การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
4.14
14
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
เดือน ม.ค. ปี 64

ความถี่

ปี

ค้นหาชื่อรายการ

สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก

ปี 2564

เดือน/ปี Import Export Re-Export Total Export ดุลการค้า
มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) Rate มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) Rate มูลค่า(US$) เพิ่มลด %
มกราคม 2564 601,897,760,278.00 19,908,964,203.36 30.23 587,002,612,247.00 19,694,108,979.63 371,338,447.00 12,458,513.29 587,373,950,694.00 19,706,567,492.92 29.81 -202,396,710.44 -1.02
รวม 601,897,760,278.00 19,908,964,203.36 587,002,612,247.00 19,694,108,979.63 371,338,447.00 12,458,513.29 587,373,950,694.00 19,706,567,492.92 -202,396,710.44 -1.02
หน่วย : บาท
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (บาท)
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (ดอลล่าร์)