รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.39
22
โหวต
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ค. ปีงบฯ 64

รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ค. ปีงบฯ 64

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ค. ปีงบฯ 64

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 07 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 ตุลาคม 2563
รายจ่ายประจำ 2,636,689.951 1,602,372.730 23,775.151 186,920.292 212,163.646 141,832.870 172,488.877 222,909.392 300,087.520 342,194.983
กระทรวงกลาโหม 159,974.669 82,040.966 2,225.871 11,623.773 12,491.998 11,246.519 11,416.197 11,860.227 11,692.836 9,483.546
กระทรวงการคลัง 263,693.846 164,722.518 4,374.140 5,336.796 8,470.540 3,238.713 5,663.790 66,174.693 34,733.998 36,729.847
กระทรวงการต่างประเทศ 7,758.885 5,178.408 13.129 276.295 1,707.762 454.341 137.015 609.471 1,685.394 295.001
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,453.097 2,265.785 54.198 241.691 426.655 210.513 360.237 287.660 251.525 433.306
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20,726.703 14,634.621 1,450.226 1,838.937 1,970.737 2,072.339 1,777.022 1,833.954 1,983.657 1,707.749
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 95,287.718 63,332.122 156.725 6,763.872 14,579.317 2,175.580 6,068.750 4,986.228 8,218.810 20,382.842
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 38,050.357 20,830.587 381.280 2,827.256 3,279.491 3,340.524 3,016.639 3,012.745 2,643.252 2,329.399
กระทรวงคมนาคม 12,339.940 6,851.689 65.486 1,034.235 1,027.946 995.921 997.395 994.083 941.546 795.077
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5,599.771 2,404.832 23.486 438.863 339.819 176.513 285.469 177.649 648.454 314.579
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17,385.602 9,590.860 120.507 1,395.746 1,530.785 1,394.209 1,402.302 1,584.251 1,205.126 957.934
กระทรวงพลังงาน 1,542.831 774.005 9.180 118.239 135.280 109.257 114.340 111.049 101.662 74.997
กระทรวงพาณิชย์ 5,935.339 2,963.027 45.079 399.874 399.302 272.628 596.609 379.556 540.466 329.512
กระทรวงมหาดไทย 253,779.447 159,095.516 1,057.953 8,430.623 37,480.108 4,877.291 15,870.789 28,722.761 44,739.809 17,916.182
กระทรวงยุติธรรม 23,225.096 13,148.054 664.348 1,251.691 1,902.358 1,352.914 1,869.581 2,357.385 2,391.020 1,358.758
กระทรวงแรงงาน 69,337.742 50,914.079 29.154 16,337.612 542.028 441.328 440.749 495.572 15,861.990 16,765.647
กระทรวงวัฒนธรรม 5,326.710 2,631.282 53.358 419.369 427.095 337.170 329.646 399.760 371.245 293.639
กระทรวงศึกษาธิการ 336,821.530 190,300.198 2,355.052 33,201.512 24,653.663 23,432.551 28,110.964 26,503.786 31,639.504 20,403.167
กระทรวงสาธารณสุข 128,641.892 73,754.006 543.478 10,936.657 10,460.105 10,385.344 10,839.404 10,383.717 10,966.492 9,238.811
กระทรวงอุตสาหกรรม 3,913.401 2,070.799 36.865 582.740 347.058 227.745 243.353 246.456 212.610 173.972
งบกลาง 552,716.247 289,396.992 6,202.145 39,585.715 39,781.632 37,578.815 39,058.886 39,324.067 42,183.622 45,682.109
จังหวัด 3,607.523 927.315 50.589 176.050 213.396 147.192 130.432 124.579 69.853 15.224
รัฐวิสาหกิจ 135,060.321 117,484.334 1,643.810 3,938.673 4,539.320 939.076 2,421.706 3,410.710 9,884.114 90,706.924
ส่วนราชการในพระองค์ 8,980.890 3,577.325 -0.024 568.497 500.092 500.571 503.207 505.485 501.996 497.501
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 108,520.387 60,216.055 503.168 8,582.664 9,034.367 8,829.760 9,005.975 8,956.919 8,199.886 7,103.318
สำนักนายกรัฐมนตรี 27,192.740 14,725.305 152.007 2,467.085 2,490.276 786.137 961.475 2,437.646 2,930.576 2,500.103
หน่วยงานของรัฐสภา 6,266.269 3,202.839 17.507 504.372 487.248 437.241 416.642 449.466 420.497 469.866
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 83,378.618 55,424.946 1,546.434 6,170.602 11,260.849 3,346.405 4,730.844 5,038.836 15,072.891 8,258.084
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 215,918.402 159,456.076 0.000 12,880.887 20,332.851 21,844.306 20,193.053 48.644 45,713.685 38,442.651
