รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก
61766.54
31
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ 3 กรมหลัก
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ปีงบฯ 67

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก

เดือน ธันวาคม 2566

ชื่อรายการ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว)
กรมสรรพากร 168,797 170,922 -2,125 -1%
กรมสรรพสามิต 40,292 41,509 -1,217 -3%
กรมศุลกากร 9,322 10,212 -890 -9%
หน่วย : ล้านบาท