รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.36
85
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 65

หักรายการต่อไปนี้
คืนภาษีของกรมสรรพากร 0.00
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 0.00
เงินกันชดเชยการส่งออก 0.00
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 0.00
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร 0.00
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 65

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน กรกฏาคม 2565 ถึง กันยายน 2565

ชื่อรายการ กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565
กรมสรรพากร 299,395 196,716 140,220
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 25,796 24,885 28,051
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 185,786 74,806 29,331
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 0 7,510 0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 80,499 83,216 76,373
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5,709 4,806 5,181
อากรแสตมป์ 1,475 1,371 1,247
รายได้อื่น 46 44 33
กรมสรรพสามิต 37,642 37,267 34,416
ภาษีน้ำมันฯ 9,187 9,755 7,879
ภาษียาสูบ 5,010 5,220 4,152
ภาษีสุราฯ 4,880 4,739 4,486
ภาษีเบียร์ 5,787 5,872 7,590
ภาษีรถยนต์ 9,736 8,664 7,398
ภาษีเครื่องดื่ม 2,119 2,072 2,110
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0.000 0.000 0.000
ภาษีรถจักรยานยนต์ 413 401 348
ภาษีแบตเตอรี่ 320 308 319
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0.000 0.000 0.000
ภาษีอื่น 149 136 94
รายได้อื่น 42 101 41
กรมศุลกากร 9,559 10,912 9,007
อากรขาเข้า 9,446 10,806 8,927
อากรขาออก 1 1 1
รายได้อื่น 112 105 80
หน่วยงานอื่น 13,051 18,621 32,033
ส่วนราชการอื่น 7,775 13,316 13,475
กรมธนารักษ์ 1,021 304 285
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0.000 0.000 0.000
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 4,255 5,001 18,272
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 359,646 263,517 215,676
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 36,300 33,363 18,578
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 29,500 27,584 15,115
ภาษีอื่นๆ 6,800 5,780 3,463
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,300 2,489 2,193
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,800 1,131 755
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 864 658 601
รวมรายได้สุทธิ (Net) 318,382 225,875 193,549
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 45,479 10,148 10,964
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 272,903 215,727 182,584
หน่วย : ล้านบาท