มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ สิงหาคม 2566
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 427
รวม 427
หน่วย : บาท