รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.17
57
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 64

หักรายการต่อไปนี้
คืนภาษีของกรมสรรพากร 0.00
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 0.00
เงินกันชดเชยการส่งออก 0.00
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 0.00
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร 0.00
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 64

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน กรกฏาคม 2564 ถึง กันยายน 2564

ชื่อรายการ กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564
กรมสรรพากร 256,464 167,065 130,641
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 22,996 25,472 27,548
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 157,802 60,364 27,248
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 74 4,923 0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 69,605 70,504 69,721
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4,699 4,698 4,976
อากรแสตมป์ 1,241 983 1,094
รายได้อื่น 33 40 53
กรมสรรพสามิต 37,054 37,681 40,697
ภาษีน้ำมันฯ 14,262 14,586 15,637
ภาษียาสูบ 5,543 4,771 5,636
ภาษีสุราฯ 5,228 4,368 4,228
ภาษีเบียร์ 4,496 6,421 5,984
ภาษีรถยนต์ 5,258 5,173 6,378
ภาษีเครื่องดื่ม 1,715 1,817 2,123
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0 0 0
ภาษีรถจักรยานยนต์ 201 192 347
ภาษีแบตเตอรี่ 258 245 272
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0 0 0
ภาษีอื่น 55 56 59
รายได้อื่น 40 51 34
กรมศุลกากร 8,810 8,805 8,364
อากรขาเข้า 8,707 8,695 8,252
อากรขาออก 30 17 21
รายได้อื่น 73 93 90
หน่วยงานอื่น 32,179 16,791 40,507
ส่วนราชการอื่น 6,752 4,710 22,788
กรมธนารักษ์ 245 215 266
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0.000 0.000 0.000
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 25,181 11,866 17,453
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 334,507 230,340 220,210
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 33,700 28,272 28,286
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 25,000 23,226 20,949
ภาษีอื่นๆ 8,700 5,046 7,336
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 1,863 1,821 1,798
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,600 892 1,140
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 606 603 838
รวมรายได้สุทธิ (Net) 296,738 198,752 188,148
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 38,405 9,751 10,916
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 258,332 189,001 177,232
หน่วย : ล้านบาท