มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ซิมบับเว

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 134,309 188,076 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 63,238 249,817 380,693
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 50,109 0
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 905,354 0 87,516
42 เครื่องหนัง 388,563 1,266,425 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 850 498 495
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 520,092 39,532 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 125 0
รวม 2,012,406 1,794,582 468,704
หน่วย : บาท