มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แซมเบีย

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
01 สัตว์มีชีวิต 0 129,544 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 961 131
40 ยางและของทำด้วยยาง 18,533 0 0
42 เครื่องหนัง 1,204,415 1,046,370 4,017
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 267 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 818,368,028 141,491,310 626,633,460
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 32,606,956 0
รวม 819,590,976 175,275,408 626,637,608
หน่วย : บาท