การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
4.5
3
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ก.พ. ปี 64

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า ก.พ. 2564 ม.ค. 2564
1 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 106,957,672,366 99,781,062,628
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 88,697,209,939 91,955,924,775
3 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 77,379,492,839 85,025,231,978
4 40 ยางและของทำด้วยยาง 51,949,411,395 45,811,867,941
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 35,449,050,521 31,002,779,186
6 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 19,010,435,771 17,870,249,637
7 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 15,599,555,869 15,188,845,888
8 16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 13,921,014,048 14,720,150,799
9 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 11,995,484,805 12,394,156,837
10 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 11,211,224,808 9,822,742,898
11 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 10,960,500,821 10,522,603,901
12 10 ธัญพืช 7,928,486,565 7,943,169,338
13 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 7,507,781,911 6,846,016,067
14 08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 7,420,327,010 8,073,324,612
15 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 6,635,116,175 5,674,176,293
รวม 15 หมวดสินค้า 472,622,764,843 462,632,302,778
รวม 99 หมวดสินค้า 601,507,346,774 587,373,950,694