รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.53
29
โหวต
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ปีงบฯ 65

รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ปีงบฯ 65

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ปีงบฯ 65

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 03 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม ธันวาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ตุลาคม 2564
รายจ่ายประจำ 2,491,839.973 681,050.761 32,793.910 209,084.285 439,172.567
กระทรวงกลาโหม 150,407.735 21,580.821 1,424.793 10,794.660 9,361.368
กระทรวงการคลัง 265,850.873 80,837.188 10,515.773 64,145.116 6,176.299
กระทรวงการต่างประเทศ 7,102.309 1,737.033 5.732 1,658.392 72.909
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,028.555 636.340 37.015 233.595 365.731
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 23,181.750 3,777.006 40.041 1,900.896 1,836.069
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 93,096.334 29,821.572 81.984 3,256.817 26,482.771
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34,094.783 5,240.585 141.105 2,724.710 2,374.770
กระทรวงคมนาคม 11,563.817 1,759.363 27.971 913.990 817.402
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4,191.680 624.492 6.978 146.696 470.818
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15,708.099 2,397.487 50.851 1,292.169 1,054.466
กระทรวงพลังงาน 2,016.349 163.783 5.810 85.383 72.591
กระทรวงพาณิชย์ 5,278.823 1,173.126 18.723 308.007 846.397
กระทรวงมหาดไทย 239,558.887 80,543.496 15,753.853 11,108.991 53,680.652
กระทรวงยุติธรรม 21,226.401 3,414.945 146.187 1,908.938 1,359.820
กระทรวงแรงงาน 49,353.891 22,897.122 19.017 401.638 22,476.468
กระทรวงวัฒนธรรม 4,812.090 673.827 24.812 356.579 292.437
กระทรวงศึกษาธิการ 315,598.430 54,775.051 845.680 32,487.491 21,441.879
กระทรวงสาธารณสุข 136,872.815 22,533.700 89.426 11,817.153 10,627.121
กระทรวงอุตสาหกรรม 3,500.350 392.947 19.142 220.509 153.295
งบกลาง 531,509.337 92,886.152 2,577.343 38,994.548 51,314.261
จังหวัด 2,332.562 99.274 24.055 65.744 9.475
รัฐวิสาหกิจ 101,277.134 82,732.442 406.404 5,806.812 76,519.226
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 104,753.628 15,896.464 256.118 8,058.454 7,581.892
สำนักนายกรัฐมนตรี 23,118.579 5,567.615 57.542 2,813.064 2,697.009
หน่วยงานของรัฐสภา 5,978.671 894.291 12.285 423.990 458.016
หน่วยงานของศาล 19,547.982 7,573.453 161.914 161.915 7,249.624
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 70,699.212 26,074.829 43.357 4,628.330 21,403.142
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 188,276.580 81,865.477 0.000 323.668 81,541.810
สภากาชาดไทย 6,077.241 1,481.347 0.000 1,481.347 0.000
ส่วนราชการในพระองค์ 8,761.391 1,119.375 0.000 562.055 557.320
หน่วยงานอิสระของรัฐ 16,015.836 4,087.615 0.000 2.627 4,084.988
ไม่ระบุ 24,978.560 24,960.670 0.000 0.000 24,960.670
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงดลัง 596.667 596.667 0.000 0.000 596.667
หน่วยงานอื่นของรัฐ 472.625 235.207 0.000 0.000 235.207
รายจ่ายลงทุน 608,160.027 76,351.159 2,462.907 19,534.244 54,354.008
กระทรวงกลาโหม 49,529.498 4,680.450 188.407 3,916.917 575.126
กระทรวงการคลัง 7,751.949 3,778.833 1.448 2.648 3,774.737
กระทรวงการต่างประเทศ 304.189 36.113 30.395 5.718 0.000
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,064.302 184.986 0.967 106.058 77.961
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,443.191 420.262 1.117 6.383 412.761
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 30,350.262 18,905.457 14.420 1,434.363 17,456.675
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 75,757.836 5,900.700 670.935 3,738.344 1,491.420
กระทรวงคมนาคม 161,600.487 12,224.773 539.385 6,086.016 5,599.372
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2,633.523 726.666 0.394 0.095 726.176
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12,403.245 493.309 58.755 349.667 84.887
กระทรวงพลังงาน 691.098 107.949 4.439 25.457 78.054
กระทรวงพาณิชย์ 1,066.252 175.466 1.393 97.464 76.608
กระทรวงมหาดไทย 75,954.206 5,576.482 705.153 901.032 3,970.297
กระทรวงยุติธรรม 2,967.966 261.657 9.575 24.138 227.945
กระทรวงแรงงาน 348.000 12.098 0.317 2.986 8.796
กระทรวงวัฒนธรรม 2,181.447 182.484 12.556 104.360 65.568
กระทรวงศึกษาธิการ 14,828.162 318.825 50.831 248.703 19.292
กระทรวงสาธารณสุข 16,965.844 1,746.808 45.571 490.119 1,211.118
กระทรวงอุตสาหกรรม 840.708 164.666 0.570 0.544 163.552
งบกลาง 55,900.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จังหวัด 15,078.450 38.872 0.080 15.943 22.850
รัฐวิสาหกิจ 26,588.319 6,916.033 1.337 935.920 5,978.775
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 17,871.075 457.948 41.946 261.013 154.989
สำนักนายกรัฐมนตรี 10,623.485 3,817.096 0.134 74.608 3,742.354
หน่วยงานของรัฐสภา 2,109.672 740.146 82.722 629.508 27.916
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,183.618 30.637 0.061 21.240 9.336
หน่วยงานของศาล 3,392.827 374.245 0.000 55.000 319.245
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 7,093.823 7,093.823 0.000 0.000 7,093.823
สภากาชาดไทย 2,188.202 0.000 0.000 0.000 0.000
หน่วยงานอิสระของรัฐ 2,443.135 979.118 0.000 0.000 979.118
หน่วยงานอื่นของรัฐ 5.257 5.257 0.000 0.000 5.257
ผลรวม 3,100,000.000 757,401.921 35,256.817 228,618.529 493,526.575
หน่วย : ล้านบาท