การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
4.73
11
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน มี.ค. ปี 66

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน มีนาคม 2566

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า มี.ค. 2566 ก.พ. 2566 ม.ค. 2566
1 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,600,084,956 1,406,777,648 1,588,959,935
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 945,665,141 803,726,546 854,722,399
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 673,913,956 582,683,686 611,499,625
4 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 641,027,206 346,980,516 365,468,080
5 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 620,564,653 478,890,018 555,613,753
6 42 เครื่องหนัง 392,107,756 322,154,979 357,871,909
7 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 385,467,575 311,651,887 365,353,610
8 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 345,808,640 281,321,715 315,794,180
9 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 311,444,539 247,570,279 251,177,287
10 23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 256,824,584 179,377,051 197,651,155
11 64 รองเท้า 218,562,992 204,851,632 219,336,350
12 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 215,589,549 182,049,406 186,897,065
13 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 166,880,240 114,171,072 143,515,286
14 04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 156,817,148 104,183,115 96,057,304
15 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 147,830,565 143,441,070 148,546,974
รวม 15 หมวดสินค้า 7,078,589,500 5,709,830,620 6,258,464,912
รวม 99 หมวดสินค้า 9,397,912,801 7,448,754,726 8,406,143,563