การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
5
2
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน พ.ค. ปี 64

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน พฤษภาคม 2564

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า พ.ค. 2564 เม.ย. 2564 มี.ค. 2564 ก.พ. 2564 ม.ค. 2564
1 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 129,937,964,855 132,565,442,502 132,398,686,472 109,140,279,026 135,810,330,304
2 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 111,491,175,600 98,669,410,820 91,611,929,555 84,988,711,276 73,893,918,746
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 78,875,388,208 73,771,759,504 77,245,278,844 68,520,129,616 71,496,839,635
4 72 เหล็กและเหล็กกล้า 41,239,618,342 39,778,983,224 40,327,488,593 32,531,896,136 23,400,887,833
5 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 29,422,985,298 26,436,075,463 28,177,075,231 27,608,549,636 24,618,830,636
6 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 28,945,350,128 27,254,681,680 29,180,603,233 25,834,306,426 25,048,319,086
7 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 19,290,388,241 17,652,112,674 18,268,510,903 15,878,481,599 16,909,039,330
8 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 17,086,395,244 15,149,036,304 17,974,378,479 14,878,064,325 12,560,852,165
9 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 15,892,831,726 16,680,238,688 60,991,513,958 48,337,330,969 44,436,795,113
10 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 15,791,812,298 16,640,754,846 17,781,836,610 15,054,390,194 14,206,958,211
11 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 15,307,938,395 16,296,287,093 15,311,952,726 13,338,112,784 12,439,098,520
12 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 14,405,977,477 15,684,703,644 13,794,981,371 12,386,967,916 12,172,458,807
13 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 12,806,417,225 12,480,537,832 13,001,410,793 11,229,074,427 10,551,869,956
14 31 ปุ๋ย 12,788,892,236 4,582,654,193 2,055,650,336 4,085,259,605 2,398,294,657
15 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 9,789,974,623 10,032,076,924 9,622,567,661 8,380,887,525 8,735,530,422
รวม 15 หมวดสินค้า 553,073,109,896 523,674,755,391 567,743,864,765 492,192,441,460 488,680,023,421
รวม 99 หมวดสินค้า 699,918,168,774 660,063,443,336 708,095,568,877 610,035,495,082 601,897,760,278