ดุลการคลัง / ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
3.83
90
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
ดุลเงินสด
เดือน ก.ย. ปี 64

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

ชื่อรายการ กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 ตุลาคม 2563
1. รายได้นำส่งคลัง 293,941.00 175,234.00 224,633.00 302,426.00 161,643.00 177,710.00 171,073.00 123,893.00 192,688.00 206,319.00 163,204.00 248,700.00
2. รายจ่าย 302,723.00 251,010.00 265,754.00 276,298.00 196,389.00 231,135.00 278,517.00 181,449.00 207,076.00 279,969.00 363,766.00 374,566.00
- ปีปัจจุบัน 279,773.00 243,493.00 260,446.00 266,444.00 187,738.00 222,835.00 258,512.00 165,296.00 189,075.00 247,180.00 336,099.00 355,264.00
- ปีก่อน 22,950.00 7,517.00 5,308.00 9,854.00 8,651.00 8,300.00 20,005.00 16,153.00 18,001.00 32,789.00 27,667.00 19,302.00
3. ดุลเงินงบประมาณ -8,782.00 -75,776.00 -41,121.00 26,128.00 -34,746.00 -53,425.00 -107,444.00 -57,556.00 -14,388.00 -73,650.00 -200,562.00 -125,866.00
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ 37,005.00 63,618.00 18,855.00 -32,660.00 -21,140.00 9,830.00 -57,406.26 103,746.26 -34,574.00 -12,704.00 -23,058.00 -4,073.00
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ 28,223.00 -12,158.00 -22,266.00 -6,532.00 -55,886.00 -43,595.00 -164,850.26 46,190.26 -48,962.00 -86,354.00 -223,620.00 -129,939.00
6. กู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 61,182.00 67,400.00 6,000.00 99,000.00 51,000.00 65,000.00 0.00 20,000.00 26,000.00 183,200.00 157,610.00 0.00
7. ดุลเงินสดหลังกู้ 89,405.00 55,242.00 -16,266.00 92,468.00 -4,886.00 21,405.00 -164,850.26 66,190.26 -22,962.00 96,846.00 -66,010.00 -129,939.00
8. เงินคงคลังต้นงวด 499,342.00 444,100.00 460,366.00 367,898.00 372,784.00 351,379.00 516,229.26 450,039.00 473,001.00 376,155.00 442,165.00 572,104.00
9. เงินคงคลังปลายงวด 588,747.00 499,342.00 444,100.00 460,366.00 367,898.00 372,784.00 351,379.00 516,229.26 450,039.00 473,001.00 376,155.00 442,165.00
หน่วย : ล้านบาท