มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แซมเบีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 0 52,506 0
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 4,434 3,107 0
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 3,524 0 0
42 เครื่องหนัง 956,316 594,000 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 266 795
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 13,257
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 1,029,156 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 0 988
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 58,117,218 588,248,408 51,230,214
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 1,529 29,651,797
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 266 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 3,121 0 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,101 0 0
รวม 59,086,980 589,928,972 80,897,051
หน่วย : บาท