รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.34
72
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-เม.ย. ปีงบฯ 65

หักรายการต่อไปนี้
คืนภาษีของกรมสรรพากร 0.00
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 0.00
เงินกันชดเชยการส่งออก 0.00
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 0.00
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร 0.00
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-เม.ย. ปีงบฯ 65

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ถึง เมษายน 2565

ชื่อรายการ เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565
กรมสรรพากร 151,200 150,617 135,691
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 38,530 39,174 30,178
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 26,434 27,476 23,429
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 0 0 3,706
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 80,543 77,901 72,734
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4,329 4,422 4,248
อากรแสตมป์ 1,283 1,478 1,350
รายได้อื่น 49 74 38
กรมสรรพสามิต 44,166 45,400 44,497
ภาษีน้ำมันฯ 13,911 13,832 17,814
ภาษียาสูบ 5,026 5,785 5,312
ภาษีสุราฯ 4,640 5,795 5,020
ภาษีเบียร์ 9,582 7,878 6,950
ภาษีรถยนต์ 7,819 9,353 6,848
ภาษีเครื่องดื่ม 2,460 1,981 1,827
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0 0 0
ภาษีรถจักรยานยนต์ 314 334 314
ภาษีแบตเตอรี่ 281 279 258
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0 0 0
ภาษีอื่น 99 124 116
รายได้อื่น 33 40 39
กรมศุลกากร 8,685 9,775 8,092
อากรขาเข้า 8,604 9,614 7,962
อากรขาออก 1 24 7
รายได้อื่น 80 138 123
หน่วยงานอื่น 40,800 13,565 13,525
ส่วนราชการอื่น 14,528 4,701 7,065
กรมธนารักษ์ 604 501 1,038
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0.000 0.000 0.000
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 25,667 8,363 5,421
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 244,851 219,356 201,805
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 41,100 32,297 30,576
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 28,600 20,056 19,158
ภาษีอื่นๆ 12,500 12,241 11,417
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,200 2,338 1,980
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,000 1,108 775
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 594 769 855
รวมรายได้สุทธิ (Net) 199,958 182,845 167,618
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 11,877 11,903 10,258
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 188,080 170,942 157,361
หน่วย : ล้านบาท