รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.69
66
โหวต
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 66

รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 66

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 66

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง กันยายน พ.ศ. 2566

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม กันยายน 2566 สิงหาคม 2566 กรกฏาคม 2566 มิถุนายน 2566 พฤษภาคม 2566 เมษายน 2566 มีนาคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มกราคม 2566 ธันวาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ตุลาคม 2565
รายจ่ายประจำ 2,520,329.099 2,559,587.860 125,183.399 163,351.071 186,327.127 289,068.097 150,940.438 185,502.302 200,809.053 208,763.000 190,951.118 232,667.116 205,578.731 420,446.408
กระทรวงกลาโหม 150,763.579 140,359.516 12,488.159 12,539.754 13,086.523 12,089.929 11,849.324 11,385.413 12,013.311 11,578.612 11,688.913 10,994.998 11,561.394 9,083.187
กระทรวงการคลัง 278,026.033 272,945.288 -3,847.174 14,206.419 7,334.800 75,905.220 9,845.592 6,105.840 9,031.809 6,313.079 6,201.751 77,944.395 59,641.677 4,261.880
กระทรวงการต่างประเทศ 7,198.764 7,069.174 274.909 340.251 317.167 699.578 1,276.110 308.476 426.943 359.069 254.529 657.002 1,826.187 328.953
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,117.669 3,837.156 302.283 336.196 309.837 343.896 273.159 240.842 290.765 365.246 362.354 292.834 353.916 365.829
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 22,995.149 22,842.102 924.785 2,186.874 1,979.175 2,076.545 1,921.363 1,876.293 2,182.886 1,947.734 1,915.254 2,032.891 1,970.275 1,828.027
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 94,234.188 93,723.530 3,105.827 2,740.323 3,551.197 7,392.288 2,230.607 5,342.943 7,882.490 20,421.125 7,411.182 3,220.760 5,634.500 24,790.288
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34,756.423 35,549.297 3,217.866 3,061.980 3,010.040 3,189.553 3,218.102 2,816.162 3,476.258 2,989.201 2,779.214 2,788.253 2,731.752 2,270.915
กระทรวงคมนาคม 11,565.977 12,267.927 1,151.450 1,084.964 1,119.720 1,136.291 1,023.953 964.957 992.505 1,054.056 971.602 983.607 933.864 850.957
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3,323.800 3,083.914 195.590 247.568 427.579 201.718 203.994 172.367 199.496 457.252 182.997 152.369 154.632 488.351
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16,411.753 16,200.045 1,426.894 1,446.586 1,375.662 1,347.135 1,365.585 1,252.086 1,386.928 1,410.664 1,356.283 1,380.708 1,385.167 1,066.345
กระทรวงพลังงาน 1,988.451 1,887.540 131.521 130.298 323.860 126.350 118.260 115.397 123.816 159.883 110.552 122.303 350.875 74.425
กระทรวงพาณิชย์ 5,520.324 5,223.413 448.832 397.356 350.065 367.168 402.262 571.685 428.363 369.654 387.819 258.454 415.589 826.166
กระทรวงมหาดไทย 244,208.703 244,183.338 5,636.641 7,379.575 27,168.909 28,272.084 7,643.324 22,468.901 31,315.368 5,248.954 15,624.372 30,258.163 17,011.257 46,155.790
กระทรวงยุติธรรม 21,135.311 21,296.157 1,437.570 1,693.210 1,901.669 2,045.825 1,663.199 1,581.176 2,011.845 1,908.904 1,808.612 1,949.980 1,907.879 1,386.288
กระทรวงแรงงาน 54,058.437 54,106.050 442.327 484.971 585.729 12,527.407 466.236 428.097 579.571 12,555.568 435.685 492.555 407.570 24,700.334
กระทรวงวัฒนธรรม 4,834.878 4,797.057 397.051 434.181 462.171 468.683 394.750 383.925 416.478 410.331 390.720 372.314 358.837 307.617
กระทรวงศึกษาธิการ 311,518.912 320,303.669 24,803.814 30,747.464 30,433.770 23,081.677 24,455.372 22,015.816 35,593.559 24,099.326 27,565.133 23,696.555 25,859.545 27,951.637
