มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ รหัสประเทศสำหรับเขตต่อเนื่องฯ

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 11,157 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 30,524
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 80,454 0 0
รวม 80,454 11,157 30,524
หน่วย : บาท