หนี้สาธารณะ / รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
5
11
โหวต
จำนวน (พันล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระ

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566 ถึง 2566

รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล 2566
งบประมาณ ยอดสะสม ก.ย. ส.ค. ก.ค. มิ.ย. พ.ค. เม.ย. มี.ค. ก.พ. ม.ค. ธ.ค. พ.ย. ต.ค.
ภาระที่ตั้งจ่ายในงบกระทรวงการคลัง n/a 142,675.20 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4,524.89 n/a 77,198.67 57,846.93 3,104.71
ต้นเงิน n/a 53,152.33 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 487.59 n/a 779.27 51,557.69 327.78
ดอกเบี้ย n/a 89,074.69 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3,605.80 n/a 76,419.40 6,289.24 2,760.25
ค่าธรรมเนียม n/a 448.18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 431.50 n/a n/a n/a 16.68
ภาระที่ตั้งจ่ายในประเทศ n/a 140,690.73 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3,451.52 n/a 76,654.59 57,846.93 2,737.69
ต้นเงิน n/a 51,836.61 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 278.92 51,557.69 n/a
ดอกเบี้ย n/a 88,412.29 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3,020.19 n/a 76,375.67 6,289.24 2,727.19
ค่าธรรมเนียม n/a 441.83 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 431.33 n/a n/a n/a 10.50
ภาระที่ตั้งจ่ายต่างประเทศ n/a 1,984.47 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1,073.37 n/a 544.08 n/a 367.02
ต้นเงิน n/a 1,315.72 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 487.59 n/a 500.35 n/a 327.78
ดอกเบี้ย n/a 662.40 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 585.61 n/a 43.73 n/a 33.06
ค่าธรรมเนียม n/a 6.35 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.17 n/a n/a n/a 6.18
หน่วย : ล้านบาท