มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,064,713 138 357
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 14,966
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 22,573 0 0
รวม 2,087,286 138 15,323
หน่วย : บาท