รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.61
37
โหวต
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ค. ปีงบฯ 65

รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ค. ปีงบฯ 65

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ค. ปีงบฯ 65

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565 ธันวาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ตุลาคม 2564
รายจ่ายประจำ 2,491,839.973 1,692,128.474 127,991.189 162,251.261 231,348.177 121,453.240 162,478.736 238,342.074 209,091.231 439,172.567
กระทรวงกลาโหม 150,407.735 87,913.472 10,901.496 10,919.362 12,277.886 11,233.519 11,144.150 11,269.145 10,806.547 9,361.368
กระทรวงการคลัง 265,850.873 176,462.404 9,884.874 4,851.802 9,623.044 4,795.572 7,735.456 69,250.379 64,144.977 6,176.299
กระทรวงการต่างประเทศ 7,102.309 4,215.202 435.538 243.958 715.529 490.860 153.609 444.407 1,658.392 72.909
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,028.555 2,359.152 344.822 256.508 351.055 275.225 238.414 293.805 233.593 365.731
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 23,181.750 15,466.997 1,819.238 1,924.941 2,049.729 1,990.894 1,963.439 1,983.304 1,899.383 1,836.069
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 93,096.334 64,980.212 2,176.507 6,452.401 14,315.339 2,407.930 4,544.725 5,343.722 3,256.817 26,482.771
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34,094.783 21,731.072 2,510.488 2,731.992 3,008.557 2,698.033 2,647.515 3,034.956 2,724.761 2,374.770
กระทรวงคมนาคม 11,563.817 7,570.689 943.529 963.330 985.442 999.509 979.384 968.088 914.004 817.402
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4,191.680 2,243.539 148.431 195.252 350.992 551.786 169.973 209.582 146.705 470.818
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15,708.099 9,945.013 1,094.415 1,329.015 1,291.175 1,285.803 1,306.776 1,291.379 1,291.985 1,054.466
กระทรวงพลังงาน 2,016.349 1,316.592 98.837 111.712 631.767 118.491 97.110 100.718 85.366 72.591
กระทรวงพาณิชย์ 5,278.823 3,248.945 424.367 392.294 338.413 299.191 279.529 360.734 308.021 846.397
กระทรวงมหาดไทย 239,558.887 169,316.834 7,573.663 12,695.056 42,046.687 4,658.962 15,678.079 21,875.133 11,108.603 53,680.652
กระทรวงยุติธรรม 21,226.401 13,458.069 1,410.703 1,593.775 1,931.540 1,686.999 1,638.810 1,927.282 1,909.140 1,359.820
กระทรวงแรงงาน 49,353.891 36,541.979 386.633 760.934 11,177.829 434.239 421.065 483.198 401.613 22,476.468
กระทรวงวัฒนธรรม 4,812.090 2,865.130 321.831 373.803 450.168 368.733 344.917 356.665 356.577 292.437
กระทรวงศึกษาธิการ 315,598.430 208,964.661 21,904.186 30,286.495 29,085.229 25,214.144 23,844.632 24,701.022 32,487.074 21,441.879
กระทรวงสาธารณสุข 136,872.815 93,424.043 11,748.998 11,964.140 11,729.381 11,726.955 11,937.643 11,872.744 11,817.062 10,627.121
กระทรวงอุตสาหกรรม 3,500.350 2,207.421 207.381 590.882 300.869 242.915 235.374 256.170 220.535 153.295
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 188,276.580 141,499.852 15.584 1,561.322 18,595.824 0.000 12,377.920 27,083.726 323.668 81,541.810
งบกลาง 531,509.337 333,903.037 39,316.879 45,470.646 42,308.166 36,826.203 41,640.287 38,034.145 38,992.452 51,314.261
จังหวัด 2,332.562 852.815 114.025 155.519 155.835 132.049 112.916 107.252 65.744 9.475
รัฐวิสาหกิจ 101,277.134 93,205.016 1,691.570 3,613.048 1,513.264 533.745 1,348.439 2,178.911 5,806.812 76,519.226
ส่วนราชการในพระองค์ 8,761.391 4,566.246 593.901 566.529 567.233 567.372 577.463 574.374 562.055 557.320
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 104,753.628 67,557.335 8,284.658 8,428.464 9,102.602 8,250.289 8,630.359 9,220.813 8,058.259 7,581.892
สำนักนายกรัฐมนตรี 23,118.579 13,352.976 659.366 1,909.710 2,217.978 889.837 971.968 1,194.108 2,813.001 2,697.009
หน่วยงานของรัฐสภา 5,978.671 3,401.017 286.240 418.946 505.430 441.688 418.132 448.699 423.866 458.016
หน่วยงานของศาล 19,547.982 16,603.095 229.303 4,482.672 161.909 161.910 3,993.849 161.914 161.915 7,249.624
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 70,699.212 50,444.105 2,463.726 4,485.200 10,462.539 2,145.909 2,496.797 2,358.463 4,628.330 21,403.142
