การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
0
0
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ธ.ค. ปี 63

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน ธันวาคม 2563

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า ธ.ค. 2563 พ.ย. 2563 ต.ค. 2563 ก.ย. 2563 ส.ค. 2563 ก.ค. 2563 มิ.ย. 2563 พ.ค. 2563 เม.ย. 2563 มี.ค. 2563 ก.พ. 2563 ม.ค. 2563
1 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,212,999,250 1,267,815,039 1,107,505,117 985,928,027 854,864,195 706,823,290 632,281,950 710,125,504 877,366,732 1,183,770,146 910,949,671 1,222,220,080
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 864,411,161 838,317,711 826,859,654 770,870,851 695,930,657 676,086,435 694,146,471 637,192,030 732,404,299 765,957,150 611,787,910 829,231,235
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 612,381,039 598,084,460 547,092,766 559,265,118 525,727,561 465,209,855 447,125,814 429,966,934 556,573,979 548,588,533 489,283,615 607,034,157
4 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 377,035,884 360,111,612 359,911,219 414,286,515 434,681,937 443,675,812 469,728,952 420,190,060 435,551,530 409,336,476 371,116,991 469,652,153
5 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 328,713,324 303,261,104 307,738,930 285,350,190 245,176,983 235,953,645 281,534,516 258,430,403 278,161,668 292,386,339 244,306,633 297,675,278
6 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 305,956,878 290,154,885 282,115,362 267,509,067 266,608,926 271,868,158 317,351,504 298,434,586 330,942,512 333,064,897 255,172,737 330,656,285
7 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 235,298,853 225,926,731 242,823,964 300,250,893 242,561,318 173,258,235 204,932,734 197,020,718 197,205,905 239,490,409 240,813,317 263,617,843
8 42 เครื่องหนัง 217,263,654 191,299,254 147,540,766 167,231,609 155,594,080 160,794,688 127,413,287 64,013,366 33,351,728 115,750,267 154,394,785 171,058,396
9 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 162,178,705 179,242,643 149,829,143 179,660,993 170,523,189 166,781,876 149,154,364 82,788,620 59,656,288 160,842,319 174,246,781 202,658,521
10 07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 158,530,088 227,408,892 154,209,854 158,019,850 95,995,019 151,424,956 158,542,572 110,081,565 108,316,124 102,829,665 133,564,207 165,049,415
11 23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 152,452,637 180,861,966 145,772,495 273,603,875 156,498,782 176,815,419 202,771,018 182,269,276 258,497,244 132,538,346 133,405,572 195,749,407
12 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 142,834,676 146,636,226 133,037,782 118,177,902 97,235,988 92,654,568 94,973,574 81,094,891 108,860,472 121,352,546 104,482,481 109,798,869
13 64 รองเท้า 116,260,150 115,791,325 109,635,668 107,805,123 129,617,445 115,150,354 91,522,326 68,036,600 56,375,360 110,758,158 108,150,194 152,312,046
14 40 ยางและของทำด้วยยาง 110,968,567 101,694,945 101,023,197 103,405,864 95,052,597 86,346,416 88,344,422 84,314,879 105,531,689 113,137,893 90,870,548 105,342,503
15 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 106,870,071 127,363,194 104,724,732 107,953,448 120,273,435 114,468,364 92,358,366 53,356,326 49,099,259 105,424,758 105,626,083 144,172,247
รวม 15 หมวดสินค้า 5,104,154,937 5,153,969,987 4,719,820,649 4,799,319,325 4,286,342,112 4,037,312,071 4,052,181,870 3,677,315,758 4,187,894,789 4,735,227,902 4,128,171,525 5,266,228,435
รวม 99 หมวดสินค้า 7,012,867,257 6,896,118,331 6,562,807,790 6,633,410,737 6,114,399,671 5,780,069,962 5,860,778,022 5,358,683,615 5,972,697,537 6,505,329,635 5,642,476,282 7,257,489,542