รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.5
27
โหวต
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 64

รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 64

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 64

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฏาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 ตุลาคม 2563
รายจ่ายประจำ 2,636,689.951 2,495,861.589 123,741.406 205,101.898 221,908.625 217,732.316 148,780.886 186,919.170 212,163.646 141,832.870 172,488.877 222,909.392 300,087.520 342,194.983
กระทรวงกลาโหม 159,974.669 144,011.746 12,732.443 13,960.179 12,386.239 12,235.601 12,882.259 11,623.703 12,491.998 11,246.519 11,416.197 11,860.227 11,692.836 9,483.546
กระทรวงการคลัง 263,693.846 261,535.555 8,380.406 3,614.424 13,883.265 66,164.189 9,144.898 5,336.792 8,470.540 3,238.713 5,663.790 66,174.693 34,733.998 36,729.847
กระทรวงการต่างประเทศ 7,758.885 6,778.961 180.832 572.659 159.753 234.319 466.119 276.295 1,707.762 454.341 137.015 609.471 1,685.394 295.001
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,453.097 3,728.452 279.064 351.675 290.866 312.558 282.702 241.691 426.655 210.513 360.237 287.660 251.525 433.306
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20,726.703 19,822.837 570.785 813.580 1,224.565 1,972.327 2,057.185 1,838.937 1,970.737 2,072.339 1,777.022 1,833.954 1,983.657 1,707.749
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 95,287.718 92,136.622 2,457.742 4,830.376 11,347.639 7,991.235 2,334.141 6,763.963 14,579.317 2,175.580 6,068.750 4,986.228 8,218.810 20,382.842
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 38,050.357 36,376.047 3,268.502 3,441.833 3,129.392 3,167.749 2,919.265 2,827.256 3,279.491 3,340.524 3,016.639 3,012.745 2,643.252 2,329.399
กระทรวงคมนาคม 12,339.940 12,196.729 1,113.111 1,212.990 1,060.907 1,014.519 1,009.359 1,033.876 1,027.946 995.921 997.395 994.083 941.546 795.077
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5,599.771 4,425.608 214.165 619.331 314.790 683.961 212.071 438.808 339.819 176.513 285.469 177.649 648.454 314.579
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17,385.602 16,418.659 1,280.869 1,511.558 1,366.701 1,398.694 1,390.485 1,395.746 1,530.785 1,394.209 1,402.302 1,584.251 1,205.126 957.934
กระทรวงพลังงาน 1,542.831 1,394.478 119.330 133.971 116.759 119.864 139.729 118.239 135.280 109.257 114.340 111.049 101.662 74.997
กระทรวงพาณิชย์ 5,935.339 4,596.465 265.675 550.383 311.301 277.118 274.040 399.874 399.302 272.628 596.609 379.556 540.466 329.512
กระทรวงมหาดไทย 253,779.447 250,054.947 6,167.000 26,503.012 35,942.956 8,010.831 15,393.590 8,430.617 37,480.108 4,877.291 15,870.789 28,722.761 44,739.809 17,916.182
กระทรวงยุติธรรม 23,225.096 22,242.003 1,479.668 1,540.438 1,603.250 1,608.861 3,526.105 1,251.666 1,902.358 1,352.914 1,869.581 2,357.385 2,391.020 1,358.758
กระทรวงแรงงาน 69,337.742 69,075.065 445.533 487.369 474.689 16,364.887 417.662 16,337.612 542.028 441.328 440.749 495.572 15,861.990 16,765.647
กระทรวงวัฒนธรรม 5,326.710 4,769.324 399.565 496.652 507.717 400.594 386.872 419.369 427.095 337.170 329.646 399.760 371.245 293.639
กระทรวงศึกษาธิการ 336,821.530 324,644.841 25,071.130 32,506.258 27,955.619 23,203.247 27,963.608 33,201.346 24,653.663 23,432.551 28,110.964 26,503.786 31,639.504 20,403.167
กระทรวงสาธารณสุข 128,641.892 120,273.893 3,055.802 12,384.938 10,698.986 10,311.008 10,612.643 10,936.644 10,460.105 10,385.344 10,839.404 10,383.717 10,966.492 9,238.811
