รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.69
51
โหวต
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มี.ค. ปีงบฯ 66

รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มี.ค. ปีงบฯ 66

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มี.ค. ปีงบฯ 66

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2566

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม มีนาคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มกราคม 2566 ธันวาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ตุลาคม 2565
รายจ่ายประจำ 2,520,329.099 1,313,640.029 55,214.737 208,763.000 190,951.118 232,667.116 205,578.731 420,465.328
กระทรวงกลาโหม 150,763.579 57,237.753 2,330.649 11,578.612 11,688.913 10,994.998 11,561.394 9,083.187
กระทรวงการคลัง 278,026.033 161,942.589 7,579.807 6,313.079 6,201.751 77,944.395 59,641.677 4,261.880
กระทรวงการต่างประเทศ 7,198.764 3,522.933 97.194 359.069 254.529 657.002 1,826.187 328.953
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,117.669 1,801.960 61.782 365.246 362.354 292.834 353.916 365.829
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 22,995.149 11,412.094 1,717.912 1,947.734 1,915.254 2,032.891 1,970.275 1,828.027
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 94,234.188 63,470.822 1,992.967 20,421.125 7,411.182 3,220.760 5,634.500 24,790.288
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34,756.423 14,368.744 809.409 2,989.201 2,779.214 2,788.253 2,731.752 2,270.915
กระทรวงคมนาคม 11,565.977 4,930.712 136.625 1,054.056 971.602 983.607 933.864 850.957
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3,323.800 1,487.597 33.076 457.252 182.997 152.369 154.632 507.271
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16,411.753 6,902.205 303.038 1,410.664 1,356.283 1,380.708 1,385.167 1,066.345
กระทรวงพลังงาน 1,988.451 839.531 21.493 159.883 110.552 122.303 350.875 74.425
กระทรวงพาณิชย์ 5,520.324 2,346.277 88.596 369.654 387.819 258.454 415.589 826.166
กระทรวงมหาดไทย 244,208.703 137,022.693 22,724.157 5,248.954 15,624.372 30,258.163 17,011.257 46,155.790
กระทรวงยุติธรรม 21,135.311 9,254.928 293.265 1,908.904 1,808.612 1,949.980 1,907.879 1,386.288
กระทรวงแรงงาน 54,058.437 38,695.699 103.987 12,555.568 435.685 492.555 407.570 24,700.334
กระทรวงวัฒนธรรม 4,834.878 1,912.894 73.076 410.331 390.720 372.314 358.837 307.617
กระทรวงศึกษาธิการ 311,518.912 130,058.592 886.396 24,099.326 27,565.133 23,696.555 25,859.545 27,951.637
กระทรวงสาธารณสุข 135,935.776 59,117.014 1,434.410 12,392.889 11,978.694 11,599.289 11,979.822 9,731.910
กระทรวงอุตสาหกรรม 3,509.296 1,521.202 59.671 248.911 258.643 253.971 183.403 516.602
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 183,131.602 115,452.341 37.500 27,788.535 21,689.850 33.910 25.125 65,877.421
งบกลาง 532,530.000 244,232.060 4,453.782 49,710.479 56,257.958 40,371.538 42,402.076 51,036.227
จังหวัด 2,989.483 653.043 80.662 166.871 140.804 142.173 104.284 18.248
รัฐวิสาหกิจ 123,624.823 107,610.039 624.270 2,147.906 1,501.901 3,165.065 1,912.670 98,258.226
ส่วนราชการในพระองค์ 8,611.670 2,984.806 -0.010 596.251 597.364 613.693 596.289 581.220
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 108,619.012 43,876.260 589.229 8,694.776 9,246.324 9,116.276 8,497.591 7,732.064
สำนักนายกรัฐมนตรี 24,128.136 9,791.906 354.934 1,463.276 970.443 2,872.964 984.672 3,145.616
หน่วยงานของรัฐสภา 6,440.889 2,394.173 27.649 510.564 442.281 469.959 450.664 493.056
หน่วยงานอิสระของรัฐ 17,193.179 11,247.809 2,658.269 89.810 76.943 4,074.975 0.200 4,347.611
