การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
4.69
18
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ส.ค. ปี 66

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน สิงหาคม 2566

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า ส.ค. 2566 ก.ค. 2566 มิ.ย. 2566 พ.ค. 2566 เม.ย. 2566 มี.ค. 2566 ก.พ. 2566 ม.ค. 2566
1 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 163,431,025,241 175,538,727,575 153,493,544,197 168,616,205,848 160,198,744,737 170,390,135,670 134,800,937,049 185,085,034,935
2 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 127,803,693,394 145,194,690,332 171,228,464,747 160,204,297,478 168,666,584,241 129,828,373,754 174,905,671,884 183,577,584,565
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 91,059,273,331 98,456,804,379 95,103,460,533 102,699,177,696 80,145,372,426 91,980,334,522 73,806,750,659 83,046,359,084
4 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 58,680,789,913 37,663,235,084 45,688,302,016 42,579,619,402 25,828,427,292 35,580,470,337 38,169,856,915 28,680,781,690
5 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 41,512,031,708 59,565,925,766 37,119,144,777 41,065,216,544 39,273,591,710 43,152,779,055 39,410,077,745 39,570,030,272
6 72 เหล็กและเหล็กกล้า 33,080,018,006 33,272,008,855 34,792,484,992 40,046,311,323 36,903,835,468 46,561,555,884 30,295,280,780 36,526,573,328
7 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 28,743,713,734 27,423,748,772 28,716,222,407 30,506,254,508 25,957,128,402 32,011,080,903 24,832,942,214 30,523,814,546
8 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 24,262,823,595 23,341,703,703 22,876,024,788 25,011,810,334 21,459,291,884 22,965,206,404 20,901,981,843 22,880,372,509
9 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 20,246,455,358 18,954,932,733 20,403,780,649 20,885,349,404 17,465,181,705 20,559,392,474 17,344,395,867 18,990,289,911
10 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 16,857,464,256 15,306,799,313 18,040,645,383 18,064,300,438 17,648,854,213 19,955,963,643 15,312,542,052 18,236,307,106
11 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 14,148,771,578 13,380,739,774 13,542,249,519 15,092,196,553 11,862,131,409 13,936,735,573 11,079,133,103 14,199,942,882
12 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 14,021,999,472 14,656,839,071 13,987,959,570 17,307,517,475 14,575,823,126 18,267,464,927 15,894,946,146 15,732,778,947
13 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 13,561,204,466 11,416,780,519 13,883,850,809 14,117,035,144 14,209,202,996 15,256,716,146 13,809,331,070 17,117,629,837
14 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 10,255,792,764 8,507,412,299 8,804,290,956 11,510,048,650 10,503,639,948 11,534,949,012 9,596,073,093 11,296,959,216
15 31 ปุ๋ย 9,962,109,502 6,973,948,184 9,000,147,467 8,110,665,682 6,681,487,801 6,328,443,862 4,186,770,475 4,083,818,891
รวม 15 หมวดสินค้า 667,627,166,318 689,654,296,359 686,680,572,810 715,816,006,479 651,379,297,358 678,309,602,166 624,346,690,895 709,548,277,719
รวม 99 หมวดสินค้า 822,476,396,499 842,842,737,840 857,187,850,106 904,563,312,776 797,372,734,727 860,535,490,581 776,424,876,320 871,430,056,611