รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.39
22
โหวต
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มิ.ย. ปีงบฯ 64

รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มิ.ย. ปีงบฯ 64

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มิ.ย. ปีงบฯ 64

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 04 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 ตุลาคม 2563
รายจ่ายประจำ 2,636,689.951 1,782,397.010 55,056.104 148,744.448 186,919.170 212,163.646 141,832.870 172,488.877 222,909.392 300,087.520 342,194.983
กระทรวงกลาโหม 159,974.669 94,453.502 1,777.350 12,861.126 11,623.703 12,491.998 11,246.519 11,416.197 11,860.227 11,692.836 9,483.546
กระทรวงการคลัง 263,693.846 213,921.878 44,427.198 9,146.306 5,336.792 8,470.540 3,238.713 5,663.790 66,174.693 34,733.998 36,729.847
กระทรวงการต่างประเทศ 7,758.885 5,632.609 1.210 466.119 276.295 1,707.762 454.341 137.015 609.471 1,685.394 295.001
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,453.097 2,548.300 53.911 282.801 241.691 426.655 210.513 360.237 287.660 251.525 433.306
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20,726.703 16,732.368 1,490.737 2,057.236 1,838.937 1,970.737 2,072.339 1,777.022 1,833.954 1,983.657 1,707.749
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 95,287.718 65,772.614 262.981 2,334.143 6,763.963 14,579.317 2,175.580 6,068.750 4,986.228 8,218.810 20,382.842
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 38,050.357 23,619.629 271.513 2,898.809 2,827.256 3,279.491 3,340.524 3,016.639 3,012.745 2,643.252 2,329.399
กระทรวงคมนาคม 12,339.940 7,833.019 37.816 1,009.360 1,033.876 1,027.946 995.921 997.395 994.083 941.546 795.077
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5,599.771 2,599.714 6.151 212.272 438.808 339.819 176.513 285.469 177.649 648.454 314.579
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17,385.602 10,930.788 69.882 1,390.553 1,395.746 1,530.785 1,394.209 1,402.302 1,584.251 1,205.126 957.934
กระทรวงพลังงาน 1,542.831 911.011 6.457 139.729 118.239 135.280 109.257 114.340 111.049 101.662 74.997
กระทรวงพาณิชย์ 5,935.339 3,221.392 29.400 274.043 399.874 399.302 272.628 596.609 379.556 540.466 329.512
กระทรวงมหาดไทย 253,779.447 176,649.658 3,217.949 15,394.151 8,430.617 37,480.108 4,877.291 15,870.789 28,722.761 44,739.809 17,916.182
กระทรวงยุติธรรม 23,225.096 16,131.978 122.274 3,526.023 1,251.666 1,902.358 1,352.914 1,869.581 2,357.385 2,391.020 1,358.758
กระทรวงแรงงาน 69,337.742 51,324.608 22.022 417.661 16,337.612 542.028 441.328 440.749 495.572 15,861.990 16,765.647
กระทรวงวัฒนธรรม 5,326.710 2,996.198 31.331 386.943 419.369 427.095 337.170 329.646 399.760 371.245 293.639
กระทรวงศึกษาธิการ 336,821.530 216,229.497 319.838 27,964.679 33,201.346 24,653.663 23,432.551 28,110.964 26,503.786 31,639.504 20,403.167
กระทรวงสาธารณสุข 128,641.892 83,926.845 104.257 10,612.072 10,936.644 10,460.105 10,385.344 10,839.404 10,383.717 10,966.492 9,238.811
กระทรวงอุตสาหกรรม 3,913.401 2,294.060 26.644 233.482 582.740 347.058 227.745 243.353 246.456 212.610 173.972
งบกลาง 552,716.247 324,420.391 1,441.308 39,784.358 39,585.594 39,781.632 37,578.815 39,058.886 39,324.067 42,183.622 45,682.109
จังหวัด 3,607.523 1,104.831 32.770 195.654 175.731 213.396 147.192 130.432 124.579 69.853 15.224
รัฐวิสาหกิจ 135,060.321 119,185.109 650.304 2,694.281 3,938.673 4,539.320 939.076 2,421.706 3,410.710 9,884.114 90,706.924
ส่วนราชการในพระองค์ 8,980.890 4,112.804 -0.011 535.466 568.497 500.092 500.571 503.207 505.485 501.996 497.501
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 108,520.387 68,962.359 341.500 8,907.972 8,582.664 9,034.367 8,829.760 9,005.975 8,956.919 8,199.886 7,103.318
สำนักนายกรัฐมนตรี 27,192.740 15,666.648 139.090 954.334 2,467.010 2,490.276 786.137 961.475 2,437.646 2,930.576 2,500.103
หน่วยงานของรัฐสภา 6,266.269 3,589.076 9.863 393.881 504.372 487.248 437.241 416.642 449.466 420.497 469.866
หน่วยงานของศาล 19,030.954 14,246.732 158.440 206.624 4,270.219 281.057 204.444 2,046.250 161.480 2,539.416 4,378.802
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 83,378.618 57,286.958 3.917 3,404.528 6,170.602 11,260.849 3,346.405 4,730.844 5,038.836 15,072.891 8,258.084
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 215,918.402 159,466.136 0.000 10.060 12,880.887 20,332.851 21,844.306 20,193.053 48.644 45,713.685 38,442.651
