มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ สิงหาคม 2566
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 425
รวม 425
หน่วย : บาท