มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มายอต

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 112,948
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 3,984 0
รวม 3,984 112,948
หน่วย : บาท