มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บาร์เบโดส

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 21,737 0 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 284,425 161,826 0
42 เครื่องหนัง 0 5,223 0
47 เยื่อไม้ 0 0 230,602
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 206 327 597
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 5,528 4,265 4,195
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 220 0 212
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 2,287,677 0
รวม 312,116 2,459,318 235,606
หน่วย : บาท