กระทรวงสาธารณสุข 135,935.776 141,630.616 12,383.833 12,246.037 12,447.878 11,435.879 11,784.826 11,649.159 12,000.399 12,392.889 11,978.694 11,599.289 11,979.822 9,731.910
กระทรวงอุตสาหกรรม 3,509.296 3,379.893 311.065 301.865 245.905 267.482 247.807 219.582 324.655 248.911 258.643 253.971 183.403 516.602
งบกลาง 532,530.000 581,432.625 43,867.846 54,997.312 53,788.656 43,115.587 45,459.051 50,699.170 49,726.725 49,710.479 56,257.958 40,371.538 42,402.076 51,036.227
จังหวัด 2,989.483 2,552.065 378.211 347.353 276.168 314.210 239.582 201.807 222.354 166.871 140.804 142.173 104.284 18.248
รัฐวิสาหกิจ 123,624.823 121,489.362 1,567.094 1,092.335 1,485.910 3,765.965 1,476.191 3,725.023 1,391.076 2,147.906 1,501.901 3,165.065 1,912.670 98,258.226
ส่วนราชการในพระองค์ 8,611.670 7,217.018 606.698 604.700 604.858 610.920 613.044 596.063 595.920 596.251 597.364 613.693 596.289 581.220
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 108,619.012 108,891.590 10,031.943 9,688.405 9,255.933 9,189.535 9,651.364 8,700.846 9,086.532 8,694.776 9,246.324 9,116.276 8,497.591 7,732.064
สำนักนายกรัฐมนตรี 24,128.136 21,130.463 1,127.679 1,189.975 2,256.432 1,712.836 884.198 1,650.108 2,872.264 1,463.276 970.443 2,872.964 984.672 3,145.616
หน่วยงานของรัฐสภา 6,440.889 5,015.457 384.263 496.614 471.986 311.464 308.870 288.864 386.872 510.564 442.281 469.959 450.664 493.056
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 79,681.779 79,520.669 1,986.421 2,911.549 5,516.097 5,478.715 2,910.174 2,916.425 9,871.915 12,781.533 2,462.915 2,355.161 4,355.761 25,974.002
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 183,131.602 183,131.602 0.000 16.955 134.419 36,682.455 9,014.137 20,099.154 1,769.643 27,788.535 21,689.850 33.910 25.125 65,877.421
สภากาชาดไทย 6,352.171 6,352.171 0.000 0.000 1,588.043 0.000 0.000 1,601.617 0.000 212.893 1,368.361 0.000 1,581.257 0.000
หน่วยงานของศาล 20,449.730 20,496.631 0.000 0.000 4,417.413 646.530 0.000 5,040.217 0.000 114.784 4,511.664 0.000 0.000 5,766.023
หน่วยงานอิสระของรัฐ 17,193.179 17,199.323 0.000 0.000 79.481 4,238.104 0.000 83.892 4,208.306 89.810 76.943 4,074.975 0.200 4,347.611
หน่วยงานอื่นของรัฐ 473.202 473.202 0.000 0.000 20.077 27.069 0.000 0.000 0.000 194.864 0.000 0.000 0.000 231.193
รายจ่ายลงทุน 664,670.901 458,398.010 31,928.690 38,719.377 38,242.541 46,512.201 39,765.831 30,561.450 47,448.082 34,785.331 26,966.242 26,640.887 44,344.940 52,482.437
กระทรวงกลาโหม 43,735.150 23,303.122 2,600.250 1,775.626 1,910.764 1,804.843 1,377.107 1,660.416 2,557.368 847.109 1,323.252 2,660.759 4,454.230 331.398
กระทรวงการคลัง 7,128.685 5,157.823 463.114 178.428 166.183 99.935 131.775 39.932 60.655 23.959 19.883 12.902 86.343 3,874.715
กระทรวงการต่างประเทศ 357.726 150.551 2.292 8.397 0.231 3.061 3.937 79.412 1.363 33.280 3.987 13.024 1.566 0.000
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,177.866 482.556 55.184 40.877 49.599 64.116 48.441 46.032 55.029 22.982 10.531 14.615 12.157 62.995
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,621.759 1,490.828 40.456 39.004 46.771 63.869 52.893 31.388 602.903 61.803 42.644 75.969 16.980 416.150
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 30,321.664 25,544.258 628.279 762.020 1,044.110 733.306 600.281 398.392 646.262 742.879 941.278 305.423 3,786.620 14,955.410
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 93,377.135 78,797.545 5,348.019 4,960.766 3,521.402 6,997.336 6,567.213 4,553.711 8,602.904 5,643.111 3,642.425 7,046.148 19,764.541 2,149.969
