การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
4.63
8
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ก.ค. ปี 65

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน กรกฏาคม 2565

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า ก.ค. 2565 มิ.ย. 2565 พ.ค. 2565 เม.ย. 2565 มี.ค. 2565 ก.พ. 2565 ม.ค. 2565
1 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,315,005,580 1,398,873,980 1,219,855,587 1,482,487,538 1,409,162,847 1,042,285,515 1,544,834,141
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 882,068,470 914,821,095 865,135,668 822,228,054 917,553,235 842,736,213 901,019,417
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 584,137,351 732,212,146 707,047,071 587,633,076 670,103,510 695,461,878 651,621,717
4 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 438,874,570 406,674,720 426,285,460 491,668,899 475,898,447 409,339,304 443,196,970
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 400,184,943 415,762,624 427,041,826 375,774,019 404,208,060 346,477,890 380,819,144
6 42 เครื่องหนัง 330,228,164 283,697,740 328,332,314 279,517,963 310,228,594 297,290,217 287,044,682
7 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 317,214,804 356,300,006 324,825,731 296,009,528 334,991,369 306,610,930 315,576,003
8 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 254,363,198 367,457,182 252,017,820 287,008,204 455,833,198 230,625,675 264,148,772
9 23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 243,580,964 288,477,294 290,960,136 179,720,898 148,929,616 170,285,867 157,523,130
10 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 229,146,344 219,905,566 210,290,793 190,718,369 204,948,531 184,231,182 177,536,413
11 64 รองเท้า 182,228,029 180,201,270 176,086,291 132,549,679 153,291,118 114,479,973 146,772,547
12 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 166,625,980 164,266,604 145,824,737 120,829,180 137,952,468 116,598,945 120,877,674
13 04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 155,235,310 217,478,664 150,937,335 108,363,181 156,274,903 101,278,849 71,272,570
14 72 เหล็กและเหล็กกล้า 153,062,521 189,785,674 112,977,924 173,661,408 113,565,292 132,814,500 157,123,725
15 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 151,478,366 157,589,556 141,796,374 130,689,785 171,437,422 148,014,633 158,839,963
รวม 15 หมวดสินค้า 5,803,434,594 6,293,504,121 5,779,415,067 5,658,859,781 6,064,378,610 5,138,531,571 5,778,206,868
รวม 99 หมวดสินค้า 7,956,214,185 8,530,600,678 8,072,615,225 7,711,200,934 8,209,875,104 6,973,768,508 7,866,683,884