รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.39
22
โหวต
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-เม.ย. ปีงบฯ 64

รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-เม.ย. ปีงบฯ 64

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-เม.ย. ปีงบฯ 64

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เมษายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 ตุลาคม 2563
รายจ่ายประจำ 2,636,689.951 1,495,645.517 103,968.230 212,163.646 141,832.870 172,488.877 222,909.392 300,087.520 342,194.983
กระทรวงกลาโหม 159,974.669 74,206.263 6,014.940 12,491.998 11,246.519 11,416.197 11,860.227 11,692.836 9,483.546
กระทรวงการคลัง 263,693.846 158,762.531 3,750.949 8,470.540 3,238.713 5,663.790 66,174.693 34,733.998 36,729.847
กระทรวงการต่างประเทศ 7,758.885 4,982.851 93.867 1,707.762 454.341 137.015 609.471 1,685.394 295.001
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,453.097 2,156.789 186.893 426.655 210.513 360.237 287.660 251.525 433.306
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20,726.703 13,018.255 1,672.798 1,970.737 2,072.339 1,777.022 1,833.954 1,983.657 1,707.749
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 95,287.718 61,823.122 5,411.596 14,579.317 2,175.580 6,068.750 4,986.228 8,218.810 20,382.842
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 38,050.357 19,623.298 2,001.247 3,279.491 3,340.524 3,016.639 3,012.745 2,643.252 2,329.399
กระทรวงคมนาคม 12,339.940 6,355.364 603.396 1,027.946 995.921 997.395 994.083 941.546 795.077
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5,599.771 2,069.609 127.125 339.819 176.513 285.469 177.649 648.454 314.579
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17,385.602 8,760.969 686.363 1,530.785 1,394.209 1,402.302 1,584.251 1,205.126 957.934
กระทรวงพลังงาน 1,542.831 704.732 58.146 135.280 109.257 114.340 111.049 101.662 74.997
กระทรวงพาณิชย์ 5,935.339 2,786.991 268.917 399.302 272.628 596.609 379.556 540.466 329.512
กระทรวงมหาดไทย 253,779.447 151,893.494 2,286.554 37,480.108 4,877.291 15,870.789 28,722.761 44,739.809 17,916.182
กระทรวงยุติธรรม 23,225.096 12,285.777 1,053.762 1,902.358 1,352.914 1,869.581 2,357.385 2,391.020 1,358.758
กระทรวงแรงงาน 69,337.742 50,762.398 16,215.085 542.028 441.328 440.749 495.572 15,861.990 16,765.647
กระทรวงวัฒนธรรม 5,326.710 2,420.452 261.897 427.095 337.170 329.646 399.760 371.245 293.639
กระทรวงศึกษาธิการ 336,821.530 173,361.081 18,617.447 24,653.663 23,432.551 28,110.964 26,503.786 31,639.504 20,403.167
กระทรวงสาธารณสุข 128,641.892 71,462.336 9,188.464 10,460.105 10,385.344 10,839.404 10,383.717 10,966.492 9,238.811
กระทรวงอุตสาหกรรม 3,913.401 1,641.699 190.505 347.058 227.745 243.353 246.456 212.610 173.972
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 215,918.402 146,665.438 90.248 20,332.851 21,844.306 20,193.053 48.644 45,713.685 38,442.651
งบกลาง 552,716.247 252,884.943 9,275.811 39,781.632 37,578.815 39,058.886 39,324.067 42,183.622 45,682.109
จังหวัด 3,607.523 781.169 80.493 213.396 147.192 130.432 124.579 69.853 15.224
รัฐวิสาหกิจ 135,060.321 115,212.602 3,310.751 4,539.320 939.076 2,421.706 3,410.710 9,884.114 90,706.924
สภากาชาดไทย 6,087.619 4,523.373 1,536.617 0.000 477.524 1,043.998 0.000 1,465.235 0.000
ส่วนราชการในพระองค์ 8,980.890 3,032.569 23.717 500.092 500.571 503.207 505.485 501.996 497.501
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 108,520.387 58,792.432 7,662.209 9,034.367 8,829.760 9,005.975 8,956.919 8,199.886 7,103.318
สำนักนายกรัฐมนตรี 27,192.740 12,984.289 878.075 2,490.276 786.137 961.475 2,437.646 2,930.576 2,500.103
หน่วยงานของรัฐสภา 6,266.269 2,906.711 225.751 487.248 437.241 416.642 449.466 420.497 469.866
หน่วยงานของศาล 19,030.954 13,728.676 4,117.226 281.057 204.444 2,046.250 161.480 2,539.416 4,378.802
