รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
588044.35
103
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ม.ค. ปีงบฯ 66

หักรายการต่อไปนี้
คืนภาษีของกรมสรรพากร 0.00
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 0.00
เงินกันชดเชยการส่งออก 0.00
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 0.00
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร 0.00
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ม.ค. ปีงบฯ 66

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน พฤศจิกายน 2565 ถึง มกราคม 2566

ชื่อรายการ มกราคม 2566 ธันวาคม 2565 พฤศจิกายน 2565
กรมสรรพากร 166,671 170,922 140,550
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 46,360 26,326 23,613
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 31,137 57,457 34,250
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 0 389 0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 82,232 77,646 76,050
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5,374 7,331 5,166
อากรแสตมป์ 1,406 1,680 1,409
รายได้อื่น 37 39 47
กรมสรรพสามิต 43,268 41,509 39,323
ภาษีน้ำมันฯ 10,200 9,411 8,390
ภาษียาสูบ 6,267 4,005 4,952
ภาษีสุราฯ 5,794 5,815 6,129
ภาษีเบียร์ 9,677 9,359 7,696
ภาษีรถยนต์ 8,242 9,813 9,317
ภาษีเครื่องดื่ม 2,182 2,161 1,910
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0 0 0
ภาษีรถจักรยานยนต์ 380 420 447
ภาษีแบตเตอรี่ 302 317 291
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0 0 0
ภาษีอื่น 180 151 149
รายได้อื่น 45 57 42
กรมศุลกากร 9,534 10,212 10,395
อากรขาเข้า 9,438 9,945 10,134
อากรขาออก 1 1 1
รายได้อื่น 95 266 260
หน่วยงานอื่น 30,780 21,215 35,732
ส่วนราชการอื่น 18,647 13,508 18,207
กรมธนารักษ์ 381 1,878 573
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0.000 0.000 0.000
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 11,752 5,829 16,952
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 250,253 243,858 226,000
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 35,700 28,000 26,173
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 22,000 24,937 22,688
ภาษีอื่นๆ 13,700 3,064 3,485
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,300 2,202 2,109
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,100 1,083 852
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 712 676 791
รวมรายได้สุทธิ (Net) 210,441 211,896 196,075
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 11,288 0.000 0.000
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 199,153 211,896 196,075
หน่วย : ล้านบาท