การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
5
1
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ธ.ค. ปี 63

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน ธันวาคม 2563

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า ธ.ค. 2563 พ.ย. 2563 ต.ค. 2563 ก.ย. 2563 ส.ค. 2563 ก.ค. 2563 มิ.ย. 2563 พ.ค. 2563 เม.ย. 2563 มี.ค. 2563 ก.พ. 2563 ม.ค. 2563
1 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 120,922,144,948 124,525,662,712 126,948,104,632 112,966,108,046 110,903,763,425 114,207,229,715 105,356,460,837 103,851,172,925 117,880,283,634 114,360,190,447 88,100,056,245 117,672,378,971
2 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 77,812,587,705 61,553,118,915 67,987,534,293 80,487,254,646 69,744,657,714 63,808,228,252 56,191,680,316 38,150,928,252 71,577,343,366 105,500,240,022 77,850,398,536 106,322,825,877
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 75,269,581,602 72,098,890,583 66,759,149,748 68,867,742,490 67,932,059,456 61,836,910,059 62,912,791,032 57,394,237,547 66,965,414,795 69,855,919,093 54,642,544,101 87,650,675,045
4 72 เหล็กและเหล็กกล้า 28,015,277,298 23,913,533,189 24,533,863,578 20,551,170,022 20,857,766,026 25,514,493,979 18,302,649,008 21,431,705,278 29,574,078,477 31,367,771,771 23,008,767,395 25,596,069,687
5 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 24,942,061,288 26,842,972,214 22,703,999,058 25,919,051,407 17,413,143,784 13,030,345,588 12,597,062,235 15,528,262,050 20,637,264,066 46,045,439,809 45,121,028,098 27,188,845,323
6 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 24,273,225,636 23,370,677,817 21,892,441,936 21,316,565,597 20,219,745,880 19,721,328,331 21,103,126,243 21,555,255,414 25,762,002,059 25,417,197,910 18,500,471,930 25,535,571,774
7 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 18,911,254,638 57,059,457,266 18,337,898,159 22,399,176,412 14,779,288,529 10,076,234,830 14,899,418,053 6,309,396,840 5,170,687,054 42,534,817,266 23,958,049,434 18,245,226,518
8 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 17,053,971,390 16,452,085,672 15,736,222,442 15,450,941,657 14,942,703,676 14,719,333,364 14,764,762,917 14,211,887,260 17,556,880,973 15,832,940,003 12,046,099,976 17,632,095,608
9 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 16,211,739,864 16,561,571,865 15,429,117,433 14,854,716,136 13,262,684,172 12,815,669,247 12,861,924,585 11,488,056,416 13,321,939,583 15,095,071,322 13,369,746,497 15,236,551,104
10 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 12,630,744,915 11,386,246,253 11,082,099,867 10,467,606,058 10,491,369,523 8,089,386,462 9,397,737,004 9,459,105,603 12,627,919,203 11,885,000,595 9,378,659,691 11,823,348,322
11 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 11,724,321,336 10,774,969,141 10,251,459,956 9,287,718,731 8,286,596,680 9,284,288,141 9,546,424,432 10,856,615,150 12,113,601,849 13,083,499,190 9,079,082,731 12,880,892,711
12 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 11,474,795,785 10,513,499,690 11,154,498,375 9,962,396,055 9,050,165,504 7,101,606,248 7,781,134,789 8,224,670,920 11,097,800,358 12,139,466,201 10,302,363,492 12,679,222,439
13 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 9,811,673,266 9,097,638,871 8,587,294,830 7,503,677,437 7,341,574,826 7,738,126,225 8,121,048,254 7,860,777,767 9,202,470,074 9,145,374,461 7,585,916,675 10,029,533,097
14 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 9,700,077,656 10,491,356,080 10,731,484,225 9,271,683,491 7,935,608,910 6,854,969,149 7,502,582,362 7,692,666,009 8,222,792,344 7,580,258,484 7,283,710,138 9,847,237,977
15 40 ยางและของทำด้วยยาง 7,425,754,721 7,112,790,651 7,027,392,106 6,543,077,933 5,933,893,120 5,078,851,961 4,953,894,207 5,239,042,464 6,476,293,551 7,286,038,348 6,165,763,584 7,129,805,768
รวม 15 หมวดสินค้า 466,179,212,048 481,754,470,919 439,162,560,638 435,848,886,118 399,095,021,225 379,877,001,551 366,292,696,274 339,253,779,895 428,186,771,386 527,129,224,922 406,392,658,523 505,470,280,221
รวม 99 หมวดสินค้า 582,100,023,659 592,369,775,627 544,197,906,383 548,019,221,531 505,383,489,891 483,309,728,594 474,410,876,617 443,908,894,977 537,203,059,668 646,519,725,426 506,700,945,878 638,282,941,931