การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
4.74
51
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
เดือน มี.ค. ปี 66

ความถี่

ปี

ค้นหาชื่อรายการ

สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก

ปี 2566

เดือน/ปี Import Export Re-Export Total Export ดุลการค้า
มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) Rate มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) Rate มูลค่า(US$) เพิ่มลด %
มกราคม 2566 871,430,056,611.00 24,899,139,863.85 35.00 699,668,763,958.00 20,236,262,153.52 457,980,349.00 13,245,997.08 700,126,744,307.00 20,249,508,150.60 34.58 -4,649,631,713.25 -18.67
กุมภาพันธ์ 2566 776,424,876,320.00 23,489,660,110.30 33.05 728,364,812,637.00 22,322,347,718.22 1,758,663,246.00 53,898,117.83 730,123,475,883.00 22,376,245,836.05 32.63 -1,113,414,274.25 -4.74
มีนาคม 2566 860,535,490,581.00 24,935,540,897.27 34.51 938,797,192,826.00 27,532,889,490.55 4,141,531,990.00 121,462,168.27 942,938,724,816.00 27,654,351,658.82 34.10 2,718,810,761.55 10.90
รวม 2,508,390,423,512.00 73,324,340,871.42 2,366,830,769,421.00 70,091,499,362.29 6,358,175,585.00 188,606,283.18 2,373,188,945,006.00 70,280,105,645.47 -3,044,235,225.95 -4.15
หน่วย : บาท
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (บาท)
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (ดอลล่าร์)