การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว
4.69
8
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
กราฟแสดงการวิเคราะห์การส่งออก
ปี 66
จำนวน (ล้านดอลลาร์)
กราฟแสดงการวิเคราะห์การส่งออก
ปี 66

เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว

ปี 2566

เดือน 2565 2566 ข้อมูลเปรียบเทียบ
มูลค่า
(ล้านบาท)
มูลค่า
(ล้าน US$)
RATE มูลค่า
(ล้านบาท)
มูลค่า
(ล้าน US$)
RATE ปีนี้กับปีที่แล้ว
(ล้าน US$)
เพิ่มลด % เดือนนี้กับเดือนที่แล้ว
(ล้าน US$)
เพิ่มลด %
มกราคม 707,340.10 21,229.46 33.32 700,126.74 20,249.51 34.58 -979.95 -4.62 -1,528.82 -7.02
กุมภาพันธ์ 771,303.65 23,497.88 32.82 730,123.48 22,376.25 32.63 -1,121.63 -4.77 2,126.74 10.50
มีนาคม 922,955.24 28,879.71 31.96 942,938.72 27,654.35 34.10 -1,225.36 -4.24 5,278.11 23.59
เมษายน 782,696.37 23,537.97 33.25 737,788.26 21,723.23 33.96 -1,814.74 -7.71 -5,931.12 -21.45
พฤษภาคม 854,937.51 25,525.86 33.49 830,448.41 24,340.91 34.12 -1,184.95 -4.64 2,617.67 12.05
มิถุนายน 904,848.37 26,481.71 34.17 848,926.60 24,826.04 34.20 -1,655.67 -6.25 485.14 1.99
กรกฎาคม 828,468.14 23,613.31 35.08 764,444.04 22,143.23 34.52 -1,470.08 -6.23 -2,682.82 -10.81
สิงหาคม 862,613.43 23,672.35 36.44 824,938.02 24,279.59 33.98 607.24 2.57 2,136.36 9.65
กันยายน 889,575.20 24,953.09 35.65 888,665.55 25,178.58 35.29 225.49 0.90 898.99 3.70
ตุลาคม 803,290.12 21,827.17 36.80 841,365.82 23,578.83 35.68 1,751.66 8.03 -1,599.75 -6.35
พฤศจิกายน 849,228.17 22,388.11 37.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ธันวาคม 778,451.04 21,778.33 35.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 9,955,707.34 287,384.95 8,109,765.64 236,350.52 -6,867.99 1,800.51