สภากาชาดไทย 6,087.619 4,523.373 0.000 1,536.617 0.000 477.524 1,043.998 0.000 1,465.235 0.000
หน่วยงานของศาล 19,030.954 13,881.668 0.000 4,270.219 281.057 204.444 2,046.250 161.480 2,539.416 4,378.802
หน่วยงานอิสระของรัฐ 15,574.059 11,682.371 0.000 2,783.131 978.413 0.000 2,436.158 1,330.555 141.672 4,012.443
หน่วยงานอื่นของรัฐ 561.352 370.774 0.000 0.000 92.098 0.000 0.000 0.000 134.682 143.994
รายจ่ายลงทุน 649,272.529 202,372.717 6,563.630 36,036.034 46,307.812 23,504.597 16,719.066 24,208.909 34,774.502 14,258.168
กระทรวงกลาโหม 54,555.980 14,506.426 319.215 1,077.054 3,597.836 3,349.522 1,083.977 3,982.353 294.326 802.142
กระทรวงการคลัง 4,746.331 1,808.209 4.244 209.549 54.947 26.589 42.052 26.347 573.300 871.180
กระทรวงการต่างประเทศ 397.480 66.359 0.184 3.554 30.227 0.658 1.228 26.239 4.268 0.000
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,639.581 411.860 12.289 58.373 99.267 74.528 79.282 41.190 40.782 6.149
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,615.108 688.968 4.958 32.161 87.188 248.512 39.599 41.944 2.997 231.610
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 32,839.303 23,247.316 105.844 1,376.426 2,184.191 279.836 431.952 3,193.656 9,495.107 6,180.304
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 72,680.730 29,714.845 1,786.539 3,404.104 9,170.351 4,856.894 2,705.205 5,099.351 2,575.107 117.295
กระทรวงคมนาคม 177,618.788 63,665.199 2,018.550 16,969.629 18,850.935 8,478.865 4,569.727 6,314.793 6,252.699 210.000
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2,701.886 1,657.561 0.420 56.013 40.945 82.549 1,046.246 8.393 91.523 331.471
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11,950.105 3,981.062 127.611 1,274.220 1,043.243 709.819 478.276 180.159 165.199 2.536
กระทรวงพลังงาน 736.337 235.017 1.615 12.016 75.280 37.787 35.697 28.884 43.737 0.000
กระทรวงพาณิชย์ 890.134 290.577 47.015 25.391 31.267 14.620 14.154 8.073 150.057 0.000
กระทรวงมหาดไทย 80,708.225 17,647.270 992.190 4,114.090 3,149.162 1,446.798 1,413.136 1,029.114 5,482.506 20.273
กระทรวงยุติธรรม 3,602.995 765.964 12.626 62.159 82.864 60.751 106.374 135.984 303.927 1.279
กระทรวงแรงงาน 382.575 100.495 3.877 8.993 31.621 20.130 12.684 15.890 7.300 0.000
กระทรวงวัฒนธรรม 2,636.179 800.816 31.031 192.375 119.547 71.578 151.728 95.172 117.928 21.457
กระทรวงศึกษาธิการ 19,628.151 4,337.960 230.343 871.593 958.700 766.781 769.485 617.757 65.048 58.253
กระทรวงสาธารณสุข 17,160.420 5,375.727 291.423 1,343.073 1,119.834 771.175 493.854 602.518 504.452 249.398
กระทรวงอุตสาหกรรม 745.779 183.948 7.834 55.490 54.243 35.727 10.385 20.205 0.065 0.000
งบกลาง 61,900.000 70.722 15.634 35.215 4.797 9.181 4.751 1.145 0.000 0.000
จังหวัด 19,502.026 2,623.190 173.452 1,159.669 807.663 402.172 54.365 25.868 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 18,631.980 7,037.133 224.181 1,125.572 1,878.663 767.985 466.226 1,220.023 605.942 748.542
สภากาชาดไทย 2,783.935 595.844 0.654 14.497 32.773 3.620 32.296 136.169 375.835 0.000
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 22,254.033 2,973.752 74.728 634.331 465.373 483.867 359.405 919.761 16.286 20.000
สำนักนายกรัฐมนตรี 12,098.188 5,650.299 17.994 51.282 1,515.355 121.482 78.394 73.388 421.750 3,370.654
หน่วยงานของรัฐสภา 3,340.076 937.312 0.107 157.941 271.986 202.405 184.763 77.501 16.145 26.464
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,969.843 713.060 59.071 191.689 296.637 122.512 26.089 1.089 15.974 0.000
หน่วยงานของศาล 4,257.997 3,751.371 0.000 1,262.296 0.000 27.000 1,525.343 0.000 765.533 171.200
หน่วยงานอิสระของรัฐ 2,190.211 1,426.300 0.000 257.276 90.742 31.255 502.394 285.943 253.554 5.136
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 7,106.306 7,106.306 0.000 0.000 162.175 0.000 0.000 0.000 6,131.306 812.825
หน่วยงานอื่นของรัฐ 1.848 1.848 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.848 0.000
ผลรวม 3,285,962.480 1,804,745.447 30,338.781 222,956.326 258,471.458 165,337.467 189,207.943 247,118.300 334,862.022 356,453.151
หน่วย : ล้านบาท