มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 119 77 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 155 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 0 71,302
รวม 274 77 71,302
หน่วย : บาท