การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
4.68
11
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ธ.ค. ปี 65

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ

เดือน ธันวาคม 2565

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า ธ.ค. 2565 พ.ย. 2565 ต.ค. 2565 ก.ย. 2565 ส.ค. 2565 ก.ค. 2565 มิ.ย. 2565 พ.ค. 2565 เม.ย. 2565 มี.ค. 2565 ก.พ. 2565 ม.ค. 2565
1 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 147,079,721,411 155,075,905,426 146,310,123,849 153,604,695,737 141,944,109,211 127,211,031,891 129,811,729,955 127,908,489,380 108,989,393,975 123,949,431,414 115,473,636,845 114,752,384,592
2 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 124,519,857,397 122,406,504,767 111,531,896,484 157,917,955,710 131,205,433,909 117,651,006,655 152,731,287,502 122,153,114,496 103,699,756,864 157,387,293,695 125,466,208,932 111,165,003,355
3 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 100,862,679,204 112,440,901,051 99,363,500,396 98,791,049,525 99,898,142,129 84,801,871,256 87,543,943,176 86,230,657,263 70,265,659,563 97,134,057,116 84,612,589,232 76,657,955,175
4 40 ยางและของทำด้วยยาง 47,153,305,619 54,633,395,375 51,694,744,789 54,464,012,180 58,703,518,811 56,524,683,395 58,115,274,188 56,908,433,227 52,544,070,618 58,932,117,090 54,486,569,127 54,129,622,106
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 34,819,835,287 42,465,571,651 38,629,318,779 43,414,077,065 47,257,484,657 43,947,847,471 48,417,869,878 46,898,206,452 44,356,139,566 47,796,578,604 45,983,320,098 43,807,416,491
6 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 29,377,364,032 24,419,793,642 26,874,760,494 31,771,985,908 30,916,193,719 41,834,402,455 42,184,161,407 47,195,364,070 35,207,998,656 26,723,005,875 29,203,570,155 23,188,495,720
7 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 20,309,687,942 32,979,102,891 44,431,284,943 54,788,317,199 40,023,343,033 37,898,508,516 38,393,906,521 33,981,796,579 36,676,478,575 108,961,853,732 43,072,783,935 26,090,907,407
8 16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 19,620,799,359 22,236,954,406 21,049,307,844 22,928,877,160 22,866,921,752 21,194,620,287 21,049,566,279 19,761,182,920 17,746,488,494 19,593,643,541 18,728,517,788 17,255,666,510
9 10 ธัญพืช 15,198,930,935 14,633,530,196 14,089,001,199 11,784,486,022 12,782,774,184 10,368,769,431 13,288,488,742 8,897,132,213 10,528,563,298 11,593,935,482 10,870,983,787 8,212,967,513
10 08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 14,393,355,255 12,628,697,012 8,131,926,515 8,617,911,180 11,164,579,655 22,665,258,692 32,592,091,643 46,156,191,826 23,386,715,886 6,327,153,986 4,261,228,227 7,724,631,249
11 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 14,329,822,753 15,476,616,324 15,170,399,802 15,767,628,441 15,545,862,153 15,326,722,081 14,999,652,825 14,512,065,411 13,024,537,930 14,863,944,646 13,325,216,476 13,186,426,130
12 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 13,794,381,500 15,243,453,033 13,808,880,298 14,485,473,051 16,296,621,325 13,850,547,499 17,465,459,775 15,394,414,967 12,586,972,434 15,013,868,550 13,298,758,236 13,407,938,275
13 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 10,574,260,067 13,521,577,352 14,057,533,150 13,706,444,328 13,874,397,908 17,186,070,680 14,359,726,103 14,673,223,066 18,881,320,308 15,653,445,494 16,162,941,138 13,551,960,178
14 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 9,870,337,824 10,162,465,526 9,763,072,039 11,079,776,722 10,841,563,440 10,342,887,183 11,978,627,185 11,810,304,220 10,452,232,295 11,904,952,915 11,517,584,492 9,779,789,053
15 44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 8,374,564,381 8,912,608,464 8,533,084,201 8,663,400,385 9,000,163,931 7,986,086,569 8,953,572,081 8,507,541,595 8,507,238,724 10,629,124,200 8,170,186,266 7,360,442,298
รวม 15 หมวดสินค้า 610,278,902,966 657,237,077,116 623,438,834,782 701,786,090,613 662,321,109,817 628,790,314,061 691,885,357,260 660,988,117,685 566,853,567,186 726,464,406,340 594,634,094,734 540,271,606,052
รวม 99 หมวดสินค้า 776,323,571,823 846,190,482,908 801,273,415,001 888,371,075,466 861,169,169,532 829,028,809,303 905,744,858,177 854,264,729,186 781,925,038,747 922,277,192,400 771,032,542,498 706,715,714,485