การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
4.25
2
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ธ.ค. ปี 63

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ

เดือน ธันวาคม 2563

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า ธ.ค. 2563 พ.ย. 2563 ต.ค. 2563 ก.ย. 2563 ส.ค. 2563 ก.ค. 2563 มิ.ย. 2563 พ.ค. 2563 เม.ย. 2563 มี.ค. 2563 ก.พ. 2563 ม.ค. 2563
1 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 105,323,733,854 95,661,152,181 103,849,708,075 104,599,887,381 94,468,729,546 96,121,363,078 93,740,222,489 79,077,254,771 83,307,010,279 117,251,639,747 107,449,133,158 98,156,750,846
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 101,718,997,730 97,860,093,627 103,082,156,232 101,513,383,769 92,017,619,729 84,363,558,547 83,313,299,307 75,619,516,748 82,464,585,457 88,585,723,559 77,840,153,047 78,382,206,496
3 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 66,104,458,527 73,652,258,826 69,504,965,084 70,177,908,324 57,956,051,712 53,680,125,506 48,170,152,906 33,891,849,962 48,270,948,617 94,169,574,499 75,298,053,691 69,677,476,230
4 40 ยางและของทำด้วยยาง 47,962,683,507 47,247,608,437 46,416,297,421 41,584,029,403 41,665,436,390 37,539,381,201 35,884,446,137 30,731,776,979 33,593,621,599 39,570,541,392 42,368,180,873 39,686,655,848
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 33,330,702,392 32,086,932,021 33,624,762,615 32,943,482,213 31,036,816,024 28,962,175,169 29,769,618,772 27,969,527,804 31,049,375,531 31,928,322,698 28,635,075,460 29,865,801,380
6 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 19,249,710,118 20,778,563,348 23,824,383,939 28,737,013,986 98,573,910,485 61,353,534,995 15,749,382,797 46,164,419,714 87,657,246,677 52,485,754,591 60,486,540,872 51,936,538,208
7 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 18,326,902,758 13,651,743,504 12,011,569,741 13,682,129,522 13,820,442,369 15,166,151,681 13,110,252,178 14,125,253,663 13,138,045,304 18,158,235,221 21,554,836,211 23,642,662,799
8 16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 14,952,655,715 17,395,771,268 18,540,105,195 18,076,031,085 17,238,344,831 16,851,516,744 17,905,576,161 17,660,143,113 17,687,813,904 17,692,870,891 15,927,966,558 15,167,200,638
9 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 13,236,801,774 12,887,360,427 13,021,923,682 12,613,957,783 12,401,281,460 13,259,911,524 11,148,920,033 8,761,441,745 11,401,148,282 12,944,431,013 12,433,995,787 13,056,042,744
10 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 10,780,494,000 8,525,521,503 8,546,952,912 9,186,219,366 8,463,845,737 9,091,475,740 9,850,153,711 9,194,183,898 7,395,029,154 9,870,660,648 9,479,897,320 10,562,280,578
11 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 10,615,197,608 10,118,041,693 10,285,915,745 11,305,087,923 9,531,943,943 9,252,067,691 8,666,837,295 7,985,321,571 10,370,907,972 11,426,619,464 10,559,378,578 10,434,288,674
12 10 ธัญพืช 9,413,650,494 13,169,161,622 8,665,356,564 7,809,569,556 7,507,678,551 8,111,495,298 8,046,656,951 11,407,920,422 15,042,152,078 11,281,775,653 8,409,432,485 9,472,183,697
13 08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 8,232,330,355 6,660,893,801 6,904,826,935 13,454,642,472 12,013,563,557 11,460,179,801 7,630,933,724 25,183,413,549 21,506,492,786 10,507,957,788 3,490,845,028 4,455,128,679
14 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 7,317,650,965 6,225,731,451 6,434,635,655 6,014,400,339 5,657,763,747 5,491,289,669 4,826,102,243 4,506,273,788 5,666,044,955 6,294,069,871 6,510,392,540 5,655,126,428
15 21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 6,373,625,567 6,468,301,730 7,028,868,819 6,906,215,884 6,501,626,767 6,034,005,310 6,326,959,313 6,066,510,236 6,799,682,753 7,475,325,449 6,034,423,158 6,113,656,983
รวม 15 หมวดสินค้า 472,939,595,364 462,389,135,439 471,742,428,614 478,603,959,006 508,855,054,848 456,738,231,954 394,139,514,017 398,344,807,963 475,350,105,348 529,643,502,484 486,478,304,766 466,264,000,228
รวม 99 หมวดสินค้า 602,803,603,533 585,911,028,310 600,335,923,373 609,838,490,824 635,219,527,840 579,654,290,555 521,233,761,136 524,786,275,497 614,018,169,535 691,057,436,732 625,751,595,912 587,883,944,275