มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 สิงหาคม 2566
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 173,313 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 18,186
รวม 173,313 18,186
หน่วย : บาท