กระทรวงอุตสาหกรรม 3,913.401 3,392.956 277.125 315.226 258.033 275.156 233.482 582.740 347.058 227.745 243.353 246.456 212.610 173.972
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 215,918.402 215,909.027 3.125 27,292.764 28,993.114 153.887 10.060 12,880.887 20,332.851 21,844.306 20,193.053 48.644 45,713.685 38,442.651
งบกลาง 552,716.247 488,790.936 40,010.001 45,400.896 39,604.714 40,796.661 39,783.940 39,585.594 39,781.632 37,578.815 39,058.886 39,324.067 42,183.622 45,682.109
จังหวัด 3,607.523 1,936.940 249.791 249.566 186.553 179.613 195.009 175.731 213.396 147.192 130.432 124.579 69.853 15.224
รัฐวิสาหกิจ 135,060.321 129,244.890 635.734 3,437.842 2,863.742 3,772.767 2,694.281 3,938.673 4,539.320 939.076 2,421.706 3,410.710 9,884.114 90,706.924
สภากาชาดไทย 6,087.619 6,089.997 2.378 484.388 1,079.858 0.000 0.000 1,536.617 0.000 477.524 1,043.998 0.000 1,465.235 0.000
ส่วนราชการในพระองค์ 8,980.890 6,406.733 594.922 593.415 591.834 513.746 535.466 568.497 500.092 500.571 503.207 505.485 501.996 497.501
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 108,520.387 105,089.421 9,171.928 9,899.740 9,040.798 8,357.052 8,907.017 8,582.664 9,034.367 8,829.760 9,005.975 8,956.919 8,199.886 7,103.318
สำนักนายกรัฐมนตรี 27,192.740 22,748.678 1,329.484 2,955.228 1,648.602 1,287.969 954.171 2,467.010 2,490.276 786.137 961.475 2,437.646 2,930.576 2,500.103
หน่วยงานของรัฐสภา 6,266.269 5,217.230 270.601 500.776 422.372 444.355 393.796 504.372 487.248 437.241 416.642 449.466 420.497 469.866
หน่วยงานของศาล 19,030.954 19,030.954 187.092 857.338 3,739.792 158.440 206.624 4,270.219 281.057 204.444 2,046.250 161.480 2,539.416 4,378.802
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 83,378.618 81,386.182 3,527.606 6,940.495 7,848.246 5,786.795 3,404.528 6,170.602 11,260.849 3,346.405 4,730.844 5,038.836 15,072.891 8,258.084
หน่วยงานอิสระของรัฐ 15,574.059 15,574.059 0.000 568.552 2,788.821 534.315 0.000 2,783.131 978.413 0.000 2,436.158 1,330.555 141.672 4,012.443
หน่วยงานอื่นของรัฐ 561.352 561.352 0.000 74.045 66.753 0.000 49.780 0.000 92.098 0.000 0.000 0.000 134.682 143.994
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงดลัง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
รายจ่ายลงทุน 649,272.529 386,614.043 26,267.476 39,973.848 36,961.901 48,676.810 38,924.920 36,036.034 46,307.812 23,504.597 16,719.066 24,208.909 34,774.502 14,258.168
กระทรวงกลาโหม 54,555.980 29,243.137 3,497.442 2,682.778 2,336.881 3,993.825 2,545.000 1,077.054 3,597.836 3,349.522 1,083.977 3,982.353 294.326 802.142
กระทรวงการคลัง 4,746.331 2,399.589 113.784 157.571 69.044 223.764 31.461 209.549 54.947 26.589 42.052 26.347 573.300 871.180
กระทรวงการต่างประเทศ 397.480 170.537 31.840 4.794 5.827 61.709 0.193 3.554 30.227 0.658 1.228 26.239 4.268 0.000
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,639.581 827.873 73.051 148.414 47.342 59.684 99.811 58.373 99.267 74.528 79.282 41.190 40.782 6.149
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,615.108 1,459.446 42.537 59.120 52.788 141.167 479.824 32.161 87.188 248.512 39.599 41.944 2.997 231.610
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 32,839.303 27,442.241 510.152 641.600 1,514.324 1,027.379 607.313 1,376.426 2,184.191 279.836 431.952 3,193.656 9,495.107 6,180.304
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 72,680.730 54,956.566 3,497.026 5,636.068 3,510.089 7,979.036 6,406.041 3,404.104 9,170.351 4,856.893 2,705.205 5,099.351 2,575.107 117.295
