ดุลการคลัง / ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
3.6
75
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
ดุลเงินสด
เดือน ก.ย. ปี 63

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด

เดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563

ชื่อรายการ กันยายน 2563 สิงหาคม 2563 กรกฎาคม 2563 มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 มีนาคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 พฤศจิกายน 2562 ตุลาคม 2562
1. รายได้นำส่งคลัง 267,566.00 147,419.00 211,037.00 252,734.00 133,528.00 152,441.00 174,727.00 164,636.00 198,713.00 216,857.00 175,183.00 256,217.00
2. รายจ่าย 322,385.00 183,646.27 233,016.00 220,558.00 186,625.00 335,994.00 473,021.00 186,390.00 217,011.00 260,557.00 181,317.00 368,209.00
- ปีปัจจุบัน 292,411.00 174,169.00 223,784.00 210,530.00 176,887.00 322,942.00 452,834.00 168,690.00 192,123.00 227,319.00 154,632.00 347,539.00
- ปีก่อน 29,974.00 9,477.27 9,232.00 10,028.00 9,738.00 13,052.00 20,187.00 17,700.00 24,888.00 33,238.00 26,685.00 20,670.00
3. ดุลเงินงบประมาณ -54,819.00 -36,227.27 -21,979.00 32,176.00 -53,097.00 -183,553.00 -298,294.00 -21,754.00 -18,298.00 -43,700.00 -6,134.00 -111,992.00
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ 80,099.00 2,005.27 -23,845.00 -62,544.00 41,886.00 -23,503.00 130,143.00 -332.00 9,869.00 -7,059.00 -38,343.00 -15,671.00
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ 25,280.00 -34,222.00 -45,824.00 -30,368.00 -11,211.00 -207,056.00 -168,151.00 -22,086.00 -8,429.00 -50,759.00 -44,477.00 -127,663.00
6. กู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 190,973.00 65,500.00 55,000.00 80,200.00 124,422.00 167,998.00 17,127.00 26,693.00 29,888.00 26,314.00 0.00 0.00
7. ดุลเงินสดหลังกู้ 216,253.00 31,278.00 9,176.00 49,832.00 113,211.00 -39,058.00 -151,024.00 4,607.00 21,459.00 -24,445.00 -44,477.00 -127,663.00
8. เงินคงคลังต้นงวด 355,851.00 324,573.00 315,397.00 265,565.00 152,354.00 191,412.00 342,436.00 337,829.00 316,370.00 340,815.00 385,292.00 512,955.00
9. เงินคงคลังปลายงวด 572,104.00 355,851.00 324,573.00 315,397.00 265,565.00 152,354.00 191,412.00 342,436.00 337,829.00 316,370.00 340,815.00 385,292.00
หน่วย : ล้านบาท