มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เลบานอน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 2,022 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 38,199 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,317 212 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 57 134 0
47 เยื่อไม้ 245,154 0 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 24,971 486 477
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 693 20,770 10,350
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 973 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 0 11,770
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 308 754
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 88 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,611 0 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 27,089 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 504,005 0
64 รองเท้า 859 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 8,408 7,259 22,600,019
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 318 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 4,036 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 9,764 24,924 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 1,410,550 1,130,672 392,770
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 7,314 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 34,218 4,355 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 2,557
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 5,308 0
รวม 1,743,726 1,774,348 23,018,697
หน่วย : บาท