รัฐวิสาหกิจ / ข้อมูลผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
769561.52
78
โหวต

ความถี่

ตั้งแต่

ค้นหาชื่อรายการ

ข้อมูลผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

ปี 2561

รายชื่อรัฐวิสาหกิจ 2561
สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของทุน รายได้ กำไรสุทธิ รายได้นำส่ง
สาขาพลังงาน 3,881,435.96 1,910,432.70 1,971,003.27 3,605,410.83 243,997.33 86,846.99
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1,021,211.19 568,766.53 452,444.66 541,097.02 48,808.81 33,649.40
การไฟฟ้านครหลวง 213,866.04 117,671.77 96,194.26 196,760.72 9,094.95 8,775.50
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 414,044.58 240,235.97 173,808.61 499,594.55 20,683.32 13,764.50
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,232,314.16 983,758.42 1,248,555.74 2,367,958.54 165,410.25 30,657.60
สาขาขนส่ง 1,754,997.46 1,477,866.05 277,131.41 362,797.99 21,983.50 13,910.00
สาขาขนส่งทางบก 1,230,351.40 1,144,948.77 85,402.64 70,987.97 1,979.26 3,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 197,220.75 75,562.77 121,657.98 17,597.08 5,798.46 3,000.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 8,160.01 113,237.50 -105,077.49 7,045.61 -6,174.56 n\a
การรถไฟแห่งประเทศไทย 637,973.74 593,359.65 44,614.10 28,867.60 -4.16 n\a
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 382,069.23 361,034.57 21,034.66 14,253.70 2,540.77 n\a
บริษัท ขนส่ง จำกัด 4,927.67 1,754.28 3,173.40 3,223.97 -181.25 n\a
สาขาขนส่งทางน้ำ 50,381.63 25,573.78 24,807.86 15,319.65 6,226.90 3,910.00
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 50,381.63 25,573.78 24,807.86 15,319.65 6,226.90 3,910.00
สาขาขนส่งทางอากาศ 474,264.42 307,343.51 166,920.91 276,490.37 13,777.34 7,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 187,708.55 43,439.43 144,269.12 62,135.93 25,224.66 7,000.00
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 268,721.20 248,264.86 20,456.33 200,585.94 -11,569.13 n\a
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 15,877.71 14,877.73 999.98 13,115.85 0.00 n\a
สถาบันการบินพลเรือน 1,956.96 761.49 1,195.47 652.65 121.81 n\a
สาขาสื่อสาร 338,013.14 172,411.28 165,601.86 143,258.90 16,257.11 3,310.28
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 158,152.26 116,961.49 41,190.77 63,399.72 11,063.61 263.34
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 142,094.60 42,978.85 99,115.75 47,568.99 1,743.97 n\a
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 6,666.59 3,030.98 3,635.61 2,561.94 -378.01 n\a
บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด 31,099.69 9,439.96 21,659.73 29,728.25 3,827.54 3,046.94
สาขาสาธารณูปการ 247,934.44 131,361.49 116,572.95 58,229.05 13,118.63 6,868.00
องค์การจัดการน้ำเสีย 620.62 505.65 114.96 338.63 0.05 n\a
การประปานครหลวง 75,108.52 14,599.20 60,509.32 19,221.75 7,519.18 3,680.00
การประปาส่วนภูมิภาค 117,279.28 72,191.06 45,088.22 28,433.76 3,896.81 2,940.00
การเคหะแห่งชาติ 54,926.02 44,065.59 10,860.44 10,234.91 1,702.59 248.00
สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 92,722.35 43,579.59 49,142.76 165,546.79 6,639.47 32,140.78
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 26,754.45 12,774.91 13,979.54 6,081.38 2,329.96 890.00
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 1,105.76 242.60 863.16 1,038.39 40.38 160.00
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 709.33 271.29 438.04 441.38 175.30 90.00
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 27,616.54 6,855.65 20,760.88 20,294.55 208.71 8,210.00
โรงพิมพ์ตำรวจ 482.37 48.46 433.91 239.65 59.91 13.86
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด 445.65 291.90 153.75 634.74 11.21 16.40
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 632.77 404.92 227.85 49.27 -16.87 5.94
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 34,704.43 22,680.10 12,024.34 136,694.87 3,767.53 22,725.29
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด 271.05 9.77 261.28 72.57 63.34 29.29
ไม่ระบุประเภท 25,725.21 22,806.83 2,918.38 2,857.25 530.90 n\a
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรพย์ จำกัด 25,725.21 22,806.83 2,918.38 2,857.25 530.90 n\a
สาขาเกษตร 121,112.98 625,366.02 -504,253.04 93,062.92 -5,912.62 111.88
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 24,793.79 25,124.63 -330.84 714.44 -170.86 n\a
องค์การสะพานปลา 1,134.69 978.91 155.78 210.20 2.43 n\a
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 4,014.43 2,938.23 1,076.20 9,639.46 278.13 93.88
การยางแห่งประเทศไทย 34,318.06 2,097.54 32,220.52 12,095.01 683.79 n\a
องค์การคลังสินค้า 56,852.01 594,226.71 -537,374.71 70,403.81 -6,706.12 18.00
สาขาทรัพยากรธรรมชาติ 11,284.20 4,874.02 6,410.17 4,507.21 462.69 9.15
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 5,691.69 1,431.04 4,260.65 2,877.42 535.45 9.15
องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 725.91 457.15 268.76 269.16 37.35 n\a
องค์การสวนสัตว์ 4,866.59 2,985.83 1,880.76 1,360.63 -110.10 n\a
สาขาสังคมและเทคโนโลยี 61,611.65 37,994.28 23,617.37 33,225.16 2,699.27 730.40
องค์การเภสัชกรรม 19,995.74 6,549.48 13,446.25 16,938.70 1,675.81 575.60
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 11,489.54 10,242.64 1,246.90 7,255.31 234.72 n\a
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 6,661.45 4,761.01 1,900.45 1,581.89 259.23 n\a
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 3,006.81 2,817.36 189.45 952.42 -11.11 n\a
การกีฬาแห่งประเทศไทย 14,044.02 10,734.32 3,309.70 5,747.15 207.77 n\a
สำนักงานธนานุเคราะห์ 6,414.08 2,889.46 3,524.62 749.68 332.85 154.80
สาขาสถาบันการเงิน 8,692,263.55 7,914,479.52 777,784.03 458,957.13 87,346.69 34,546.24
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 2,739,203.19 2,425,062.09 314,141.10 159,133.35 31,089.32 n\a
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,743,552.92 1,612,477.70 131,075.22 100,882.75 9,887.85 4,700.00
ธนาคารออมสิน 2,705,361.78 2,494,612.72 210,749.05 120,956.29 30,982.86 22,270.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1,163,882.45 1,082,006.31 81,876.15 54,162.45 12,610.61 6,775.74
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 106,565.78 85,391.51 21,174.27 5,537.36 1,365.33 711.90
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 109,824.53 99,874.21 9,950.31 6,584.71 19.68 n\a
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 81,275.30 82,110.63 -835.33 4,319.62 694.00 n\a
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 18,971.67 17,987.00 984.66 799.28 102.00 23.60
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 23,625.94 14,957.34 8,668.60 6,581.32 595.05 65.00
ผลรวม 15,227,100.92 12,341,171.77 2,885,929.15 4,927,853.22 387,122.97 178,473.73
หน่วย : ล้านบาท