การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
5
1
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ก.พ. ปี 64

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า ก.พ. 2564 ม.ค. 2564
1 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 994,512,459 1,047,357,549
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 848,388,040 781,345,687
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 591,092,931 582,556,529
4 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 350,410,512 354,940,214
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 310,071,158 315,875,951
6 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 291,273,539 301,028,916
7 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 228,698,781 266,928,649
8 42 เครื่องหนัง 161,613,963 206,245,259
9 23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 158,029,631 180,205,885
10 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 139,346,856 160,192,872
11 72 เหล็กและเหล็กกล้า 125,530,822 100,811,915
12 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 124,794,857 114,486,547
13 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 111,997,253 110,942,929
14 64 รองเท้า 105,864,941 127,587,774
15 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 103,721,619 117,354,528
รวม 15 หมวดสินค้า 4,645,347,362 4,767,861,204
รวม 99 หมวดสินค้า 6,288,540,754 6,499,389,700