รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก
4.4
10
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ 3 กรมหลัก
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ปีงบฯ 66

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก

เดือน ธันวาคม 2565

ชื่อรายการ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว)
กรมสรรพากร 135,256 120,624 14,632 12%
กรมสรรพสามิต 36,316 37,143 -827 -2%
กรมศุลกากร 16,970 7,937 9,033 114%
หน่วย : ล้านบาท