รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
792316.76
153
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-เม.ย. ปีงบฯ 67

หักรายการต่อไปนี้
คืนภาษีของกรมสรรพากร 0.00
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 0.00
เงินกันชดเชยการส่งออก 0.00
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 0.00
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร 0.00
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-เม.ย. ปีงบฯ 67

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
กรมสรรพากร 160,695 163,992 143,275
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 43,868 45,580 32,739
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 30,112 32,226 26,236
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 0 0 245
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 80,146 78,786 77,539
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5,139 5,806 5,127
อากรแสตมป์ 1,291 1,442 1,272
รายได้อื่น 58 56 39
กรมสรรพสามิต 43,354 47,064 41,042
ภาษีน้ำมันฯ 17,279 19,629 16,553
ภาษียาสูบ 2,792 5,191 4,310
ภาษีสุราฯ 5,090 5,376 5,316
ภาษีเบียร์ 9,916 7,233 6,486
ภาษีรถยนต์ 4,660 6,306 5,101
ภาษีเครื่องดื่ม 2,935 2,351 2,286
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0 0 0
ภาษีรถจักรยานยนต์ 339 366 348
ภาษีแบตเตอรี่ 342 319 347
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0.000 0.000 0
ภาษีอื่น 168 208 215
รายได้อื่น 57 86 81
กรมศุลกากร 9,209 9,677 9,832
อากรขาเข้า 9,104 9,597 9,732
อากรขาออก 2 1 2
รายได้อื่น 103 79 98
หน่วยงานอื่น 44,297 16,559 21,701
ส่วนราชการอื่น 13,445 12,378 13,407
กรมธนารักษ์ 631 364 1,133
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0.000 0.000 0.000
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 30,221 3,817 7,161
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 257,780 237,292 215,850
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 29,200 41,300 41,400
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 19,000 17,000 27,400
ภาษีอื่นๆ 10,200 24,300 14,000
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,200 2,200 2,200
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,100 1,100 1,000
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 612 803 892
รวมรายได้สุทธิ (Net) 224,668 191,888 170,358
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 11,650 10,200 11,063
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 213,018 181,688 159,296
หน่วย : ล้านบาท