มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ชิลี

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 204,641,461 200,390,500 164,585,227
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 1,096 0 1,511
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 0 1,118,912
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 9,492,900 17,568,138 19,609,063
10 ธัญพืช 49,889 0 70,144
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 10,723,023 7,402,953 15,391,997
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 5,567,678 2,685,360 14,035,131
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 0 9,000,414
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 75,800 0 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 22,729,009 9,780,034 3,625,695
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 5,496,148 30,912 6,464,086
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 3,119,385 3,111,180 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 14,725,606 7,949,204 11,063,340
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 525,132 408,911
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 85,917 8,256,904 8,023,150
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 579,373 44,504 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 14,398,338 13,696,231 21,512,089
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 32,122,266 18,969,942 3,326,773
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 169,960,517 228,878,689 119,072,666
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 1,400,239 3,863,370 14,403,574
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 1,016 4,599 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 466,081 276,074 0
31 ปุ๋ย 2,660,759 4,667,768 14,689,229
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 241,044 698 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 2,416,078 2,358
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,640,992 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 400,813 9,140 647,376
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,234,515 1,026,508 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 19,428,806 23,769,702 20,513,381
47 เยื่อไม้ 279,745,527 347,753,668 239,377,066
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 125 9,221 28,515
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 31,719 31,559 31,682
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 208,595 533,093 10,505
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 8,937 0 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 112,258 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 6,332 0 19,613
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 20,000 251 0
64 รองเท้า 18,146 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 10,000 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 7,354,337 7,785,154 7,229,331
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 144,593 1,525 0
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 1,141,344,319 1,084,306,340 1,166,075,503
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 25,934,150 19,288,729 15,142,653
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 276
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 28,187 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 235,553
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 3,980,934 14,392 9,382
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 72,422 0 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 2,062 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 29,755 0
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 4,000 0 0
รวม 1,981,126,807 2,015,219,814 1,875,725,106
หน่วย : บาท