รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.07
51
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ค. ปีงบฯ 64

หักรายการต่อไปนี้
คืนภาษีของกรมสรรพากร 0.00
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 0.00
เงินกันชดเชยการส่งออก 0.00
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 0.00
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร 0.00
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ค. ปีงบฯ 64

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน พฤษภาคม 2564 ถึง กรกฏาคม 2564

ชื่อรายการ กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564
กรมสรรพากร 130,316 259,282 184,720
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 27,547 40,784 26,998
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 26,954 141,928 49,672
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 0 0 38,950
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 69,721 70,098 63,750
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4,960 5,170 4,132
อากรแสตมป์ 1,086 1,257 1,119
รายได้อื่น 46 39 31
กรมสรรพสามิต 40,697 41,682 42,774
ภาษีน้ำมันฯ 15,637 16,756 15,354
ภาษียาสูบ 5,636 5,249 5,131
ภาษีสุราฯ 4,228 4,593 4,594
ภาษีเบียร์ 5,984 5,591 7,683
ภาษีรถยนต์ 6,378 6,722 7,098
ภาษีเครื่องดื่ม 2,123 2,051 2,304
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0 0 0
ภาษีรถจักรยานยนต์ 347 348 256
ภาษีแบตเตอรี่ 272 250 233
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0 0 0
ภาษีอื่น 59 76 86
รายได้อื่น 34 47 36
กรมศุลกากร 8,356 8,988 8,537
อากรขาเข้า 8,244 8,854 8,430
อากรขาออก 21 21 32
รายได้อื่น 90 114 75
หน่วยงานอื่น 40,062 29,265 21,105
ส่วนราชการอื่น 22,339 4,860 16,445
กรมธนารักษ์ 269 260 230
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0.000 0.000 0.000
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 17,453 24,145 4,429
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 219,430 339,218 257,135
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 34,100 24,280 20,743
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 25,000 17,844 15,256
ภาษีอื่นๆ 9,100 6,436 5,487
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 1,800 1,829 1,710
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 900 1,547 1,000
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 838 623 579
รวมรายได้สุทธิ (Net) 181,792 310,939 233,102
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 10,916 9,889 8,261
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 170,876 301,050 224,842
หน่วย : ล้านบาท