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 79,681.779 53,570.315 5,640.942 12,781.533 2,462.915 2,355.161 4,355.761 25,974.002
สภากาชาดไทย 6,352.171 3,162.511 0.000 212.893 1,368.361 0.000 1,581.257 0.000
หน่วยงานของศาล 20,449.730 10,392.470 0.000 114.784 4,511.664 0.000 0.000 5,766.023
หน่วยงานอื่นของรัฐ 473.202 426.057 0.000 194.864 0.000 0.000 0.000 231.193
รายจ่ายลงทุน 664,670.901 197,121.330 11,920.412 34,785.331 26,966.242 26,640.887 44,344.940 52,463.517
กระทรวงกลาโหม 43,735.150 9,915.162 298.413 847.109 1,323.252 2,660.759 4,454.230 331.398
กระทรวงการคลัง 7,128.685 4,048.175 30.374 23.959 19.883 12.902 86.343 3,874.715
กระทรวงการต่างประเทศ 357.726 52.247 0.391 33.280 3.987 13.024 1.566 0.000
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,177.866 135.570 12.290 22.982 10.531 14.615 12.157 62.995
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,621.759 1,122.098 508.553 61.803 42.644 75.969 16.980 416.150
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 30,321.664 20,787.357 55.748 742.879 941.278 305.423 3,786.620 14,955.410
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 93,377.135 40,674.312 2,428.119 5,643.111 3,642.425 7,046.148 19,764.541 2,149.969
กระทรวงคมนาคม 168,746.943 51,827.786 5,105.827 14,844.947 10,425.462 10,446.014 6,799.945 4,205.591
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3,462.414 1,783.578 0.267 436.897 72.282 353.173 0.000 920.958
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14,042.143 2,846.380 352.957 762.804 825.532 624.557 222.634 57.896
กระทรวงพลังงาน 711.548 45.568 2.807 16.736 15.759 2.875 7.307 0.084
กระทรวงพาณิชย์ 922.962 152.434 6.224 11.194 7.207 5.408 14.127 108.275
กระทรวงมหาดไทย 81,037.156 9,684.678 860.792 1,600.107 1,154.854 1,119.273 3,463.423 1,486.229
กระทรวงยุติธรรม 3,467.787 372.170 16.424 88.836 101.441 113.800 46.087 5.582
กระทรวงแรงงาน 267.422 61.374 5.814 17.981 15.437 14.254 1.349 6.539
กระทรวงวัฒนธรรม 1,900.229 279.450 40.337 55.355 51.298 58.937 57.728 15.794
กระทรวงศึกษาธิการ 15,855.811 4,072.768 440.542 1,525.768 1,251.791 566.941 259.160 28.566
กระทรวงสาธารณสุข 16,328.115 2,602.162 303.844 657.810 680.272 532.522 202.940 224.773
กระทรวงอุตสาหกรรม 962.612 209.816 10.450 13.089 21.378 3.739 75.481 85.679
งบกลาง 57,940.000 69.780 3.310 54.365 11.196 0.909 0.000 0.000
จังหวัด 18,511.158 1,605.225 391.960 624.327 238.670 273.802 73.965 2.501
รัฐวิสาหกิจ 39,294.435 12,465.708 333.981 2,168.454 4,876.774 995.116 2,257.683 1,833.701
สภากาชาดไทย 2,501.850 390.546 211.916 18.418 160.212 0.000 0.000 0.000
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 16,178.348 3,706.311 154.348 330.131 381.545 309.847 498.921 2,031.520
สำนักนายกรัฐมนตรี 8,058.192 3,900.120 4.140 14.639 39.651 85.878 1,906.775 1,849.037
หน่วยงานของรัฐสภา 1,289.214 366.292 0.145 0.022 3.555 68.960 279.358 14.250
หน่วยงานอิสระของรัฐ 2,303.790 1,504.269 303.224 0.000 8.218 743.548 0.000 449.278
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,775.299 399.558 37.214 79.758 83.739 189.014 9.383 0.450
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 23,687.749 19,599.178 0.000 4,088.570 0.000 3.480 0.000 15,507.128
หน่วยงานของศาล 2,701.591 2,437.107 0.000 0.000 555.971 0.000 46.237 1,834.900
หน่วยงานอื่นของรัฐ 4.149 4.149 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.149
ผลรวม 3,185,000.000 1,510,761.359 67,135.148 243,548.331 217,917.361 259,308.003 249,923.671 472,928.845
หน่วย : ล้านบาท