การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
4.69
44
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
เดือน ธ.ค. ปี 65

ความถี่

ปี

ค้นหาชื่อรายการ

สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก

ปี 2565

เดือน/ปี Import Export Re-Export Total Export ดุลการค้า
มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) Rate มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) Rate มูลค่า(US$) เพิ่มลด %
มกราคม 2565 796,295,573,259.00 23,595,550,904.48 33.75 705,950,192,031.00 21,187,743,617.15 765,522,454.00 22,975,691.02 706,715,714,485.00 21,210,719,308.17 33.32 -2,384,831,596.31 -10.11
กุมภาพันธ์ 2565 772,456,477,605.00 23,234,778,560.99 33.25 767,060,397,044.00 23,368,603,753.43 3,972,145,454.00 121,011,974.45 771,032,542,498.00 23,489,615,727.88 32.82 254,837,166.89 1.10
มีนาคม 2565 869,554,060,174.00 26,850,933,631.03 32.38 921,893,891,828.00 28,846,504,284.54 383,300,572.00 11,993,659.67 922,277,192,400.00 28,858,497,944.21 31.96 2,007,564,313.19 7.48
เมษายน 2565 842,640,770,847.00 25,025,564,008.62 33.67 780,231,818,909.00 23,463,854,414.22 1,693,219,838.00 50,920,076.33 781,925,038,747.00 23,514,774,490.55 33.25 -1,510,789,518.07 -6.04
พฤษภาคม 2565 919,987,448,590.00 27,120,752,333.74 33.92 853,899,343,308.00 25,494,859,920.22 365,385,878.00 10,909,320.69 854,264,729,186.00 25,505,769,240.91 33.49 -1,614,983,092.83 -5.95
มิถุนายน 2565 957,595,253,188.00 27,680,963,554.03 34.59 905,464,263,203.00 26,499,738,451.54 280,594,974.00 8,212,023.07 905,744,858,177.00 26,507,950,474.61 34.17 -1,173,013,079.41 -4.24
กรกฎาคม 2565 968,939,539,119.00 27,289,766,659.88 35.51 828,321,240,079.00 23,609,119,621.00 707,569,224.00 20,167,400.81 829,028,809,303.00 23,629,287,021.81 35.08 -3,660,479,638.06 -13.41
สิงหาคม 2565 1,026,653,513,253.00 27,848,096,990.01 36.87 860,353,859,034.00 23,610,344,185.98 815,310,498.00 22,374,237.38 861,169,169,532.00 23,632,718,423.36 36.44 -4,215,378,566.64 -15.14
กันยายน 2565 929,731,861,616.00 25,772,478,741.72 36.07 887,982,613,073.00 24,908,418,062.13 388,462,393.00 10,896,591.38 888,371,075,466.00 24,919,314,653.51 35.65 -853,164,088.21 -3.31
ตุลาคม 2565 832,874,814,640.00 22,368,783,595.55 37.23 800,925,772,050.00 21,762,927,101.02 347,642,951.00 9,446,228.93 801,273,415,001.00 21,772,373,329.95 36.80 -596,410,265.60 -2.67
พฤศจิกายน 2565 0.00 0.00 0.00 0.00 437,753,093.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ธันวาคม 2565 823,081,461,280.00 22,752,707,284.29 36.18 775,716,570,514.00 21,701,825,760.02 607,001,309.00 16,981,765.18 776,323,571,823.00 21,718,807,525.20 35.74 -1,033,899,759.09 -4.54
รวม 9,739,810,773,571.00 279,540,376,264.34 9,087,799,961,073.00 264,453,939,171.25 10,763,908,638.00 305,888,968.91 9,098,126,116,618.00 264,759,828,140.16 -14,780,548,124.14 -5.29
หน่วย : บาท
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (บาท)
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (ดอลล่าร์)