สภากาชาดไทย 6,077.241 4,557.930 0.000 1,519.310 0.000 24.478 1,532.794 0.000 1,481.347 0.000
หน่วยงานอิสระของรัฐ 16,015.836 12,041.815 0.000 961.060 3,018.690 0.000 3,017.214 957.236 2.627 4,084.988
หน่วยงานอื่นของรัฐ 472.625 354.469 0.000 41.186 78.076 0.000 0.000 0.000 0.000 235.207
ไม่ระบุ 24,978.560 24,960.670 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 24,960.670
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงดลัง 596.667 596.667 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 596.667
รายจ่ายลงทุน 608,160.027 239,411.732 19,724.185 31,649.411 40,999.069 29,759.090 20,344.345 23,047.488 19,534.136 54,354.008
กระทรวงกลาโหม 49,529.498 17,188.627 893.899 900.066 2,223.083 3,467.573 1,572.540 3,639.422 3,916.917 575.126
กระทรวงการคลัง 7,751.949 4,400.944 237.773 22.600 43.032 35.462 275.808 8.885 2.648 3,774.737
กระทรวงการต่างประเทศ 304.189 117.246 1.282 9.774 11.461 36.378 0.033 52.600 5.718 0.000
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,064.302 369.599 30.474 51.009 52.658 26.598 13.823 11.018 106.058 77.961
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,443.191 1,205.415 22.855 33.995 100.715 66.541 511.538 50.626 6.383 412.761
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 30,350.262 21,652.527 547.252 289.672 1,012.246 176.184 390.388 345.748 1,434.363 17,456.675
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 75,757.836 35,466.814 4,168.125 3,567.960 7,696.727 5,301.536 3,377.117 6,125.685 3,738.242 1,491.420
กระทรวงคมนาคม 161,600.487 72,800.826 6,580.976 14,574.346 16,394.765 11,246.273 5,512.409 6,806.674 6,086.011 5,599.372
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2,633.523 1,887.500 2.367 39.170 59.715 917.582 83.121 59.273 0.095 726.176
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12,403.245 5,789.633 661.538 808.969 1,466.300 1,193.731 610.122 614.419 349.667 84.887
กระทรวงพลังงาน 691.098 266.510 42.612 30.119 20.153 27.457 13.527 29.132 25.457 78.054
กระทรวงพาณิชย์ 1,066.252 294.849 26.323 37.922 31.508 17.163 0.908 6.954 97.464 76.608
กระทรวงมหาดไทย 75,954.206 24,137.566 2,649.137 4,780.954 4,908.355 3,009.021 2,060.961 1,857.808 901.032 3,970.297
กระทรวงยุติธรรม 2,967.966 999.221 53.081 223.903 124.572 154.951 80.453 110.178 24.138 227.945
กระทรวงแรงงาน 348.000 95.697 13.566 20.724 14.290 11.668 13.178 10.490 2.986 8.796
กระทรวงวัฒนธรรม 2,181.447 595.053 43.920 69.163 123.212 73.260 48.254 67.318 104.359 65.568
กระทรวงศึกษาธิการ 14,828.162 5,755.489 516.802 641.479 1,150.166 1,209.249 1,349.383 620.415 248.703 19.292
กระทรวงสาธารณสุข 16,965.844 6,480.418 402.228 778.838 1,285.157 707.805 917.356 687.797 490.119 1,211.118
กระทรวงอุตสาหกรรม 840.708 346.923 19.941 35.597 74.600 7.665 26.660 18.363 0.544 163.552
งบกลาง 55,900.000 1,140.963 114.676 1,000.589 18.461 3.217 0.898 3.122 0.000 0.000
จังหวัด 15,078.450 3,305.398 600.863 1,008.590 889.667 487.630 182.162 97.692 15.943 22.850
รัฐวิสาหกิจ 26,588.319 13,643.664 906.163 1,303.237 1,505.440 513.172 1,845.510 655.447 935.920 5,978.775
สภากาชาดไทย 2,188.202 61.271 0.221 3.100 25.682 20.059 0.000 12.209 0.000 0.000
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 17,871.075 2,957.806 645.195 272.046 592.028 324.129 382.225 326.179 261.013 154.989
สำนักนายกรัฐมนตรี 10,623.485 4,928.257 281.003 235.153 314.734 218.166 6.506 55.733 74.608 3,742.354
หน่วยงานของรัฐสภา 2,109.672 1,642.682 0.058 0.374 77.261 152.257 140.433 614.874 629.508 27.916
หน่วยงานของศาล 3,392.827 1,115.485 17.800 307.023 0.000 0.000 416.416 0.000 55.000 319.245
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,183.618 1,485.978 244.056 447.950 399.922 260.111 65.258 38.105 21.240 9.336
หน่วยงานอิสระของรัฐ 2,443.135 2,180.293 0.000 155.091 383.157 94.249 447.357 121.320 0.000 979.118
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 7,093.823 7,093.823 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7,093.823
หน่วยงานอื่นของรัฐ 5.257 5.257 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.257
ผลรวม 3,100,000.000 1,931,540.206 147,715.373 193,900.671 272,347.246 151,212.330 182,823.081 261,389.563 228,625.367 493,526.575
หน่วย : ล้านบาท