การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
4.37
19
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
เดือน ก.พ. ปี 64

ความถี่

ปี

ค้นหาชื่อรายการ

สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก

ปี 2564

เดือน/ปี Import Export Re-Export Total Export ดุลการค้า
มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) Rate มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) Rate มูลค่า(US$) เพิ่มลด %
มกราคม 2564 601,897,760,278.00 19,908,964,203.36 30.23 587,002,612,247.00 19,694,108,979.63 371,338,447.00 12,458,513.29 587,373,950,694.00 19,706,567,492.92 29.81 -202,396,710.44 -1.02
กุมภาพันธ์ 2564 610,035,495,082.00 20,211,763,724.38 30.18 600,336,522,670.00 20,179,650,236.31 1,170,824,104.00 39,355,961.22 601,507,346,774.00 20,219,006,197.53 29.75 7,242,473.15 0.04
รวม 1,211,933,255,360.00 40,120,727,927.74 1,187,339,134,917.00 39,873,759,215.94 1,542,162,551.00 51,814,474.51 1,188,881,297,468.00 39,925,573,690.45 -195,154,237.29 -0.49
หน่วย : บาท
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (บาท)
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (ดอลล่าร์)