การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
4.5
3
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
เดือน พ.ค. ปี 64

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ

เดือน พฤษภาคม 2564

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า พ.ค. 2564 เม.ย. 2564 มี.ค. 2564 ก.พ. 2564 ม.ค. 2564
1 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 119,260,831,936 111,243,889,573 122,067,815,525 106,957,672,366 99,781,062,628
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 99,309,107,093 94,836,522,897 107,835,392,616 88,697,209,939 91,955,924,775
3 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 84,585,391,970 70,108,146,468 100,273,077,625 77,379,492,839 85,025,231,978
4 40 ยางและของทำด้วยยาง 48,630,611,086 51,724,255,463 62,029,654,152 51,949,411,395 45,811,867,941
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 40,578,086,251 39,339,444,496 42,498,288,097 35,449,050,521 31,002,779,186
6 08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 34,158,201,985 24,914,162,660 6,059,332,244 7,420,327,010 8,073,324,612
7 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 33,838,485,686 19,958,004,138 22,922,069,017 15,599,555,869 15,188,845,888
8 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 26,420,871,310 23,374,611,513 20,727,878,034 19,010,435,771 17,870,249,637
9 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 15,470,790,206 14,666,052,201 12,221,863,001 11,211,224,808 9,822,742,898
10 16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 15,291,725,508 15,386,646,890 17,586,355,291 13,921,014,048 14,720,150,799
11 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 13,430,531,730 12,784,645,516 15,421,952,253 11,995,484,805 12,394,156,837
12 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 11,811,888,035 11,687,834,677 15,099,346,138 10,960,500,821 10,522,603,901
13 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 9,387,353,881 8,443,548,094 9,030,525,615 7,507,781,911 6,846,016,067
14 44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 7,629,861,371 7,748,386,682 8,704,476,408 6,512,005,227 4,900,368,646
15 23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 7,209,011,243 6,579,008,839 7,774,873,089 6,083,918,484 5,568,917,383
รวม 15 หมวดสินค้า 567,012,749,291 512,795,160,107 570,252,899,105 470,655,085,814 459,484,243,176
รวม 99 หมวดสินค้า 714,885,267,821 656,592,933,080 719,050,842,189 601,507,346,774 587,373,950,694