รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.64
44
โหวต
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย. ปีงบฯ 66

รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย. ปีงบฯ 66

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย. ปีงบฯ 66

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม พฤศจิกายน 2565 ตุลาคม 2565
รายจ่ายประจำ 2,520,329.099 620,545.751 200,080.423 420,465.328
กระทรวงกลาโหม 150,763.579 20,375.380 11,292.193 9,083.187
กระทรวงการคลัง 278,026.033 63,456.355 59,194.475 4,261.880
กระทรวงการต่างประเทศ 7,198.764 2,142.995 1,814.042 328.953
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,117.669 699.962 334.133 365.829
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 22,995.149 3,771.166 1,943.139 1,828.027
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 94,234.188 30,360.118 5,569.830 24,790.288
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34,756.423 4,884.629 2,613.713 2,270.915
กระทรวงคมนาคม 11,565.977 1,756.692 905.734 850.957
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3,323.800 657.183 149.911 507.271
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16,411.753 2,374.630 1,308.285 1,066.345
กระทรวงพลังงาน 1,988.451 422.556 348.131 74.425
กระทรวงพาณิชย์ 5,520.324 1,214.273 388.107 826.166
กระทรวงมหาดไทย 244,208.703 63,029.862 16,874.072 46,155.790
กระทรวงยุติธรรม 21,135.311 3,114.442 1,728.154 1,386.288
กระทรวงแรงงาน 54,058.437 25,089.301 388.967 24,700.334
กระทรวงวัฒนธรรม 4,834.878 630.572 322.956 307.617
กระทรวงศึกษาธิการ 311,518.912 53,352.005 25,400.368 27,951.637
กระทรวงสาธารณสุข 135,935.776 21,646.217 11,914.307 9,731.910
กระทรวงอุตสาหกรรม 3,509.296 693.918 177.316 516.602
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 183,131.602 65,892.546 15.125 65,877.421
งบกลาง 532,530.000 91,264.552 40,228.325 51,036.227
จังหวัด 2,989.483 107.381 89.133 18.248
รัฐวิสาหกิจ 123,624.823 99,184.286 926.060 98,258.226
สภากาชาดไทย 6,352.171 1,581.257 1,581.257 0.000
ส่วนราชการในพระองค์ 8,611.670 1,177.510 596.290 581.220
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 108,619.012 15,988.394 8,256.331 7,732.064
สำนักนายกรัฐมนตรี 24,128.136 4,094.924 949.307 3,145.616
หน่วยงานของรัฐสภา 6,440.889 933.648 440.592 493.056
หน่วยงานอิสระของรัฐ 17,193.179 4,347.811 0.200 4,347.611
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 79,681.779 30,303.971 4,329.969 25,974.002
หน่วยงานของศาล 20,449.730 5,766.023 0.000 5,766.023
หน่วยงานอื่นของรัฐ 473.202 231.193 0.000 231.193
รายจ่ายลงทุน 664,670.901 93,507.467 41,043.950 52,463.517
กระทรวงกลาโหม 43,735.150 4,615.770 4,284.372 331.398
กระทรวงการคลัง 7,128.685 3,908.225 33.510 3,874.715
กระทรวงการต่างประเทศ 357.726 0.012 0.012 0.000
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,177.866 72.863 9.868 62.995
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,621.759 431.400 15.251 416.150
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 30,321.664 18,138.312 3,182.902 14,955.410
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 93,377.135 21,356.990 19,207.021 2,149.969
กระทรวงคมนาคม 168,746.943 9,581.753 5,376.162 4,205.591
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3,462.414 920.958 0.000 920.958
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14,042.143 250.483 192.587 57.896
กระทรวงพลังงาน 711.548 7.360 7.276 0.084
กระทรวงพาณิชย์ 922.962 121.679 13.403 108.275
กระทรวงมหาดไทย 81,037.156 4,769.793 3,283.565 1,486.229
กระทรวงยุติธรรม 3,467.787 47.803 42.221 5.582
กระทรวงแรงงาน 267.422 7.259 0.720 6.539
กระทรวงวัฒนธรรม 1,900.229 66.877 51.083 15.794
กระทรวงศึกษาธิการ 15,855.811 274.827 246.261 28.566
กระทรวงสาธารณสุข 16,328.115 385.401 160.628 224.773
กระทรวงอุตสาหกรรม 962.612 161.106 75.427 85.679
งบกลาง 57,940.000 0.000 0.000 0.000
จังหวัด 18,511.158 75.487 72.986 2.501
รัฐวิสาหกิจ 39,294.435 3,885.656 2,051.955 1,833.701
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 16,178.348 2,527.037 495.517 2,031.520
สำนักนายกรัฐมนตรี 8,058.192 3,755.704 1,906.667 1,849.037
หน่วยงานของรัฐสภา 1,289.214 293.609 279.358 14.250
หน่วยงานของศาล 2,701.591 1,881.137 46.237 1,834.900
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,775.299 9.410 8.960 0.450
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 23,687.749 15,507.128 0.000 15,507.128
สภากาชาดไทย 2,501.850 0.000 0.000 0.000
หน่วยงานอิสระของรัฐ 2,303.790 449.278 0.000 449.278
หน่วยงานอื่นของรัฐ 4.149 4.149 0.000 4.149
ผลรวม 3,185,000.000 714,053.218 241,124.373 472,928.845
หน่วย : ล้านบาท