รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.07
46
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-เม.ย. ปีงบฯ 64

หักรายการต่อไปนี้
คืนภาษีของกรมสรรพากร 0.00
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 0.00
เงินกันชดเชยการส่งออก 0.00
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 0.00
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร 0.00
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-เม.ย. ปีงบฯ 64

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ถึง เมษายน 2564

ชื่อรายการ เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564
กรมสรรพากร 139,019 141,571 107,830
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 28,261 34,231 23,294
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 29,397 28,410 19,606
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 0 0 5,861
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 75,565 72,431 53,892
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.000 0.000 0.000
อากรแสตมป์ 1,191 1,386 1,146
รายได้อื่น 26 41 31
กรมสรรพสามิต 50,162 48,113 41,112
ภาษีน้ำมันฯ 19,187 19,081 16,501
ภาษียาสูบ 5,974 5,768 4,649
ภาษีสุราฯ 4,979 5,704 4,952
ภาษีเบียร์ 8,737 5,999 5,219
ภาษีรถยนต์ 7,914 8,938 7,439
ภาษีเครื่องดื่ม 2,649 1,850 1,596
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0 0 0
ภาษีรถจักรยานยนต์ 311 351 340
ภาษีแบตเตอรี่ 256 253 260
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0 0 0
ภาษีอื่น 111 102 89
รายได้อื่น 42 65 69
กรมศุลกากร 8,587 9,651 7,801
อากรขาเข้า 8,476 9,527 7,713
อากรขาออก 21 25 24
รายได้อื่น 90 99 64
หน่วยงานอื่น 43,789 17,357 15,082
ส่วนราชการอื่น 13,845 12,248 5,873
กรมธนารักษ์ 730 324 1,014
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0.000 0.000 0.000
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 29,214 4,785 8,195
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 241,557 216,691 171,824
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 28,900 31,400 23,054
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 20,700 19,000 12,802
ภาษีอื่นๆ 8,200 12,400 10,252
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 1,806 1,949 1,470
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 636 776 483
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 785 965 606
รวมรายได้สุทธิ (Net) 209,430 181,602 146,211
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 9,649 10,004 9,374
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 199,780 171,598 136,837
หน่วย : ล้านบาท