รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก
4.14
7
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ 3 กรมหลัก
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ค. ปีงบฯ 65

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก

เดือน สิงหาคม 2565

ชื่อรายการ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว)
กรมสรรพากร 197,046 167,065 29,981 18%
กรมสรรพสามิต 37,267 37,681 -414 -1%
กรมศุลกากร 10,912 8,805 2,107 24%
หน่วย : ล้านบาท