รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.59
75
โหวต
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ค. ปีงบฯ 67

รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ค. ปีงบฯ 67

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ค. ปีงบฯ 67

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม พฤษภาคม 2567 เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 มกราคม 2567 ธันวาคม 2566 พฤศจิกายน 2566 ตุลาคม 2566
รายจ่ายประจำ 2,628,540.676 1,668,740.778 111,058.976 169,113.252 178,143.140 158,906.306 192,415.856 254,466.393 181,672.471 422,964.384
กระทรวงกลาโหม 151,227.878 84,616.076 8,364.823 10,535.956 11,261.666 11,341.087 12,154.455 10,765.258 10,915.513 9,277.318
กระทรวงการคลัง 315,705.316 170,292.233 8,573.326 6,564.669 11,892.119 16,207.902 7,495.138 98,765.745 12,930.160 7,863.173
กระทรวงการต่างประเทศ 8,655.190 4,137.368 82.275 302.599 525.470 305.588 410.137 208.411 1,173.863 1,129.025
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,098.504 2,213.896 109.124 241.749 244.729 264.697 298.398 254.982 271.518 528.698
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5,979.712 3,914.641 -10,321.397 1,929.941 2,081.587 2,009.252 2,042.560 2,085.330 1,877.082 2,210.285
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 96,250.930 67,251.783 6,505.902 5,632.300 4,603.097 2,795.867 4,403.556 3,479.076 3,979.895 35,852.091
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 33,845.240 19,848.442 1,436.851 2,479.115 2,836.461 2,724.127 2,700.563 2,624.412 2,655.487 2,391.426
กระทรวงคมนาคม 11,671.636 7,292.236 722.099 911.005 960.004 943.423 1,035.662 932.919 916.481 870.642
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3,262.107 1,828.652 94.359 349.852 163.369 152.134 151.876 149.437 177.346 590.278
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16,591.949 9,703.336 536.101 1,352.606 1,367.079 1,355.385 1,333.706 1,491.620 1,222.957 1,043.881
กระทรวงพลังงาน 1,879.576 793.204 35.948 110.549 114.555 127.388 108.553 119.171 100.756 76.283
กระทรวงพาณิชย์ 5,779.248 3,234.154 142.557 452.666 302.113 314.893 402.133 262.773 649.306 707.713
กระทรวงมหาดไทย 260,745.494 168,575.920 9,051.603 7,845.000 29,388.883 5,242.743 17,790.895 25,362.293 34,379.975 39,514.528
กระทรวงยุติธรรม 21,906.661 13,466.172 1,600.867 1,324.240 1,531.298 1,837.691 1,832.708 1,797.720 1,951.911 1,589.737
กระทรวงแรงงาน 61,578.391 35,341.152 314.463 501.682 573.842 600.771 535.039 532.123 553.562 31,729.669
กระทรวงวัฒนธรรม 5,003.825 2,847.347 220.179 389.925 421.582 343.231 391.528 364.963 350.111 365.829
กระทรวงศึกษาธิการ 313,721.431 186,586.394 2,594.929 23,500.043 29,329.320 23,541.253 24,122.810 28,460.803 33,221.193 21,816.043
กระทรวงสาธารณสุข 151,182.438 98,383.659 17,315.179 11,534.649 11,709.386 11,212.531 12,523.955 11,609.648 11,476.328 11,001.983
กระทรวงอุตสาหกรรม 3,614.282 2,023.342 161.454 216.900 252.141 234.370 234.580 222.910 303.099 397.888
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 84,263.956 155,966.453 19,755.911 5,198.905 8,305.238 11,838.208 27,606.092 80.000 373.984 82,808.115
งบกลาง 551,943.367 340,410.024 6,471.878 47,958.774 42,262.098 51,310.391 51,293.418 41,970.679 46,350.425 52,792.361
จังหวัด 3,764.981 859.781 65.660 197.062 159.852 140.563 124.928 89.081 68.846 13.790
รัฐวิสาหกิจ 108,148.593 94,951.594 12,159.141 17,861.561 1,561.760 881.146 1,446.668 2,006.871 2,010.619 57,023.827
ส่วนราชการในพระองค์ 8,478.383 4,248.707 -0.122 604.458 604.938 605.369 606.511 608.085 620.016 599.452
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 111,506.622 70,167.601 7,516.148 9,150.411 9,050.996 8,948.181 9,774.181 9,342.562 8,412.091 7,973.031
สำนักนายกรัฐมนตรี 23,260.491 12,998.918 286.940 1,357.872 928.617 845.161 1,272.490 3,230.061 924.741 4,153.036
หน่วยงานของรัฐสภา 6,277.740 3,590.575 213.364 522.731 485.740 488.091 481.759 426.070 434.928 537.893
หน่วยงานของศาล 20,811.630 11,984.592 -2,475.049 3,237.565 0.000 0.000 5,240.679 0.000 0.000 5,981.396
