รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก
3.5
1
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ 3 กรมหลัก
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 63

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก

เดือน กันยายน 2563

ชื่อรายการ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว)
กรมสรรพากร 223,056 234,210 -11,154 -5%
กรมสรรพสามิต 44,480 46,339 -1,859 -4%
กรมศุลกากร 7,915 8,706 -791 -9%
หน่วย : ล้านบาท