ดุลการคลัง / ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
4.24
155
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
ดุลเงินสด
เดือน พ.ย. ปี 66

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด

เดือน ธันวาคม 2565 ถึง พฤศจิกายน 2566

ชื่อรายการ พฤศจิกายน 2566 ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566 กรกฎาคม 2566 มิถุนายน 2566 พฤษภาคม 2566 เมษายน 2566 มีนาคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มกราคม 2566 ธันวาคม 2565
1. รายได้นำส่งคลัง 180,130.00 223,385.00 322,592.00 206,883.00 179,472.00 377,950.00 216,086.00 204,921.00 176,789.00 147,734.00 193,695.00 220,513.00
2. รายจ่าย 213,962.00 467,240.00 252,220.00 210,633.00 234,036.00 344,176.00 199,631.00 226,274.00 264,610.00 256,400.00 233,275.00 280,528.00
- ปีปัจจุบัน 193,025.00 451,884.00 227,475.00 202,189.00 224,646.00 335,380.00 190,650.00 216,116.00 248,317.00 243,508.00 217,947.00 259,337.00
- ปีก่อน 20,937.00 15,356.00 24,745.00 8,444.00 9,390.00 8,796.00 8,981.00 10,158.00 16,293.00 12,892.00 15,328.00 21,191.00
3. ดุลเงินงบประมาณ -33,832.00 -243,855.00 70,372.00 -3,750.00 -54,564.00 33,774.00 16,455.00 -21,353.00 -87,821.00 -108,666.00 -39,580.00 -60,015.00
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ 856.44 1,892.56 24,299.00 -24,808.00 -14,707.00 11,183.00 -24,912.00 3,344.00 11,753.00 -7,411.00 -20,216.00 -4,876.00
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ -32,975.56 -241,962.44 94,671.00 -28,558.00 -69,271.00 44,957.00 -8,457.00 -18,009.00 -76,068.00 -116,077.00 -59,796.00 -64,891.00
6. กู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 0.00 0.00 127,000.00 47,000.00 15,400.00 51,000.00 33,618.00 56,120.00 33,000.00 14,400.00 26,000.00 140,712.00
7. ดุลเงินสดหลังกู้ -32,976.00 -241,962.44 221,671.00 18,442.00 -53,871.00 95,957.00 25,161.00 38,111.00 -43,068.00 -101,677.00 -33,796.00 75,821.00
8. เงินคงคลังต้นงวด 297,094.00 539,056.00 317,385.00 298,943.00 352,814.00 256,857.00 231,696.00 193,585.00 236,653.00 338,330.00 372,126.00 296,305.00
9. เงินคงคลังปลายงวด 264,118.00 297,093.56 539,056.00 317,385.00 298,943.00 352,814.00 256,857.00 231,696.00 193,585.00 236,653.00 338,330.00 372,126.00
หน่วย : ล้านบาท