กระทรวงคมนาคม 177,618.788 132,863.530 7,623.685 15,736.051 13,813.956 17,637.376 16,405.813 16,969.629 18,850.935 8,478.865 4,569.727 6,314.793 6,252.699 210.000
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2,701.886 2,164.543 82.465 27.842 185.879 112.639 98.577 56.013 40.945 82.549 1,046.246 8.393 91.523 331.471
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11,950.105 7,872.522 451.859 724.584 764.402 1,140.015 938.212 1,274.220 1,043.243 709.819 478.276 180.159 165.199 2.536
กระทรวงพลังงาน 736.337 401.516 30.923 16.676 30.468 54.891 35.156 12.016 75.280 37.787 35.697 28.884 43.737 0.000
กระทรวงพาณิชย์ 890.134 561.847 70.650 58.200 65.682 48.843 74.911 25.391 31.267 14.620 14.154 8.073 150.057 0.000
กระทรวงมหาดไทย 80,708.225 42,957.788 3,913.307 5,926.065 5,976.115 6,081.506 4,405.714 4,114.090 3,149.162 1,446.798 1,413.136 1,029.114 5,482.506 20.273
กระทรวงยุติธรรม 3,602.995 1,503.557 85.332 189.629 146.090 218.027 111.141 62.159 82.864 60.751 106.374 135.984 303.927 1.279
กระทรวงแรงงาน 382.575 247.598 53.580 13.538 48.041 19.809 16.012 8.993 31.621 20.130 12.684 15.890 7.300 0.000
กระทรวงวัฒนธรรม 2,636.179 1,444.554 130.911 113.585 122.795 154.360 153.118 192.375 119.547 71.578 151.728 95.172 117.928 21.457
กระทรวงศึกษาธิการ 19,628.151 10,068.045 1,108.103 1,586.217 1,125.947 1,068.387 1,071.774 871.593 958.700 766.781 769.485 617.757 65.048 58.253
กระทรวงสาธารณสุข 17,160.420 10,524.304 768.771 1,124.516 1,027.173 1,375.274 1,144.265 1,343.073 1,119.834 771.175 493.854 602.518 504.452 249.398
กระทรวงอุตสาหกรรม 745.779 378.263 36.293 22.172 43.655 82.237 17.791 55.490 54.243 35.727 10.385 20.205 0.065 0.000
งบกลาง 61,900.000 1,166.772 423.741 400.793 148.249 90.361 48.539 35.215 4.797 9.181 4.751 1.145 0.000 0.000
จังหวัด 19,502.026 10,935.020 1,367.326 1,543.558 1,887.347 2,233.326 1,453.725 1,159.669 807.663 402.172 54.365 25.868 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 18,631.980 11,823.472 466.504 848.915 583.058 2,066.627 1,045.416 1,125.572 1,878.663 767.985 466.226 1,220.023 605.942 748.542
สภากาชาดไทย 2,783.935 965.889 112.451 5.527 112.676 88.964 51.082 14.497 32.773 3.620 32.296 136.169 375.835 0.000
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 22,254.033 7,489.120 709.020 1,015.177 1,359.325 858.993 647.581 634.331 465.373 483.867 359.405 919.761 16.286 20.000
สำนักนายกรัฐมนตรี 12,098.188 8,381.296 801.446 188.803 247.690 1,009.204 501.848 51.282 1,515.355 121.482 78.394 73.388 421.750 3,370.654
หน่วยงานของรัฐสภา 3,340.076 1,634.216 0.554 62.001 188.514 263.097 182.845 157.941 271.986 202.405 184.763 77.501 16.145 26.464
หน่วยงานของศาล 4,257.997 3,906.515 25.934 0.000 129.211 0.000 0.000 1,262.296 0.000 27.000 1,525.343 0.000 765.533 171.200
หน่วยงานอิสระของรัฐ 2,190.211 1,921.946 0.000 127.376 291.786 63.373 13.111 257.276 90.742 31.255 502.394 285.943 253.554 5.136
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,969.843 3,794.190 238.792 912.279 1,127.549 522.939 338.642 191.689 296.637 122.512 26.089 1.089 15.974 0.000
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 7,106.306 7,106.306 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 162.175 0.000 0.000 0.000 6,131.306 812.825
หน่วยงานอื่นของรัฐ 1.848 1.848 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.848 0.000
ผลรวม 3,285,962.480 2,882,475.632 150,008.883 245,075.747 258,870.527 266,409.127 187,705.806 222,955.204 258,471.458 165,337.467 189,207.943 247,118.300 334,862.022 356,453.151
หน่วย : ล้านบาท