รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
3.71
29
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 63

หักรายการต่อไปนี้
คืนภาษีของกรมสรรพากร 0.00
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 0.00
เงินกันชดเชยการส่งออก 0.00
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 0.00
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร 0.00
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 63

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน กรกฏาคม 2563 ถึง กันยายน 2563

ชื่อรายการ กันยายน 2563 สิงหาคม 2563 กรกฎาคม 2563
กรมสรรพากร 223,056 232,526 112,738
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 25,013 30,827 26,370
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 129,467 131,761 23,884
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 0 1,956 0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 62,473 62,210 56,220
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.000 0.000 0.000
อากรแสตมป์ 1,246 1,186 1,240
รายได้อื่น 49 24 21
กรมสรรพสามิต 44,480 46,152 65,840
ภาษีน้ำมันฯ 17,705 18,341 29,766
ภาษียาสูบ 4,718 5,122 5,924
ภาษีสุราฯ 5,168 5,134 5,780
ภาษีเบียร์ 6,675 8,221 11,973
ภาษีรถยนต์ 7,448 6,572 6,990
ภาษีเครื่องดื่ม 2,049 2,070 4,769
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0 0 0
ภาษีรถจักรยานยนต์ 320 286 249
ภาษีแบตเตอรี่ 274 270 243
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0 0 0
ภาษีอื่น 84 81 85
รายได้อื่น 39 55 60
กรมศุลกากร 7,915 7,527 7,010
อากรขาเข้า 7,797 7,443 6,831
อากรขาออก 10 8 16
รายได้อื่น 108 76 163
หน่วยงานอื่น 18,611 17,954 58,212
ส่วนราชการอื่น 11,728 5,982 43,642
กรมธนารักษ์ 310 460 268
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0.000 0.000 0.000
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 6,573 11,512 14,302
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 294,062 304,158 243,799
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 29,000 36,091 20,018
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 21,000 21,716 15,190
ภาษีอื่นๆ 8,000 14,374 4,828
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 1,100 1,501 1,358
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 595 681 747
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 1,500 784 844
รวมรายได้สุทธิ (Net) 261,867 265,102 220,832
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 34,576 7,121 3,583
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 227,291 257,980 217,249
หน่วย : ล้านบาท