หน่วยงานอื่นของรัฐ 561.352 420.554 0.000 49.780 0.000 92.098 0.000 0.000 0.000 134.682 143.994
สภากาชาดไทย 6,087.619 4,523.373 0.000 0.000 1,536.617 0.000 477.524 1,043.998 0.000 1,465.235 0.000
หน่วยงานอิสระของรัฐ 15,574.059 11,682.371 0.000 0.000 2,783.131 978.413 0.000 2,436.158 1,330.555 141.672 4,012.443
รายจ่ายลงทุน 649,272.529 241,979.185 7,246.809 38,923.289 36,036.034 46,307.812 23,504.597 16,719.066 24,208.909 34,774.502 14,258.168
กระทรวงกลาโหม 54,555.980 18,637.036 1,908.497 2,541.328 1,077.054 3,597.836 3,349.522 1,083.977 3,982.353 294.326 802.142
กระทรวงการคลัง 4,746.331 1,925.371 80.965 40.441 209.549 54.947 26.589 42.052 26.347 573.300 871.180
กระทรวงการต่างประเทศ 397.480 66.996 0.628 0.193 3.554 30.227 0.658 1.228 26.239 4.268 0.000
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,639.581 506.112 6.730 99.811 58.373 99.267 74.528 79.282 41.190 40.782 6.149
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,615.108 1,169.253 5.419 479.825 32.161 87.188 248.512 39.599 41.944 2.997 231.610
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 32,839.303 23,856.312 107.526 607.313 1,376.426 2,184.191 279.836 431.952 3,193.656 9,495.107 6,180.304
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 72,680.730 35,990.020 1,655.673 6,406.041 3,404.104 9,170.351 4,856.894 2,705.205 5,099.351 2,575.107 117.295
กระทรวงคมนาคม 177,618.788 79,175.984 1,123.522 16,405.813 16,969.629 18,850.935 8,478.865 4,569.727 6,314.793 6,252.699 210.000
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2,701.886 1,755.886 0.167 98.577 56.013 40.945 82.549 1,046.246 8.393 91.523 331.471
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11,950.105 5,032.045 240.373 938.221 1,274.220 1,043.243 709.819 478.276 180.159 165.199 2.536
กระทรวงพลังงาน 736.337 270.094 1.536 35.156 12.016 75.280 37.787 35.697 28.884 43.737 0.000
กระทรวงพาณิชย์ 890.134 321.827 3.355 74.911 25.391 31.267 14.620 14.154 8.073 150.057 0.000
กระทรวงมหาดไทย 80,708.225 21,863.508 802.713 4,405.715 4,114.090 3,149.162 1,446.798 1,413.136 1,029.114 5,482.506 20.273
กระทรวงยุติธรรม 3,602.995 876.765 12.286 111.141 62.159 82.864 60.751 106.374 135.984 303.927 1.279
กระทรวงแรงงาน 382.575 116.707 4.077 16.012 8.993 31.621 20.130 12.684 15.890 7.300 0.000
กระทรวงวัฒนธรรม 2,636.179 974.461 51.558 153.118 192.375 119.547 71.578 151.728 95.172 117.928 21.457
กระทรวงศึกษาธิการ 19,628.151 5,358.092 178.701 1,071.774 871.593 958.700 766.781 769.485 617.757 65.048 58.253
กระทรวงสาธารณสุข 17,160.420 6,534.516 305.946 1,144.265 1,343.073 1,119.834 771.175 493.854 602.518 504.452 249.398
กระทรวงอุตสาหกรรม 745.779 229.935 36.029 17.791 55.490 54.243 35.727 10.385 20.205 0.065 0.000
งบกลาง 61,900.000 116.335 12.707 48.539 35.215 4.797 9.181 4.751 1.145 0.000 0.000
จังหวัด 19,502.026 4,261.326 357.863 1,453.725 1,159.669 807.663 402.172 54.365 25.868 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 18,631.980 7,905.507 47.138 1,045.416 1,125.572 1,878.663 767.985 466.226 1,220.023 605.942 748.542
สภากาชาดไทย 2,783.935 678.645 32.374 51.082 14.497 32.773 3.620 32.296 136.169 375.835 0.000
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 22,254.033 3,707.190 161.589 646.578 634.331 465.373 483.867 359.405 919.761 16.286 20.000
สำนักนายกรัฐมนตรี 12,098.188 6,136.067 7.859 495.903 51.282 1,515.355 121.482 78.394 73.388 421.750 3,370.654
หน่วยงานของรัฐสภา 3,340.076 1,134.200 14.150 182.845 157.941 271.986 202.405 184.763 77.501 16.145 26.464
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,969.843 1,080.061 87.429 338.642 191.689 296.637 122.512 26.089 1.089 15.974 0.000
หน่วยงานอิสระของรัฐ 2,190.211 1,439.410 0.000 13.111 257.276 90.742 31.255 502.394 285.943 253.554 5.136
หน่วยงานของศาล 4,257.997 3,751.371 0.000 0.000 1,262.296 0.000 27.000 1,525.343 0.000 765.533 171.200
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 7,106.306 7,106.306 0.000 0.000 0.000 162.175 0.000 0.000 0.000 6,131.306 812.825
หน่วยงานอื่นของรัฐ 1.848 1.848 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.848 0.000
ผลรวม 3,285,962.480 2,024,376.195 62,302.914 187,667.737 222,955.204 258,471.458 165,337.467 189,207.943 247,118.300 334,862.022 356,453.151
หน่วย : ล้านบาท