หน่วยงานอิสระของรัฐ 15,574.059 11,682.371 2,783.131 978.413 0.000 2,436.158 1,330.555 141.672 4,012.443
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 83,378.618 53,002.159 5,294.249 11,260.849 3,346.405 4,730.844 5,038.836 15,072.891 8,258.084
หน่วยงานอื่นของรัฐ 561.352 370.774 0.000 92.098 0.000 0.000 0.000 134.682 143.994
รายจ่ายลงทุน 649,272.529 174,454.634 14,681.581 46,307.812 23,504.597 16,719.066 24,208.909 34,774.502 14,258.168
กระทรวงกลาโหม 54,555.980 13,519.048 408.891 3,597.836 3,349.522 1,083.977 3,982.353 294.326 802.142
กระทรวงการคลัง 4,746.331 1,614.914 20.498 54.947 26.589 42.052 26.347 573.300 871.180
กระทรวงการต่างประเทศ 397.480 66.152 3.531 30.227 0.658 1.228 26.239 4.268 0.000
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,639.581 359.737 18.538 99.267 74.528 79.282 41.190 40.782 6.149
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,615.108 661.341 9.493 87.188 248.512 39.599 41.944 2.997 231.610
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 32,839.303 22,892.274 1,127.227 2,184.191 279.836 431.952 3,193.656 9,495.107 6,180.304
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 72,680.730 25,851.987 1,327.785 9,170.351 4,856.894 2,705.205 5,099.351 2,575.107 117.295
กระทรวงคมนาคม 177,618.788 50,636.299 5,959.280 18,850.935 8,478.865 4,569.727 6,314.793 6,252.699 210.000
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2,701.886 1,601.127 0.000 40.945 82.549 1,046.246 8.393 91.523 331.471
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11,950.105 3,201.414 622.184 1,043.243 709.819 478.276 180.159 165.199 2.536
กระทรวงพลังงาน 736.337 225.746 4.361 75.280 37.787 35.697 28.884 43.737 0.000
กระทรวงพาณิชย์ 890.134 226.190 8.020 31.267 14.620 14.154 8.073 150.057 0.000
กระทรวงมหาดไทย 80,708.225 14,191.454 1,650.465 3,149.162 1,446.798 1,413.136 1,029.114 5,482.506 20.273
กระทรวงยุติธรรม 3,602.995 723.422 32.243 82.864 60.751 106.374 135.984 303.927 1.279
กระทรวงแรงงาน 382.575 89.430 1.804 31.621 20.130 12.684 15.890 7.300 0.000
กระทรวงวัฒนธรรม 2,636.179 690.324 112.914 119.547 71.578 151.728 95.172 117.928 21.457
กระทรวงศึกษาธิการ 19,628.151 3,598.677 362.652 958.700 766.781 769.485 617.757 65.048 58.253
กระทรวงสาธารณสุข 17,160.420 4,271.127 529.896 1,119.834 771.175 493.854 602.518 504.452 249.398
กระทรวงอุตสาหกรรม 745.779 126.223 5.598 54.243 35.727 10.385 20.205 0.065 0.000
งบกลาง 61,900.000 41.569 21.695 4.797 9.181 4.751 1.145 0.000 0.000
จังหวัด 19,502.026 1,746.819 456.751 807.663 402.172 54.365 25.868 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 18,631.980 5,879.385 192.005 1,878.663 767.985 466.226 1,220.023 605.942 748.542
สภากาชาดไทย 2,783.935 589.134 8.442 32.773 3.620 32.296 136.169 375.835 0.000
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 22,254.033 2,488.413 223.721 465.373 483.867 359.405 919.761 16.286 20.000
สำนักนายกรัฐมนตรี 12,098.188 5,594.790 13.766 1,515.355 121.482 78.394 73.388 421.750 3,370.654
หน่วยงานของรัฐสภา 3,340.076 797.476 18.212 271.986 202.405 184.763 77.501 16.145 26.464
หน่วยงานของศาล 4,257.997 3,728.871 1,239.796 0.000 27.000 1,525.343 0.000 765.533 171.200
หน่วยงานอิสระของรัฐ 2,190.211 1,426.300 257.276 90.742 31.255 502.394 285.943 253.554 5.136
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,969.843 506.837 44.536 296.637 122.512 26.089 1.089 15.974 0.000
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 7,106.306 7,106.306 0.000 162.175 0.000 0.000 0.000 6,131.306 812.825
หน่วยงานอื่นของรัฐ 1.848 1.848 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.848 0.000
ผลรวม 3,285,962.480 1,670,100.151 118,649.811 258,471.458 165,337.467 189,207.943 247,118.300 334,862.022 356,453.151
หน่วย : ล้านบาท