หนี้สาธารณะ / รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
5
7
โหวต
จำนวน (พันล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระ

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565 ถึง 2565

รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล 2565
งบประมาณ ยอดสะสม ก.ย. ส.ค. ก.ค. มิ.ย. พ.ค. เม.ย. มี.ค. ก.พ. ม.ค. ธ.ค. พ.ย. ต.ค.
ภาระที่ตั้งจ่ายในงบกระทรวงการคลัง 145,754.61 249,470.30 7,930.15 3,536.30 4,636.12 67,224.91 8,666.34 3,508.38 8,213.49 3,484.89 6,405.03 68,359.76 62,473.07 5,031.86
ต้นเงิน 60,835.96 66,481.81 2,976.67 487.60 1,353.45 500.35 n/a 327.78 n/a 487.59 1,380.49 500.35 58,139.75 327.78
ดอกเบี้ย 84,469.99 182,477.00 4,949.55 3,025.35 3,274.67 66,698.51 8,664.84 3,180.60 8,213.49 2,569.80 5,024.38 67,838.41 4,333.32 4,704.08
ค่าธรรมเนียม 448.66 511.49 3.93 23.35 8.00 26.05 1.50 n/a n/a 427.50 0.16 21.00 n/a n/a
ภาระที่ตั้งจ่ายในประเทศ 142,255.61 234,269.71 7,930.15 2,650.76 2,973.97 66,650.87 8,666.34 3,142.01 n/a 2,629.79 4,688.36 67,804.85 62,473.07 4,659.54
ต้นเงิน 58,139.75 61,116.42 2,976.67 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 58,139.75 n/a
ดอกเบี้ย 83,675.26 172,685.45 4,949.55 2,636.95 2,965.97 66,650.87 8,664.84 3,142.01 n/a 2,210.19 4,688.36 67,783.85 4,333.32 4,659.54
ค่าธรรมเนียม 440.60 467.84 3.93 13.81 8.00 n/a 1.50 n/a n/a 419.60 n/a 21.00 n/a n/a
ภาระที่ตั้งจ่ายต่างประเทศ 3,499.00 15,200.59 n/a 885.54 1,662.15 574.04 n/a 366.37 8,213.49 855.10 1,716.67 554.91 n/a 372.32
ต้นเงิน 2,696.21 5,365.39 n/a 487.60 1,353.45 500.35 n/a 327.78 n/a 487.59 1,380.49 500.35 n/a 327.78
ดอกเบี้ย 794.73 9,791.55 n/a 388.40 308.70 47.64 n/a 38.59 8,213.49 359.61 336.02 54.56 n/a 44.54
ค่าธรรมเนียม 8.06 43.65 n/a 9.54 n/a 26.05 n/a n/a n/a 7.90 0.16 n/a n/a n/a
หน่วย : ล้านบาท