รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
3.61
27
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ค. ปีงบฯ 63

หักรายการต่อไปนี้
คืนภาษีของกรมสรรพากร 0.00
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 0.00
เงินกันชดเชยการส่งออก 0.00
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 0.00
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร 0.00
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ค. ปีงบฯ 63

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน มีนาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2563

ชื่อรายการ พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 มีนาคม 2563
กรมสรรพากร 189,416 91,485 125,250
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 29,837 24,176 29,869
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 38,723 18,298 26,488
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 60,456 0 0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 55,520 45,125 62,697
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.000 0.000 0.000
อากรแสตมป์ 1,024 918 1,351
รายได้อื่น 15 17 34
กรมสรรพสามิต 26,336 27,098 50,926
ภาษีน้ำมันฯ 14,841 6,588 17,493
ภาษียาสูบ 4,960 3,322 8,422
ภาษีสุราฯ 3,412 1,491 5,925
ภาษีเบียร์ 29 8,071 7,692
ภาษีรถยนต์ 1,994 4,576 8,492
ภาษีเครื่องดื่ม 738 2,402 2,127
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0 0 0
ภาษีรถจักรยานยนต์ 111 263 357
ภาษีแบตเตอรี่ 181 235 228
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0 0 0
ภาษีอื่น 29 113 138
รายได้อื่น 43 37 52
กรมศุลกากร 6,364 7,359 8,054
อากรขาเข้า 6,270 7,100 7,958
อากรขาออก 10 9 10
รายได้อื่น 83 250 85
หน่วยงานอื่น 15,894 81,624 15,749
ส่วนราชการอื่น 11,248 37,088 10,950
กรมธนารักษ์ 285 786 492
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0.000 0.000 0.000
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 4,361 43,749 4,307
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 238,010 207,565 199,979
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 26,883 36,274 31,215
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 20,083 26,963 18,712
ภาษีอื่นๆ 6,801 9,311 12,503
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 1,238 1,136 1,642
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 479 617 713
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 720 578 966
รวมรายได้สุทธิ (Net) 208,690 168,961 165,443
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 9,089 10,575 10,153
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 199,601 158,386 155,290
หน่วย : ล้านบาท