การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
4.59
11
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน เม.ย. ปี 65

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน เมษายน 2565

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า เม.ย. 2565 มี.ค. 2565 ก.พ. 2565 ม.ค. 2565
1 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 194,387,341,587 211,709,193,707 156,058,665,382 102,404,131,633
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 161,578,627,439 159,093,671,272 135,805,677,015 181,506,059,338
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 77,000,170,950 86,098,938,251 80,733,657,871 93,441,260,385
4 72 เหล็กและเหล็กกล้า 44,992,268,014 43,242,768,622 35,405,243,038 42,383,383,768
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 30,442,074,353 32,442,074,639 28,447,914,397 33,203,412,241
6 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 26,991,444,829 24,122,553,496 50,586,344,173 35,107,765,116
7 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 26,434,959,186 33,103,829,017 27,438,370,952 28,773,014,487
8 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 20,466,567,782 21,686,120,164 19,703,415,363 23,112,249,000
9 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 19,659,175,623 19,228,093,547 17,959,866,134 21,070,141,453
10 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 19,630,154,529 21,880,151,007 16,935,421,926 19,235,854,629
11 88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 17,025,774,813 2,585,976,774 4,709,488,138 963,195,778
12 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 16,981,780,471 16,995,186,948 15,990,597,449 16,889,992,861
13 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 16,711,600,077 18,413,611,550 15,367,408,960 16,802,908,191
14 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 16,352,853,007 17,450,346,891 15,718,544,981 19,324,853,331
15 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 11,945,514,010 13,299,012,190 10,061,854,732 11,511,197,783
รวม 15 หมวดสินค้า 700,600,306,670 721,351,528,075 630,922,470,511 645,729,419,994
รวม 99 หมวดสินค้า 856,252,572,565 887,353,196,238 776,611,992,450 802,688,839,170