การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
5
2
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน พ.ค. ปี 64

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน พฤษภาคม 2564

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า พ.ค. 2564 เม.ย. 2564 มี.ค. 2564 ก.พ. 2564 ม.ค. 2564
1 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,370,222,674 1,376,639,841 1,549,523,034 994,512,459 1,047,357,549
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 782,141,520 815,272,988 959,467,040 848,388,040 781,345,687
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 616,277,101 624,168,596 693,288,916 591,092,931 582,556,529
4 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 441,363,567 414,440,288 416,114,882 350,410,512 354,940,214
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 361,943,475 335,125,674 387,936,965 310,071,158 315,875,951
6 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 304,300,299 289,554,029 324,484,450 291,273,539 301,028,916
7 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 266,013,634 259,833,921 268,180,063 228,698,781 266,928,649
8 23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 235,764,838 146,263,797 164,538,336 158,029,631 180,205,885
9 42 เครื่องหนัง 162,588,114 189,488,120 256,217,624 161,613,963 206,245,259
10 64 รองเท้า 137,367,247 106,047,281 141,983,838 105,864,941 127,587,774
11 40 ยางและของทำด้วยยาง 136,163,261 136,290,941 145,889,220 100,855,951 105,173,206
12 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 135,190,538 160,205,499 201,162,467 139,346,856 160,192,872
13 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 125,671,969 127,448,360 112,051,632 103,721,619 117,354,528
14 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 124,794,427 119,316,377 152,572,709 124,794,857 114,486,547
15 04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 113,900,690 97,283,775 88,797,471 66,916,639 75,138,883
รวม 15 หมวดสินค้า 5,313,703,354 5,197,379,487 5,862,208,647 4,575,591,877 4,736,418,449
รวม 99 หมวดสินค้า 7,301,660,312 7,139,174,581 7,907,259,345 6,288,540,754 6,499,389,700