รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก
3.5
1
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ 3 กรมหลัก
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-เม.ย. ปีงบฯ 64

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก

เดือน เมษายน 2564

ชื่อรายการ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว)
กรมสรรพากร 139,019 91,485 47,534 52%
กรมสรรพสามิต 50,162 27,098 23,064 85%
กรมศุลกากร 8,587 7,359 1,228 17%
หน่วย : ล้านบาท