หนี้สาธารณะ / รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
5
3
โหวต
จำนวน (พันล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระ

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564 ถึง 2564

รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล 2564
งบประมาณ ยอดสะสม ก.ย. ส.ค. ก.ค. มิ.ย. พ.ค. เม.ย. มี.ค. ก.พ. ม.ค. ธ.ค. พ.ย. ต.ค.
ภาระที่ตั้งจ่ายในงบกระทรวงการคลัง 243,181.20 148,144.66 n/a n/a n/a n/a n/a 3,765.33 6,962.15 1,791.28 4,204.26 65,300.57 33,058.95 33,062.12
ต้นเงิน 66,969.53 61,495.93 n/a n/a n/a n/a n/a 327.78 n/a 598.32 1,357.91 500.35 28,383.79 30,327.78
ดอกเบี้ย 175,574.97 86,298.29 n/a n/a n/a n/a n/a 3,437.55 6,962.15 842.67 2,846.20 64,800.22 4,675.16 2,734.34
ค่าธรรมเนียม 636.69 350.44 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 350.29 0.15 n/a n/a n/a
ภาระที่ตั้งจ่ายในประเทศ 237,907.06 144,381.58 n/a n/a n/a n/a n/a 3,387.55 6,962.15 1,080.72 2,481.40 64,732.49 33,058.95 32,678.32
ต้นเงิน 62,683.79 58,383.79 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 28,383.79 30,000.00
ดอกเบี้ย 174,593.73 85,647.50 n/a n/a n/a n/a n/a 3,387.55 6,962.15 730.43 2,481.40 64,732.49 4,675.16 2,678.32
ค่าธรรมเนียม 629.54 350.29 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 350.29 n/a n/a n/a n/a
ภาระที่ตั้งจ่ายต่างประเทศ 5,274.14 3,763.08 n/a n/a n/a n/a n/a 377.78 n/a 710.56 1,722.86 568.08 n/a 383.80
ต้นเงิน 4,285.74 3,112.14 n/a n/a n/a n/a n/a 327.78 n/a 598.32 1,357.91 500.35 n/a 327.78
ดอกเบี้ย 981.24 650.79 n/a n/a n/a n/a n/a 50.00 n/a 112.24 364.80 67.73 n/a 56.02
ค่าธรรมเนียม 7.16 0.15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.15 n/a n/a n/a
หน่วย : ล้านบาท