รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก
4
6
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ 3 กรมหลัก
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-เม.ย. ปีงบฯ 65

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก

เดือน เมษายน 2565

ชื่อรายการ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว)
กรมสรรพากร 151,200 139,299 11,901 9%
กรมสรรพสามิต 44,166 50,162 -5,996 -12%
กรมศุลกากร 8,685 8,587 98 1%
หน่วย : ล้านบาท