การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
4.71
14
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ต.ค. ปี 66

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน ตุลาคม 2566

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า ต.ค. 2566 ก.ย. 2566 ส.ค. 2566 ก.ค. 2566 มิ.ย. 2566 พ.ค. 2566 เม.ย. 2566 มี.ค. 2566 ก.พ. 2566 ม.ค. 2566
1 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,968,343,038 1,547,156,543 1,813,352,647 1,440,967,198 1,973,978,161 1,543,458,679 1,838,575,344 1,600,084,956 1,406,777,648 1,588,959,935
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 917,734,685 898,267,370 953,481,457 831,245,123 847,321,010 908,820,089 818,039,149 945,665,141 803,726,546 854,722,399
3 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 620,082,566 485,712,072 628,062,075 561,528,343 572,646,507 580,303,981 528,594,006 620,564,653 478,890,018 555,613,753
4 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 574,818,010 535,661,218 655,381,455 602,642,498 725,041,060 662,486,152 579,542,953 673,913,956 582,683,686 611,499,625
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 331,801,694 320,337,372 338,816,822 312,452,800 346,739,301 371,660,439 312,463,470 385,467,575 311,651,887 365,353,610
6 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 323,435,985 344,504,003 406,210,378 304,104,788 336,696,012 440,437,578 325,179,637 641,027,206 346,980,516 365,468,080
7 42 เครื่องหนัง 298,334,040 246,850,026 313,367,701 307,730,177 318,065,244 345,366,698 314,603,181 392,107,756 322,154,979 357,871,909
8 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 294,078,494 297,670,135 339,482,456 290,839,940 336,584,074 338,974,220 291,868,409 345,808,640 281,321,715 315,794,180
9 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 271,092,346 248,349,465 273,577,798 240,595,165 243,401,228 258,672,280 221,110,498 311,444,539 247,570,279 251,177,287
10 64 รองเท้า 207,011,802 179,827,236 189,412,897 188,743,737 195,644,395 232,003,618 202,068,901 218,562,992 204,851,632 219,336,350
11 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 181,911,194 189,724,258 202,487,381 186,999,427 173,852,020 197,922,327 154,389,376 215,589,549 182,049,406 186,897,065
12 23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 178,514,954 301,510,137 226,360,138 291,127,114 280,110,588 325,467,316 269,494,012 256,824,584 179,377,051 197,651,155
13 07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 167,227,567 204,724,547 231,741,419 201,077,303 79,050,430 39,281,866 27,266,867 38,978,079 44,845,009 63,558,370
14 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 160,439,267 131,971,390 149,918,340 137,997,420 123,108,081 141,797,028 117,711,310 147,830,565 143,441,070 148,546,974
15 09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 130,020,605 124,968,006 115,597,665 133,958,439 98,898,793 98,611,227 81,487,469 119,227,908 67,462,784 75,451,116
รวม 15 หมวดสินค้า 6,624,846,247 6,057,233,778 6,837,250,629 6,032,009,472 6,651,136,904 6,485,263,498 6,082,394,582 6,913,098,099 5,603,784,226 6,157,901,808
รวม 99 หมวดสินค้า 8,645,619,015 7,947,147,795 9,070,714,257 8,083,072,727 8,833,579,675 8,857,359,979 8,094,802,342 9,397,912,801 7,448,754,726 8,406,143,563