รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.34
72
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มิ.ย. ปีงบฯ 65

หักรายการต่อไปนี้
คืนภาษีของกรมสรรพากร 0.00
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 0.00
เงินกันชดเชยการส่งออก 0.00
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 0.00
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร 0.00
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มิ.ย. ปีงบฯ 65

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565

ชื่อรายการ มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565
กรมสรรพากร 280,618 243,665 152,813
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 35,310 33,180 38,798
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 155,254 76,932 26,815
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 0 51,501 0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 83,078 75,992 80,540
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5,450 4,570 5,224
อากรแสตมป์ 1,471 1,366 1,355
รายได้อื่น 49 43 49
กรมสรรพสามิต 35,969 37,553 44,166
ภาษีน้ำมันฯ 9,002 12,439 13,911
ภาษียาสูบ 7,465 7,276 7,819
ภาษีสุราฯ 6,902 5,771 9,582
ภาษีเบียร์ 4,397 4,363 4,640
ภาษีรถยนต์ 5,244 4,774 5,026
ภาษีเครื่องดื่ม 2,154 2,229 2,460
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0.000 0.000 0.000
ภาษีรถจักรยานยนต์ 344 308 314
ภาษีแบตเตอรี่ 307 256 281
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0.000 0.000 0.000
ภาษีอื่น 113 96 99
รายได้อื่น 42 42 33
กรมศุลกากร 9,869 9,381 8,685
อากรขาเข้า 9,713 9,189 8,604
อากรขาออก 1 21 1
รายได้อื่น 155 171 80
หน่วยงานอื่น 13,041 38,822 41,670
ส่วนราชการอื่น 5,688 21,173 15,399
กรมธนารักษ์ 579 333 604
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0.000 0.000 0.000
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 6,774 17,316 25,667
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 339,498 329,420 247,334
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 31,400 31,330 37,298
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 26,900 25,187 25,720
ภาษีอื่นๆ 4,500 6,143 11,577
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,451 2,159 2,243
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 2,100 1,070 1,026
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 755 607 594
รวมรายได้สุทธิ (Net) 302,792 294,255 206,174
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 11,607 10,759 11,877
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 291,185 283,496 194,297
หน่วย : ล้านบาท