รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก
3.5
1
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ 3 กรมหลัก
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 64

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก

เดือน พฤศจิกายน 2563

ชื่อรายการ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว)
กรมสรรพากร 116,386 130,414 -14,028 -11%
กรมสรรพสามิต 47,717 47,683 34 0%
กรมศุลกากร 8,196 8,704 -508 -6%
หน่วย : ล้านบาท