หนี้สาธารณะ / รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
4.88
16
โหวต
จำนวน (พันล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระ

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566 ถึง 2566

รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล 2566
งบประมาณ ยอดสะสม ก.ย. ส.ค. ก.ค. มิ.ย. พ.ค. เม.ย. มี.ค. ก.พ. ม.ค. ธ.ค. พ.ย. ต.ค.
ภาระที่ตั้งจ่ายในงบกระทรวงการคลัง n/a 261,756.43 549.62 12,651.66 5,600.74 74,754.51 8,069.88 4,715.36 7,906.56 4,524.89 4,832.90 77,198.67 57,846.93 3,104.71
ต้นเงิน n/a 68,241.53 549.62 9,847.42 n/a 700.35 2,054.50 591.70 n/a 487.59 1,345.61 779.27 51,557.69 327.78
ดอกเบี้ย n/a 191,649.53 n/a 2,804.24 4,201.87 74,054.16 6,015.38 4,123.66 7,906.56 3,605.80 3,468.97 76,419.40 6,289.24 2,760.25
ค่าธรรมเนียม n/a 476.52 n/a n/a 10.02 n/a n/a n/a n/a 431.50 18.32 n/a n/a 16.68
ภาระที่ตั้งจ่ายในประเทศ n/a 245,133.56 549.62 2,244.18 3,952.17 74,222.01 8,064.72 4,360.41 7,906.56 3,451.52 3,143.16 76,654.59 57,846.93 2,737.69
ต้นเงิน n/a 54,900.11 549.62 n/a n/a 200.00 2,049.96 263.92 n/a n/a n/a 278.92 51,557.69 n/a
ดอกเบี้ย n/a 189,763.28 n/a 2,244.18 3,942.15 74,022.01 6,014.76 4,096.49 7,906.56 3,020.19 3,124.84 76,375.67 6,289.24 2,727.19
ค่าธรรมเนียม n/a 470.17 n/a n/a 10.02 n/a n/a n/a n/a 431.33 18.32 n/a n/a 10.50
ภาระที่ตั้งจ่ายต่างประเทศ n/a 16,622.87 n/a 10,407.48 1,648.57 532.50 5.16 354.95 n/a 1,073.37 1,689.74 544.08 n/a 367.02
ต้นเงิน n/a 14,730.27 n/a 9,847.42 1,388.85 500.35 4.54 327.78 n/a 487.59 1,345.61 500.35 n/a 327.78
ดอกเบี้ย n/a 1,886.25 n/a 560.06 259.72 32.15 0.62 27.17 n/a 585.61 344.13 43.73 n/a 33.06
ค่าธรรมเนียม n/a 6.35 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.17 n/a n/a n/a 6.18
หน่วย : ล้านบาท