กระทรวงคมนาคม 168,746.943 148,187.680 7,352.019 13,836.744 13,613.487 16,246.464 16,275.348 13,717.720 20,423.938 14,844.947 10,425.462 10,446.014 6,799.945 4,205.591
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3,462.414 2,891.373 108.085 330.525 2.818 430.930 99.496 1.242 116.048 436.897 72.282 353.173 0.000 939.878
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14,042.143 9,463.880 826.175 1,132.846 784.489 1,092.993 1,151.249 712.422 1,270.282 762.804 825.532 624.557 222.634 57.896
กระทรวงพลังงาน 711.548 196.973 22.977 25.246 26.393 28.986 23.819 13.125 13.666 16.736 15.759 2.875 7.307 0.084
กระทรวงพาณิชย์ 922.962 520.158 40.454 58.330 49.633 31.940 89.919 87.356 16.315 11.194 7.207 5.408 14.127 108.275
กระทรวงมหาดไทย 81,037.156 42,373.484 5,185.230 5,572.337 5,160.045 5,327.652 5,059.870 3,718.167 3,526.297 1,600.107 1,154.854 1,119.273 3,463.423 1,486.229
กระทรวงยุติธรรม 3,467.787 1,973.087 185.832 460.418 60.701 141.412 65.252 92.179 611.547 88.836 101.441 113.800 46.087 5.582
กระทรวงแรงงาน 267.422 163.710 7.964 13.836 8.258 44.400 10.550 7.898 15.245 17.981 15.437 14.254 1.349 6.539
กระทรวงวัฒนธรรม 1,900.229 1,067.274 134.157 141.752 79.225 131.536 97.552 120.571 123.368 55.355 51.298 58.937 57.728 15.794
กระทรวงศึกษาธิการ 15,855.811 10,428.269 855.224 905.289 804.580 1,171.413 919.828 844.720 1,294.990 1,525.768 1,251.791 566.941 259.160 28.566
กระทรวงสาธารณสุข 16,328.115 7,948.213 1,179.540 832.666 643.366 818.120 758.431 555.271 862.503 657.810 680.272 532.522 202.940 224.773
กระทรวงอุตสาหกรรม 962.612 378.924 11.108 44.532 31.357 26.427 25.039 4.963 36.131 13.089 21.378 3.739 75.481 85.679
งบกลาง 57,940.000 5,624.375 1,138.274 1,280.431 1,017.106 1,046.787 595.191 315.415 164.700 54.365 11.196 0.909 0.000 0.000
จังหวัด 18,511.158 12,240.545 1,282.188 1,890.242 1,737.844 2,377.486 1,426.031 1,168.285 1,145.205 624.327 238.670 273.802 73.965 2.501
รัฐวิสาหกิจ 39,294.435 31,623.026 1,610.341 2,745.643 5,563.086 1,872.098 3,383.391 1,270.772 3,045.968 2,168.454 4,876.774 995.116 2,257.683 1,833.701
สภากาชาดไทย 2,501.850 2,137.189 857.753 213.767 86.211 52.739 95.158 440.732 212.200 18.418 160.212 0.000 0.000 0.000
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 16,178.348 8,285.782 998.094 627.883 688.602 770.572 530.828 200.406 917.433 330.131 381.545 309.847 498.921 2,031.520
สำนักนายกรัฐมนตรี 8,058.192 5,214.001 480.411 232.959 379.240 81.367 78.443 35.675 29.924 14.639 39.651 85.878 1,906.775 1,849.037
หน่วยงานของรัฐสภา 1,289.214 591.881 53.032 15.253 65.132 11.013 0.201 80.957 0.145 0.022 3.555 68.960 279.358 14.250
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,775.299 3,517.270 462.236 593.559 612.852 543.215 295.837 235.766 411.461 79.758 83.739 189.014 9.383 0.450
หน่วยงานของศาล 2,701.591 2,654.691 0.000 0.000 89.057 0.000 0.000 128.527 0.000 0.000 555.971 0.000 46.237 1,834.900
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 23,687.749 23,687.749 0.000 0.000 0.000 4,088.570 0.000 0.000 0.000 4,088.570 0.000 3.480 0.000 15,507.128
หน่วยงานอิสระของรัฐ 2,303.790 2,297.646 0.000 0.000 0.000 409.616 2.753 0.000 684.232 0.000 8.218 743.548 0.000 449.278
หน่วยงานอื่นของรัฐ 4.149 4.149 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.149
ผลรวม 3,185,000.000 3,017,985.870 157,112.088 202,070.448 224,569.668 335,580.299 190,706.269 216,063.752 248,257.135 243,548.331 217,917.361 259,308.003 249,923.671 472,928.845
หน่วย : ล้านบาท