การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว
4.25
2
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
กราฟแสดงการวิเคราะห์การส่งออก
ปี 63
จำนวน (ล้านดอลลาร์)
กราฟแสดงการวิเคราะห์การส่งออก
ปี 63

เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว

ปี 2563

เดือน 2562 2563 ข้อมูลเปรียบเทียบ
มูลค่า
(ล้านบาท)
มูลค่า
(ล้าน US$)
RATE มูลค่า
(ล้านบาท)
มูลค่า
(ล้าน US$)
RATE ปีนี้กับปีที่แล้ว
(ล้าน US$)
เพิ่มลด % เดือนนี้กับเดือนที่แล้ว
(ล้าน US$)
เพิ่มลด %
มกราคม 615,996.19 18,990.60 32.44 587,883.94 19,638.75 29.93 648.15 3.41 459.75 2.40
กุมภาพันธ์ 680,352.32 21,612.21 31.48 625,751.60 20,755.92 30.15 -856.29 -3.96 1,117.17 5.69
มีนาคม 665,310.21 21,214.78 31.36 691,057.44 22,330.43 30.95 1,115.65 5.26 1,574.50 7.59
เมษายน 582,941.52 18,554.26 31.42 614,018.17 18,949.42 32.40 395.16 2.13 -3,381.00 -15.14
พฤษภาคม 663,253.09 21,005.44 31.58 524,786.28 16,284.66 32.23 -4,720.78 -22.47 -2,664.76 -14.06
มิถุนายน 676,650.34 21,403.37 31.61 521,233.76 16,464.05 31.66 -4,939.32 -23.08 179.39 1.10
กรกฎาคม 655,824.60 21,233.72 30.89 579,654.29 18,819.46 30.80 -2,414.26 -11.37 2,355.40 14.31
สิงหาคม 671,670.58 21,954.75 30.59 635,219.53 20,212.35 31.43 -1,742.41 -7.94 1,392.89 7.40
กันยายน 623,787.14 20,408.54 30.57 609,838.49 19,621.32 31.08 -787.22 -3.86 -591.03 -2.92
ตุลาคม 628,698.95 20,770.32 30.27 600,335.92 19,376.68 30.98 -1,393.65 -6.71 -244.64 -1.25
พฤศจิกายน 589,746.10 19,648.97 30.01 585,911.03 18,932.66 30.95 -716.30 -3.65 -444.01 -2.29
ธันวาคม 574,169.34 19,179.00 29.94 602,803.60 20,082.74 30.02 903.74 4.71 1,150.08 6.07
รวม 7,628,400.39 245,975.96 7,178,494.05 231,468.44 -14,507.52 903.74