หนี้สาธารณะ / รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
5
4
โหวต
จำนวน (พันล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระ

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565 ถึง 2565

รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล 2565
งบประมาณ ยอดสะสม ก.ย. ส.ค. ก.ค. มิ.ย. พ.ค. เม.ย. มี.ค. ก.พ. ม.ค. ธ.ค. พ.ย. ต.ค.
ภาระที่ตั้งจ่ายในงบกระทรวงการคลัง 145,754.61 238,003.85 n/a n/a 4,636.12 67,224.91 8,666.34 3,508.38 8,213.49 3,484.89 6,405.03 68,359.76 62,473.07 5,031.86
ต้นเงิน 60,835.96 63,017.54 n/a n/a 1,353.45 500.35 n/a 327.78 n/a 487.59 1,380.49 500.35 58,139.75 327.78
ดอกเบี้ย 84,469.99 174,502.10 n/a n/a 3,274.67 66,698.51 8,664.84 3,180.60 8,213.49 2,569.80 5,024.38 67,838.41 4,333.32 4,704.08
ค่าธรรมเนียม 448.66 484.21 n/a n/a 8.00 26.05 1.50 n/a n/a 427.50 0.16 21.00 n/a n/a
ภาระที่ตั้งจ่ายในประเทศ 142,255.61 223,688.80 n/a n/a 2,973.97 66,650.87 8,666.34 3,142.01 n/a 2,629.79 4,688.36 67,804.85 62,473.07 4,659.54
ต้นเงิน 58,139.75 58,139.75 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 58,139.75 n/a
ดอกเบี้ย 83,675.26 165,098.95 n/a n/a 2,965.97 66,650.87 8,664.84 3,142.01 n/a 2,210.19 4,688.36 67,783.85 4,333.32 4,659.54
ค่าธรรมเนียม 440.60 450.10 n/a n/a 8.00 n/a 1.50 n/a n/a 419.60 n/a 21.00 n/a n/a
ภาระที่ตั้งจ่ายต่างประเทศ 3,499.00 14,315.05 n/a n/a 1,662.15 574.04 n/a 366.37 8,213.49 855.10 1,716.67 554.91 n/a 372.32
ต้นเงิน 2,696.21 4,877.79 n/a n/a 1,353.45 500.35 n/a 327.78 n/a 487.59 1,380.49 500.35 n/a 327.78
ดอกเบี้ย 794.73 9,403.15 n/a n/a 308.70 47.64 n/a 38.59 8,213.49 359.61 336.02 54.56 n/a 44.54
ค่าธรรมเนียม 8.06 34.11 n/a n/a n/a 26.05 n/a n/a n/a 7.90 0.16 n/a n/a n/a
หน่วย : ล้านบาท