รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
819084.06
148
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มี.ค. ปีงบฯ 67

หักรายการต่อไปนี้
คืนภาษีของกรมสรรพากร 0.00
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 0.00
เงินกันชดเชยการส่งออก 0.00
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 0.00
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร 0.00
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มี.ค. ปีงบฯ 67

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2567

ชื่อรายการ มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 มกราคม 2567
กรมสรรพากร 163,992 143,275 165,462
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 45,580 32,739 48,404
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 32,226 26,236 30,363
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 0 245 0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 78,786 77,539 79,013
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5,806 5,127 5,724
อากรแสตมป์ 1,442 1,272 1,484
รายได้อื่น 56 39 80
กรมสรรพสามิต 47,064 41,042 48,217
ภาษีน้ำมันฯ 19,629 16,553 19,882
ภาษียาสูบ 5,191 4,310 4,766
ภาษีสุราฯ 5,376 5,316 5,678
ภาษีเบียร์ 7,233 6,486 9,231
ภาษีรถยนต์ 6,306 5,101 5,344
ภาษีเครื่องดื่ม 2,351 2,286 2,368
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0 0 0
ภาษีรถจักรยานยนต์ 366 348 337
ภาษีแบตเตอรี่ 319 347 317
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0.000 0 0
ภาษีอื่น 208 215 187
รายได้อื่น 86 81 109
กรมศุลกากร 9,677 9,832 9,760
อากรขาเข้า 9,597 9,732 9,663
อากรขาออก 1 2 2
รายได้อื่น 79 98 95
หน่วยงานอื่น 16,559 21,701 23,442
ส่วนราชการอื่น 12,378 13,407 15,737
กรมธนารักษ์ 364 1,133 504
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0.000 0.000 0.000
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 3,817 7,161 7,202
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 237,292 215,850 246,881
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 41,300 41,400 33,200
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 17,000 27,400 21,800
ภาษีอื่นๆ 24,300 14,000 11,400
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,200 2,200 2,158
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,100 1,000 1,079
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 803 892 574
รวมรายได้สุทธิ (Net) 191,888 170,358 209,869
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 10,200 11,063 10,784
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 181,688 159,296 199,085
หน่วย : ล้านบาท