รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.59
74
โหวต
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.พ. ปีงบฯ 67

รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.พ. ปีงบฯ 67

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.พ. ปีงบฯ 67

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม กุมภาพันธ์ 2567 มกราคม 2567 ธันวาคม 2566 พฤศจิกายน 2566 ตุลาคม 2566
รายจ่ายประจำ 2,520,029.099 1,205,717.618 154,198.513 192,415.856 254,466.393 181,672.471 422,964.384
กระทรวงกลาโหม 150,763.579 54,198.621 11,086.077 12,154.455 10,765.258 10,915.513 9,277.318
กระทรวงการคลัง 278,026.033 143,153.680 16,099.463 7,495.138 98,765.745 12,930.160 7,863.173
กระทรวงการต่างประเทศ 7,198.764 3,120.115 198.679 410.137 208.411 1,173.863 1,129.025
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,117.669 1,586.608 233.012 298.398 254.982 271.518 528.698
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 22,995.149 10,192.652 1,977.394 2,042.560 2,085.330 1,877.082 2,210.285
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 94,234.188 50,305.549 2,590.931 4,403.556 3,479.076 3,979.895 35,852.091
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34,756.423 13,031.634 2,659.746 2,700.563 2,624.412 2,655.487 2,391.426
กระทรวงคมนาคม 11,565.977 4,672.561 916.857 1,035.662 932.919 916.481 870.642
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3,323.800 1,218.509 149.571 151.876 149.437 177.346 590.278
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16,411.753 6,338.414 1,246.249 1,333.706 1,491.620 1,222.957 1,043.881
กระทรวงพลังงาน 1,988.451 524.235 119.471 108.553 119.171 100.756 76.283
กระทรวงพาณิชย์ 5,520.324 2,319.279 297.355 402.133 262.773 649.306 707.713
กระทรวงมหาดไทย 244,208.703 121,958.128 4,910.437 17,790.895 25,362.293 34,379.975 39,514.528
กระทรวงยุติธรรม 21,135.311 8,830.006 1,657.930 1,832.708 1,797.720 1,951.911 1,589.737
กระทรวงแรงงาน 54,058.437 33,926.090 575.697 535.039 532.123 553.562 31,729.669
กระทรวงวัฒนธรรม 4,834.878 1,774.385 301.954 391.528 364.963 350.111 365.829
กระทรวงศึกษาธิการ 311,518.912 130,926.422 23,305.573 24,122.810 28,460.803 33,221.193 21,816.043
กระทรวงสาธารณสุข 135,935.776 57,747.165 11,135.252 12,523.955 11,609.648 11,476.328 11,001.983
กระทรวงอุตสาหกรรม 3,509.296 1,385.454 226.977 234.580 222.910 303.099 397.888
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 183,131.602 122,706.399 11,838.208 27,606.092 80.000 373.984 82,808.115
งบกลาง 532,230.000 241,393.977 48,987.094 51,293.418 41,970.679 46,350.425 52,792.361
จังหวัด 2,989.483 415.415 118.770 124.928 89.081 68.846 13.790
รัฐวิสาหกิจ 123,624.823 63,320.226 832.241 1,446.668 2,006.871 2,010.619 57,023.827
ส่วนราชการในพระองค์ 8,611.670 3,039.535 605.471 606.511 608.085 620.016 599.452
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 108,619.012 44,123.841 8,621.976 9,774.181 9,342.562 8,412.091 7,973.031
สำนักนายกรัฐมนตรี 24,128.136 10,323.505 743.177 1,272.490 3,230.061 924.741 4,153.036
หน่วยงานของรัฐสภา 6,440.889 2,353.836 473.188 481.759 426.070 434.928 537.893
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 79,681.779 47,150.240 2,289.766 2,930.175 2,984.837 3,369.707 35,575.755
สภากาชาดไทย 6,352.171 3,163.638 0.000 1,588.486 0.000 0.000 1,575.152
หน่วยงานของศาล 20,449.730 11,222.076 0.000 5,240.679 0.000 0.000 5,981.396
หน่วยงานอิสระของรัฐ 17,193.179 8,989.452 0.000 82.214 4,238.553 0.571 4,668.113
หน่วยงานอื่นของรัฐ 473.202 305.973 0.000 0.000 0.000 0.000 305.973
รายจ่ายลงทุน 664,970.901 74,706.942 10,461.823 13,185.725 10,849.524 11,305.115 28,904.754
กระทรวงกลาโหม 43,735.150 2,682.758 773.544 516.448 649.198 737.042 6.527
กระทรวงการคลัง 7,128.685 2,877.738 1.977 6.429 10.083 23.529 2,835.720
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,177.866 9.290 2.747 3.785 1.943 0.000 0.815
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,621.759 685.985 64.926 21.709 0.000 599.350 0.000
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 30,321.664 1,458.547 37.255 286.622 41.510 72.769 1,020.391
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 93,377.135 7,229.498 1,386.346 1,293.418 2,612.960 1,868.039 68.735
กระทรวงคมนาคม 168,746.943 19,649.250 3,283.041 3,551.877 5,075.672 4,154.877 3,583.783
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3,462.414 673.293 25.370 25.370 0.000 0.000 622.553
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14,042.143 1,092.614 280.538 305.123 192.882 108.780 205.292
กระทรวงพลังงาน 711.548 12.835 2.341 1.849 0.445 8.200 0.000
กระทรวงพาณิชย์ 922.962 13.417 0.185 0.000 0.360 12.872 0.000
กระทรวงมหาดไทย 81,037.156 5,630.313 763.062 1,835.697 783.568 1,889.437 358.549
กระทรวงยุติธรรม 3,467.787 568.713 104.422 230.066 78.180 127.868 28.177
กระทรวงวัฒนธรรม 1,900.229 142.655 24.999 69.741 28.411 18.663 0.841
กระทรวงศึกษาธิการ 15,855.811 287.631 36.023 40.419 58.207 113.718 39.264
กระทรวงสาธารณสุข 16,328.115 420.212 130.734 62.969 67.928 116.183 42.398
งบกลาง 58,240.000 186.658 102.194 42.111 42.353 0.000 0.000
จังหวัด 18,511.158 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 39,294.435 9,754.935 2,834.142 4,728.971 652.792 848.486 690.544
สภากาชาดไทย 2,501.850 301.743 285.581 5.291 10.871 0.000 0.000
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 16,178.348 884.322 289.168 126.064 36.270 432.820 0.000
สำนักนายกรัฐมนตรี 8,058.192 1,320.569 4.303 5.878 36.153 153.437 1,120.798
หน่วยงานของรัฐสภา 1,289.214 0.096 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
หน่วยงานอิสระของรัฐ 2,303.790 583.688 0.089 0.000 279.740 0.000 303.859
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,775.299 47.882 28.835 0.000 0.000 19.047 0.000
กระทรวงอุตสาหกรรม 962.612 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
หน่วยงานของศาล 2,701.591 367.068 0.000 25.792 0.000 0.000 341.277
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 23,687.749 17,825.231 0.000 0.000 190.000 0.000 17,635.231
กระทรวงการต่างประเทศ 357.726 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
กระทรวงแรงงาน 267.422 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
หน่วยงานอื่นของรัฐ 4.149 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ผลรวม 3,185,000.000 1,280,424.560 164,660.336 205,601.581 265,315.917 192,977.586 451,869.139
หน่วย : ล้านบาท