การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / เปรียบเทียบมูลค่าการนำเข้าปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว
4.33
3
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
กราฟแสดงการวิเคราะห์การนำเข้า
ปี 63
จำนวน (ล้านดอลลาร์)
กราฟแสดงการวิเคราะห์การนำเข้า
ปี 63

เปรียบเทียบมูลค่าการนำเข้าปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว

ปี 2563

เดือน 2562 2563 ข้อมูลเปรียบเทียบ
มูลค่า
(ล้านบาท)
มูลค่า
(ล้าน US$)
RATE มูลค่า
(ล้านบาท)
มูลค่า
(ล้าน US$)
RATE ปีนี้กับปีที่แล้ว
(ล้าน US$)
เพิ่มลด % เดือนนี้กับเดือนที่แล้ว
(ล้าน US$)
เพิ่มลด %
มกราคม 755,505.54 22,991.02 32.86 638,282.94 21,009.35 30.38 -1,981.67 -8.62 2,558.27 13.87
กุมภาพันธ์ 558,041.34 17,496.15 31.90 506,700.95 16,568.49 30.58 -927.65 -5.30 -4,440.86 -21.14
มีนาคม 608,759.99 19,679.51 30.93 646,519.73 20,602.92 31.38 923.42 4.69 4,034.43 24.35
เมษายน 633,820.00 19,901.03 31.85 537,203.06 16,369.61 32.82 -3,531.42 -17.74 -4,233.32 -20.55
พฤษภาคม 662,742.04 20,709.27 32.00 443,908.89 13,596.98 32.65 -7,112.28 -34.34 -2,772.62 -16.94
มิถุนายน 580,052.65 18,102.21 32.04 474,410.88 14,784.77 32.09 -3,317.43 -18.33 1,187.79 8.74
กรกฎาคม 658,395.84 21,022.92 31.32 483,309.73 15,476.21 31.23 -5,546.71 -26.38 691.44 4.68
สิงหาคม 612,905.54 19,750.50 31.03 505,383.49 15,862.98 31.86 -3,887.52 -19.68 386.77 2.50
กันยายน 593,058.85 19,128.15 31.00 548,019.22 17,391.20 31.51 -1,736.96 -9.08 1,528.22 9.63
ตุลาคม 620,986.04 20,226.77 30.70 544,197.91 17,330.15 31.40 -2,896.62 -14.32 -61.05 -0.35
พฤศจิกายน 580,844.59 19,069.22 30.46 592,369.78 18,880.07 31.38 -189.15 -0.99 1,549.92 8.94
ธันวาคม 560,536.55 18,451.08 30.38 582,100.02 19,119.16 30.45 668.08 3.62 239.09 1.27
รวม 7,425,648.98 236,527.83 6,502,406.59 206,991.90 -29,535.92 668.08