มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เติร์กเมนิสถาน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ สิงหาคม 2566
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 212,602
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 148,036
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 159
รวม 360,797
หน่วย : บาท