รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก
4.45
11
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ 3 กรมหลัก
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มี.ค. ปีงบฯ 66

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก

เดือน มีนาคม 2566

ชื่อรายการ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว)
กรมสรรพากร 161,202 150,696 10,506 7%
กรมสรรพสามิต 39,463 45,400 -5,937 -13%
กรมศุลกากร 11,187 9,775 1,412 14%
หน่วย : ล้านบาท