มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ นามิเบีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 84,562,422 43,815,236 96,197,713
42 เครื่องหนัง 9,606 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 352 326 74
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 6,210 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 0 1,544
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 19,413,510 795,272 19,094
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 31,765 30,946
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 92,537 6,645 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 519,276 0 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 4,877 5,675 6,363
รวม 104,602,580 44,661,129 96,255,734
หน่วย : บาท