หน่วยงานอิสระของรัฐ 18,828.072 17,818.758 6,156.614 -106.067 2,778.759 0.000 82.214 4,238.553 0.571 4,668.113
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 93,078.382 68,508.072 13,367.848 5,543.169 2,446.439 2,290.142 2,930.175 2,984.837 3,369.707 35,575.755
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงดลัง 118,361.131 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สภากาชาดไทย 6,583.554 4,200.413 0.000 1,036.775 0.000 0.000 1,588.486 0.000 0.000 1,575.152
หน่วยงานอื่นของรัฐ 533.969 685.284 0.000 374.591 0.000 4.720 0.000 0.000 0.000 305.973
รายจ่ายลงทุน 851,459.324 188,439.953 72,299.445 23,849.295 14,906.872 13,139.222 13,185.725 10,849.524 11,305.115 28,904.754
กระทรวงกลาโหม 44,516.078 5,289.255 46.296 942.690 735.535 1,655.520 516.448 649.198 737.042 6.527
กระทรวงการคลัง 11,315.231 3,682.513 646.338 152.150 6.288 1.977 6.429 10.083 23.529 2,835.720
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,319.227 13.695 4.405 0.000 0.000 2.747 3.785 1.943 0.000 0.815
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 19,330.965 13,150.487 11,959.985 359.771 120.997 88.674 21.709 0.000 599.350 0.000
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 31,087.480 7,061.747 5,295.495 199.432 108.273 37.255 286.622 41.510 72.769 1,020.391
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 84,578.519 12,676.649 1,840.211 1,152.582 2,242.041 1,598.664 1,293.418 2,612.960 1,868.039 68.735
กระทรวงคมนาคม 171,608.545 33,846.601 1,655.870 4,469.852 7,355.414 3,999.257 3,551.877 5,075.672 4,154.877 3,583.783
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5,393.254 2,631.756 255.571 1,481.925 220.968 25.370 25.370 0.000 0.000 622.553
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16,598.005 2,283.941 470.919 231.879 461.502 307.565 305.123 192.882 108.780 205.292
กระทรวงพลังงาน 894.795 22.453 8.941 0.215 0.245 2.557 1.849 0.445 8.200 0.000
กระทรวงพาณิชย์ 993.841 87.871 51.128 23.325 0.000 0.185 0.000 0.360 12.872 0.000
กระทรวงมหาดไทย 90,850.665 8,040.068 826.465 644.934 901.914 799.504 1,835.697 783.568 1,889.437 358.549
กระทรวงยุติธรรม 3,968.032 625.985 28.932 15.109 13.231 104.422 230.066 78.180 127.868 28.177
กระทรวงแรงงาน 570.261 57.955 2.861 55.094 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
กระทรวงวัฒนธรรม 1,994.714 253.733 19.238 53.874 26.553 36.412 69.741 28.411 18.663 0.841
กระทรวงศึกษาธิการ 14,449.458 657.537 246.380 81.470 36.250 41.829 40.419 58.207 113.718 39.264
กระทรวงสาธารณสุข 14,193.510 1,202.686 342.775 237.829 183.285 149.320 62.969 67.928 116.183 42.398
กระทรวงอุตสาหกรรม 916.041 13.651 13.434 0.000 0.217 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 173,286.705 64,111.813 37,993.568 8,293.014 0.000 0.000 0.000 190.000 0.000 17,635.231
งบกลาง 63,000.000 402.820 29.938 82.109 84.560 121.750 42.111 42.353 0.000 0.000
จังหวัด 19,266.770 30.458 14.269 15.444 0.745 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 35,187.308 14,742.432 460.474 1,585.532 2,217.969 3,557.664 4,728.971 652.792 848.486 690.544
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 15,512.023 4,728.870 1,329.692 2,474.423 40.157 289.444 126.064 36.270 432.820 0.000
สำนักนายกรัฐมนตรี 10,584.486 3,059.957 907.164 727.635 104.493 4.399 5.878 36.153 153.437 1,120.798
หน่วยงานของรัฐสภา 1,175.670 249.867 117.254 132.272 0.042 0.203 0.096 0.000 0.000 0.000
หน่วยงานของศาล 4,129.353 6,549.564 6,027.909 154.587 0.000 0.000 25.792 0.000 0.000 341.277
หน่วยงานอิสระของรัฐ 4,473.539 2,484.967 1,703.931 154.501 42.847 0.089 0.000 279.740 0.000 303.859
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,759.931 52.690 0.000 2.438 2.370 28.835 0.000 0.000 19.047 0.000
กระทรวงการต่างประเทศ 154.629 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สภากาชาดไทย 2,283.932 421.507 0.000 118.786 0.977 285.581 5.291 10.871 0.000 0.000
หน่วยงานอื่นของรัฐ 66.362 6.425 0.000 6.425 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ผลรวม 3,480,000.000 1,857,180.730 183,358.421 192,962.547 193,050.011 172,045.528 205,601.581 265,315.917 192,977.586 451,869.139
หน่วย : ล้านบาท