รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
3.77
11
โหวต
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย. ปีงบฯ 64

รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย. ปีงบฯ 64

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย. ปีงบฯ 64

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม พฤศจิกายน 2563 ตุลาคม 2563
รายจ่ายประจำ 2,636,689.951 613,735.654 271,260.783 342,474.870
กระทรวงกลาโหม 159,974.669 20,681.798 10,918.365 9,763.434
กระทรวงการคลัง 263,693.846 70,991.140 34,261.293 36,729.847
กระทรวงการต่างประเทศ 7,758.885 1,686.409 1,391.408 295.001
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,453.097 644.545 211.239 433.306
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20,726.703 3,598.218 1,890.469 1,707.749
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 95,287.718 28,496.468 8,113.626 20,382.842
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 38,050.357 4,750.893 2,421.494 2,329.399
กระทรวงคมนาคม 12,339.940 1,695.517 900.440 795.077
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5,599.771 954.237 639.658 314.579
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17,385.602 1,975.328 1,017.394 957.934
กระทรวงพลังงาน 1,542.831 160.811 85.814 74.997
กระทรวงพาณิชย์ 5,935.339 750.834 421.322 329.512
กระทรวงมหาดไทย 253,779.447 54,295.392 36,379.211 17,916.182
กระทรวงยุติธรรม 23,225.096 3,112.752 1,753.994 1,358.758
กระทรวงแรงงาน 69,337.742 32,547.308 15,781.661 16,765.647
กระทรวงวัฒนธรรม 5,326.710 594.590 300.951 293.639
กระทรวงศึกษาธิการ 336,821.530 46,844.043 26,440.876 20,403.167
กระทรวงสาธารณสุข 128,641.892 18,736.336 9,497.526 9,238.811
กระทรวงอุตสาหกรรม 3,913.401 370.941 196.969 173.972
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 215,918.402 84,002.100 45,559.450 38,442.651
งบกลาง 552,716.247 82,445.566 36,763.457 45,682.109
จังหวัด 3,607.523 59.982 44.759 15.224
รัฐวิสาหกิจ 135,060.321 99,255.395 8,548.470 90,706.924
สภากาชาดไทย 6,087.619 1,465.235 1,465.235 0.000
ส่วนราชการในพระองค์ 8,980.890 999.497 501.996 497.501
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 108,520.387 14,877.787 7,774.469 7,103.318
สำนักนายกรัฐมนตรี 27,192.740 5,063.928 2,563.825 2,500.103
หน่วยงานของรัฐสภา 6,266.269 723.261 253.396 469.866
หน่วยงานของศาล 19,030.954 6,918.218 2,539.416 4,378.802
หน่วยงานอิสระของรัฐ 15,574.059 4,154.115 141.672 4,012.443
หน่วยงานอื่นของรัฐ 561.352 278.676 134.682 143.994
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 83,378.618 20,604.333 12,346.249 8,258.084
รายจ่ายลงทุน 649,272.529 43,540.800 29,562.520 13,978.280
กระทรวงกลาโหม 54,555.980 702.389 180.134 522.255
กระทรวงการคลัง 4,746.331 1,062.532 191.352 871.180
กระทรวงการต่างประเทศ 397.480 2.092 2.092 0.000
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,639.581 39.191 33.042 6.149
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,615.108 232.124 0.514 231.610
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 32,839.303 15,396.867 9,216.564 6,180.304
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 72,680.730 1,792.707 1,675.412 117.295
กระทรวงคมนาคม 177,618.788 5,691.361 5,481.361 210.000
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2,701.886 416.709 85.238 331.471
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11,950.105 70.845 68.309 2.536
กระทรวงพลังงาน 736.337 26.665 26.665 0.000
กระทรวงพาณิชย์ 890.134 27.754 27.754 0.000
กระทรวงมหาดไทย 80,708.225 3,830.415 3,810.143 20.273
กระทรวงยุติธรรม 3,602.995 296.118 294.839 1.279
กระทรวงแรงงาน 382.575 6.900 6.900 0.000
กระทรวงวัฒนธรรม 2,636.179 104.559 83.103 21.457
กระทรวงศึกษาธิการ 19,628.151 89.826 31.574 58.253
กระทรวงสาธารณสุข 17,160.420 629.639 380.241 249.398
กระทรวงอุตสาหกรรม 745.779 0.000 0.000 0.000
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 7,106.306 6,944.131 6,131.306 812.825
งบกลาง 61,900.000 0.000 0.000 0.000
จังหวัด 19,502.026 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 18,631.980 956.241 207.699 748.542
สภากาชาดไทย 2,783.935 375.835 375.835 0.000
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 22,254.033 35.030 15.030 20.000
สำนักนายกรัฐมนตรี 12,098.188 3,567.977 197.323 3,370.654
หน่วยงานของรัฐสภา 3,340.076 26.464 0.000 26.464
หน่วยงานของศาล 4,257.997 936.732 765.533 171.200
หน่วยงานอิสระของรัฐ 2,190.211 258.690 253.554 5.136
หน่วยงานอื่นของรัฐ 1.848 1.848 1.848 0.000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,969.843 19.155 19.155 0.000
ผลรวม 3,285,962.480 657,276.454 300,823.303 356,453.151
หน่วย : ล้านบาท