การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
4.75
61
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
เดือน ธ.ค. ปี 66

ความถี่

ปี

ค้นหาชื่อรายการ

สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก

ปี 2567

เดือน/ปี Import Export Re-Export Total Export ดุลการค้า
มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) Rate มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) Rate มูลค่า(US$) เพิ่มลด %
มกราคม 2567 890,687,353,068.00 25,407,775,427.90 35.06 783,827,145,714.00 22,628,131,055.99 753,264,505.00 21,745,825.00 784,580,410,219.00 22,649,876,880.99 34.64 -2,757,898,546.92 -10.85
รวม 890,687,353,068.00 25,407,775,427.90 783,827,145,714.00 22,628,131,055.99 753,264,505.00 21,745,825.00 784,580,410,219.00 22,649,876,880.99 -2,757,898,546.92 -10.85
หน่วย : บาท
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (บาท)
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (ดอลล่าร์)