มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เยเมน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 109,969,792 42,046,725 84,553,000
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 12,927 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 924 693 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 14,447 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 126,046
รวม 109,985,163 42,060,345 84,679,046
หน่วย : บาท