การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
5
2
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ส.ค. ปี 64

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน สิงหาคม 2564

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า ส.ค. 2564 ก.ค. 2564 มิ.ย. 2564 พ.ค. 2564 เม.ย. 2564 มี.ค. 2564 ก.พ. 2564 ม.ค. 2564
1 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,345,566,140 1,339,422,486 1,466,152,281 1,370,222,674 1,376,639,841 1,549,523,034 994,512,459 1,047,357,549
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 948,432,209 821,110,219 865,013,907 782,141,520 815,272,988 959,467,040 848,388,040 781,345,687
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 694,150,671 616,977,216 662,848,513 616,277,101 624,168,596 693,288,916 591,092,931 582,556,529
4 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 481,675,113 386,858,644 458,515,148 441,363,567 414,440,288 416,114,882 350,410,512 354,940,214
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 411,091,021 370,146,597 392,511,253 361,943,475 335,125,674 387,936,965 310,071,158 315,875,951
6 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 354,809,997 315,830,768 320,927,344 304,300,299 289,554,029 324,484,450 291,273,539 301,028,916
7 23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 247,028,462 201,541,393 267,929,945 235,764,838 146,263,797 164,538,336 158,029,631 180,205,885
8 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 218,764,909 217,901,930 259,410,867 266,013,634 259,833,921 268,180,063 228,698,781 266,928,649
9 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 170,678,992 127,065,004 123,096,140 125,671,969 127,448,360 112,051,632 103,721,619 117,354,528
10 40 ยางและของทำด้วยยาง 142,767,738 119,068,641 135,692,090 136,163,261 136,290,941 145,889,220 100,855,951 105,173,206
11 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 140,528,378 127,007,667 137,529,983 124,794,427 119,316,377 152,572,709 124,794,857 114,486,547
12 04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 138,554,468 99,262,606 152,026,916 113,900,690 97,283,775 88,797,471 66,916,639 75,138,883
13 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 131,767,619 121,808,914 146,856,841 135,190,538 160,205,499 201,162,467 139,346,856 160,192,872
14 72 เหล็กและเหล็กกล้า 126,375,049 126,268,489 145,110,887 111,423,975 144,780,843 130,366,866 125,530,822 100,811,915
15 42 เครื่องหนัง 117,284,342 153,132,460 172,727,166 162,588,114 189,488,120 256,217,624 161,613,963 206,245,259
รวม 15 หมวดสินค้า 5,669,475,108 5,143,403,034 5,706,349,281 5,287,760,082 5,236,113,049 5,850,591,675 4,595,257,758 4,709,642,590
รวม 99 หมวดสินค้า 7,596,900,040 7,030,913,571 7,678,415,889 7,301,660,312 7,139,174,581 7,907,259,345 6,288,540,754 6,499,389,700