รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
3.96
13
โหวต
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ม.ค. ปีงบฯ 64

รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ม.ค. ปีงบฯ 64

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ม.ค. ปีงบฯ 64

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง มกราคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 ตุลาคม 2563
รายจ่ายประจำ 2,636,689.951 1,025,161.359 159,689.578 222,909.392 300,087.520 342,474.870
กระทรวงกลาโหม 159,974.669 44,198.967 10,882.470 11,860.227 11,692.836 9,763.434
กระทรวงการคลัง 263,693.846 143,160.813 5,522.275 66,174.693 34,733.998 36,729.847
กระทรวงการต่างประเทศ 7,758.885 2,698.532 108.665 609.471 1,685.394 295.001
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,453.097 1,299.349 326.857 287.660 251.525 433.306
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20,726.703 7,249.696 1,724.336 1,833.954 1,983.657 1,707.749
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 95,287.718 39,398.249 5,810.370 4,986.228 8,218.810 20,382.842
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 38,050.357 10,737.563 2,752.167 3,012.745 2,643.252 2,329.399
กระทรวงคมนาคม 12,339.940 3,687.261 956.556 994.083 941.546 795.077
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5,599.771 1,417.978 277.296 177.649 648.454 314.579
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17,385.602 4,788.390 1,041.079 1,584.251 1,205.126 957.934
กระทรวงพลังงาน 1,542.831 393.041 105.332 111.049 101.662 74.997
กระทรวงพาณิชย์ 5,935.339 1,819.008 569.473 379.556 540.466 329.512
กระทรวงมหาดไทย 253,779.447 103,008.419 11,629.667 28,722.761 44,739.809 17,916.182
กระทรวงยุติธรรม 23,225.096 7,799.927 1,692.765 2,357.385 2,391.020 1,358.758
กระทรวงแรงงาน 69,337.742 33,530.163 406.955 495.572 15,861.990 16,765.647
กระทรวงวัฒนธรรม 5,326.710 1,351.982 287.338 399.760 371.245 293.639
กระทรวงศึกษาธิการ 336,821.530 104,464.431 25,917.974 26,503.786 31,639.504 20,403.167
กระทรวงสาธารณสุข 128,641.892 41,131.226 10,542.206 10,383.717 10,966.492 9,238.811
กระทรวงอุตสาหกรรม 3,913.401 851.139 218.100 246.456 212.610 173.972
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 215,918.402 104,398.032 20,193.053 48.644 45,713.685 38,442.651
งบกลาง 552,716.247 163,483.980 36,294.181 39,324.067 42,183.622 45,682.109
จังหวัด 3,607.523 306.732 97.076 124.579 69.853 15.224
รัฐวิสาหกิจ 135,060.321 106,031.186 2,029.438 3,410.710 9,884.114 90,706.924
สภากาชาดไทย 6,087.619 2,509.233 1,043.998 0.000 1,465.235 0.000
ส่วนราชการในพระองค์ 8,980.890 2,008.210 503.228 505.485 501.996 497.501
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 108,520.387 32,733.373 8,473.252 8,956.919 8,199.886 7,103.318
สำนักนายกรัฐมนตรี 27,192.740 8,699.000 830.674 2,437.646 2,930.576 2,500.103
หน่วยงานของรัฐสภา 6,266.269 1,706.235 366.407 449.466 420.497 469.866
หน่วยงานของศาล 19,030.954 9,125.949 2,046.250 161.480 2,539.416 4,378.802
หน่วยงานอิสระของรัฐ 15,574.059 7,920.827 2,436.158 1,330.555 141.672 4,012.443
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 83,378.618 32,973.794 4,603.983 5,038.836 15,072.891 8,258.084
หน่วยงานอื่นของรัฐ 561.352 278.676 0.000 0.000 134.682 143.994
รายจ่ายลงทุน 649,272.529 85,602.647 12,640.956 24,208.909 34,774.502 13,978.280
กระทรวงกลาโหม 54,555.980 5,695.782 896.849 3,982.353 294.326 522.255
กระทรวงการคลัง 4,746.331 1,505.803 34.976 26.347 573.300 871.180
กระทรวงการต่างประเทศ 397.480 31.642 1.134 26.239 4.268 0.000
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,639.581 162.594 74.472 41.190 40.782 6.149
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,615.108 302.398 25.847 41.944 2.997 231.610
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 32,839.303 19,252.101 383.033 3,193.656 9,495.107 6,180.304
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 72,680.730 9,381.692 1,589.940 5,099.351 2,575.107 117.295
กระทรวงคมนาคม 177,618.788 15,795.953 3,018.461 6,314.793 6,252.699 210.000
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2,701.886 1,477.633 1,046.246 8.393 91.523 331.471
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11,950.105 684.334 336.441 180.159 165.199 2.536
กระทรวงพลังงาน 736.337 105.247 32.626 28.884 43.737 0.000
กระทรวงพาณิชย์ 890.134 168.868 10.737 8.073 150.057 0.000
กระทรวงมหาดไทย 80,708.225 7,613.229 1,081.336 1,029.114 5,482.506 20.273
กระทรวงยุติธรรม 3,602.995 534.363 93.173 135.984 303.927 1.279
กระทรวงแรงงาน 382.575 28.097 4.907 15.890 7.300 0.000
กระทรวงวัฒนธรรม 2,636.179 371.417 136.860 95.172 117.928 21.457
กระทรวงศึกษาธิการ 19,628.151 1,318.362 577.304 617.757 65.048 58.253
กระทรวงสาธารณสุข 17,160.420 1,722.536 366.167 602.518 504.452 249.398
กระทรวงอุตสาหกรรม 745.779 22.497 2.227 20.205 0.065 0.000
งบกลาง 61,900.000 3.127 1.981 1.145 0.000 0.000
จังหวัด 19,502.026 48.206 22.338 25.868 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 18,631.980 3,007.921 433.415 1,220.023 605.942 748.542
สภากาชาดไทย 2,783.935 512.050 0.047 136.169 375.835 0.000
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 22,254.033 1,164.846 208.799 919.761 16.286 20.000
สำนักนายกรัฐมนตรี 12,098.188 3,913.309 47.517 73.388 421.750 3,370.654
หน่วยงานของรัฐสภา 3,340.076 304.873 184.763 77.501 16.145 26.464
หน่วยงานของศาล 4,257.997 2,462.075 1,525.343 0.000 765.533 171.200
หน่วยงานอิสระของรัฐ 2,190.211 1,047.027 502.394 285.943 253.554 5.136
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,969.843 18.686 1.624 1.089 15.974 0.000
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 7,106.306 6,944.131 0.000 0.000 6,131.306 812.825
หน่วยงานอื่นของรัฐ 1.848 1.848 0.000 0.000 1.848 0.000
ผลรวม 3,285,962.480 1,110,764.006 172,330.533 247,118.300 334,862.022 356,453.151
หน่วย : ล้านบาท