การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
4.08
13
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
เดือน พ.ย. ปี 63

ความถี่

ปี

ค้นหาชื่อรายการ

สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก

ปี 2563

ชื่อรายการ Import Export Re-Export Total Export ดุลการค้า
มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) Rate มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) Rate มูลค่า(US$) เพิ่มลด %
มกราคม 2563 638,282,941,931.00 21,009,349,358.68 30.38 587,062,323,007.00 19,611,300,622.58 821,621,268.00 27,446,935.45 587,883,944,275.00 19,638,747,558.03 29.93 -1,370,601,800.64 -6.52
กุมภาพันธ์ 2563 506,700,945,878.00 16,568,492,321.61 30.58 625,449,026,100.00 20,745,885,349.33 302,569,812.00 10,036,115.44 625,751,595,912.00 20,755,921,464.77 30.15 4,187,429,143.16 25.27
มีนาคม 2563 646,519,725,426.00 20,602,923,053.73 31.38 690,037,846,296.00 22,297,478,787.73 1,019,590,436.00 32,946,448.14 691,057,436,732.00 22,330,425,235.87 30.95 1,727,502,182.14 8.38
เมษายน 2563 537,203,059,668.00 16,369,607,907.71 32.82 613,784,353,034.00 18,942,207,605.28 233,816,501.00 7,215,890.53 614,018,169,535.00 18,949,423,495.81 32.40 2,579,815,588.11 15.76
พฤษภาคม 2563 443,908,894,977.00 13,596,984,004.25 32.65 524,493,787,975.00 16,275,586,268.61 292,487,522.00 9,076,191.19 524,786,275,497.00 16,284,662,459.80 32.23 2,687,678,455.55 19.77
มิถุนายน 2563 474,410,876,617.00 14,784,774,170.15 32.09 520,958,641,120.00 16,455,361,402.95 275,120,016.00 8,690,131.87 521,233,761,136.00 16,464,051,534.82 31.66 1,679,277,364.68 11.36
กรกฎาคม 2563 483,309,728,594.00 15,476,212,281.90 31.23 579,378,300,121.00 18,810,495,185.87 275,990,434.00 8,960,495.64 579,654,290,555.00 18,819,455,681.51 30.80 3,343,243,399.61 21.60
สิงหาคม 2563 505,383,489,891.00 15,862,981,606.34 31.86 634,998,143,560.00 20,205,303,782.38 221,384,280.00 7,044,330.25 635,219,527,840.00 20,212,348,112.63 31.43 4,349,366,506.28 27.42
กันยายน 2563 548,019,221,531.00 17,391,196,857.35 31.51 609,383,737,459.00 19,606,689,021.34 454,753,365.00 14,631,515.84 609,838,490,824.00 19,621,320,537.18 31.08 2,230,123,679.84 12.82
ตุลาคม 2563 544,197,906,383.00 17,330,150,067.29 31.40 599,398,372,152.00 19,346,415,130.91 937,551,221.00 30,260,768.08 600,335,923,373.00 19,376,675,898.99 30.98 2,046,525,831.71 11.81
พฤศจิกายน 2563 592,369,775,627.00 18,880,070,871.67 31.38 585,605,001,262.00 18,922,774,711.10 306,027,048.00 9,888,714.87 585,911,028,310.00 18,932,663,425.97 30.95 52,592,554.31 0.28
ธันวาคม 2563 582,100,023,659.00 19,119,159,678.61 30.45 602,616,361,843.00 20,076,504,592.32 187,241,690.00 6,238,062.70 602,803,603,533.00 20,082,742,655.02 30.02 963,582,976.41 5.04
รวม 6,502,406,590,182.00 206,991,902,179.29 7,173,165,893,929.00 231,296,002,460.40 5,328,153,593.00 172,435,600.00 7,178,494,047,522.00 231,468,438,060.40 24,476,535,881.16 11.82
หน่วย : บาท
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (บาท)
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (ดอลล่าร์)