ดุลการคลัง / ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
3.97
102
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
ดุลเงินสด
เดือน มี.ค. ปี 65

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด

เดือน เมษายน 2564 ถึง มีนาคม 2565

ชื่อรายการ มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565 ธันวาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564
1. รายได้นำส่งคลัง 197,085.00 138,652.00 238,889.00 188,888.00 185,644.00 158,127.00 301,239.00 173,100.00 224,634.00 302,430.00 161,640.00 177,710.00
2. รายจ่าย 293,875.00 168,812.00 201,237.00 291,745.00 257,167.00 510,234.00 302,723.00 251,010.00 265,754.00 276,298.00 196,389.00 231,135.00
- ปีปัจจุบัน 272,322.00 151,232.00 182,756.00 261,524.00 228,578.00 493,513.00 279,773.00 243,493.00 260,446.00 266,444.00 187,738.00 222,835.00
- ปีก่อน 21,553.00 17,580.00 18,481.00 30,221.00 28,589.00 16,721.00 22,950.00 7,517.00 5,308.00 9,854.00 8,651.00 8,300.00
3. ดุลเงินงบประมาณ -96,790.00 -30,160.00 37,652.00 -102,857.00 -71,523.00 -352,107.00 -1,484.00 -77,910.00 -41,120.00 26,132.00 -34,749.00 -53,425.00
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ -6,191.00 -10,831.00 -4,700.00 -44,970.00 27,539.00 -12,667.00 29,707.00 65,752.00 18,854.00 -32,664.00 -21,137.00 9,830.00
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ -102,981.00 -40,991.00 32,952.00 -147,827.00 -43,984.00 -364,774.00 28,223.00 -12,158.00 -22,266.00 -6,532.00 -55,886.00 -43,595.00
6. กู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 45,248.00 56,000.00 33,445.00 55,105.00 167,915.00 82,000.00 61,182.00 67,400.00 6,000.00 99,000.00 51,000.00 65,000.00
7. ดุลเงินสดหลังกู้ -57,733.00 15,009.00 66,397.00 -92,722.00 123,931.00 -282,774.00 89,405.00 55,242.00 -16,266.00 92,468.00 -4,886.00 21,405.00
8. เงินคงคลังต้นงวด 418,588.00 403,579.00 337,182.00 429,904.00 305,973.00 588,747.00 499,342.00 444,100.00 460,366.00 367,898.00 372,784.00 351,379.00
9. เงินคงคลังปลายงวด 360,855.00 418,588.00 403,579.00 337,182.00 429,904.00 305,973.00 588,747.00 499,342.00 444,100.00 460,366.00 367,898.00 372,784.00
หน่วย : ล้านบาท