มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ วานูวาตู / วานูอาตู

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 311,422,968 280,807,701 507,470,105
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 30,000 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,038 2,307 1,840
รวม 311,454,006 280,810,008 507,471,945
หน่วย : บาท