31,635,826,091 45,632,985,597 53,530,412,010 62,595,133,587 46,003,797,983 45,009,027,366 43,253,203,165 35,411,958,277 42,405,505,696
7 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 28,119,481,894 33,214,725,858 29,260,044,477 30,709,483,209 36,017,994,070 32,871,465,562 33,644,061,919 33,919,643,652 30,440,968,890 32,446,538,323 28,452,400,876 33,177,904,065
8 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 21,659,714,348 25,509,958,490 22,916,034,032 23,328,321,661 28,148,109,730 23,519,888,356 24,129,818,274 23,112,404,081 20,461,559,718 21,694,046,797 19,703,890,483 23,110,311,695
9 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 19,394,081,202 20,989,255,338 18,533,442,581 20,788,089,866 21,375,676,063 17,685,083,752 19,867,473,975 17,587,398,063 16,714,183,964 18,429,749,331 15,369,913,681 16,814,856,361
10 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 17,053,049,427 21,963,706,411 19,102,930,730 19,403,096,555 22,348,148,610 19,063,408,580 18,699,565,565 19,508,915,501 19,631,291,418 21,882,616,333 16,946,850,878 19,234,918,732
11 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 15,657,334,526 18,292,631,823 15,465,608,584 13,580,339,367 17,851,723,689 17,052,345,505 19,671,945,074 20,753,511,189 19,660,274,163 19,237,885,151 17,970,317,084 21,070,241,919
12 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 14,277,581,519 15,270,616,193 13,808,218,563 13,797,582,286 18,573,974,320 18,686,329,738 18,703,169,818 17,967,963,096 16,865,654,612 16,817,325,448 15,844,734,719 16,847,462,380
13 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 12,897,269,064 15,647,398,541 13,787,483,833 14,482,013,374 17,899,925,955 17,838,809,335 19,613,454,367 19,923,008,942 16,352,867,783 17,450,917,592 15,724,298,306 19,282,591,294
14 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 12,186,615,038 10,221,755,266 8,317,038,405 9,929,453,541 8,639,795,694 7,222,515,934 7,641,275,861 11,998,789,105 11,929,157,426 13,290,279,235 9,968,160,812 11,509,463,986
15 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 12,130,592,207 12,150,460,759 12,474,352,360 12,001,259,608 12,626,873,609 9,769,739,098 12,011,974,386 12,730,589,321 10,165,603,080 11,609,855,918 10,017,769,988 10,419,657,613
รวม 15 หมวดสินค้า 674,874,909,553 734,705,302,016 683,625,060,841 770,547,405,843 841,985,831,152 791,602,947,654 774,814,872,251 745,624,498,602 680,043,918,578 713,303,673,430 632,040,921,270 648,767,600,186
รวม 99 หมวดสินค้า 823,081,461,280 907,142,654,178 832,874,814,640 929,731,861,616 1,026,653,513,253 968,939,539,119 957,595,253,188 919,987,448,590 842,640,770,847 869,554,060,174 772,456,477,605 796,295,573,259