รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
3.92
39
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย. ปีงบฯ 64

หักรายการต่อไปนี้
คืนภาษีของกรมสรรพากร 0.00
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 0.00
เงินกันชดเชยการส่งออก 0.00
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 0.00
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร 0.00
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย. ปีงบฯ 64

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน กันยายน 2563 ถึง พฤศจิกายน 2563

ชื่อรายการ พฤศจิกายน 2563 ตุลาคม 2563 กันยายน 2563
กรมสรรพากร 116,386 107,690 223,231
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 21,052 23,604 25,048
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 28,367 19,390 129,607
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 431 42 0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 60,739 58,809 62,471
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.000 0.000 0.000
อากรแสตมป์ 1,197 1,205 1,249
รายได้อื่น 39 47 49
กรมสรรพสามิต 47,717 46,429 44,480
ภาษีน้ำมันฯ 18,190 18,075 17,705
ภาษียาสูบ 5,393 5,661 4,718
ภาษีสุราฯ 4,997 5,296 5,168
ภาษีเบียร์ 7,430 6,484 6,675
ภาษีรถยนต์ 9,128 8,252 7,448
ภาษีเครื่องดื่ม 1,740 1,804 2,049
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0 0 0
ภาษีรถจักรยานยนต์ 346 357 320
ภาษีแบตเตอรี่ 302 331 274
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0 0 0
ภาษีอื่น 94 89 84
รายได้อื่น 98 82 39
กรมศุลกากร 8,196 7,948 7,915
อากรขาเข้า 8,116 7,846 7,797
อากรขาออก 20 10 10
รายได้อื่น 61 91 108
หน่วยงานอื่น 8,793 33,127 18,611
ส่วนราชการอื่น 4,207 14,335 11,728
กรมธนารักษ์ 428 253 310
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0.000 0.000 0.000
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 4,158 18,539 6,573
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 181,092 195,194 294,237
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 21,200 24,600 32,079
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 16,500 16,000 23,468
ภาษีอื่นๆ 4,700 8,600 8,611
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 1,700 1,522 1,514
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 498 614 595
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 1,100 1,099 1,549
รวมรายได้สุทธิ (Net) 156,594 167,360 258,500
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 0.000 0.000 33,723
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 156,594 167,360 224,777
หน่วย : ล้านบาท