มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อุรุกวัย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 0 101,613 0
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 4,126,565 5,122,226 3,292,713
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 7,558,772 6,988,171
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 5,329,731 0 1,215,076
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 0 10,868
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 216,708 580,791
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 1,147,257 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 732 1,918,677
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 55,821 0 201,268
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 126,194,970 79,921,223 160,582,023
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 16,396,529 2,688,841 11,205,732
47 เยื่อไม้ 4,898 0 19,592,181
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 4,452 3,158 5,112
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 557 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 1,542,364 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 156,775 26,395 27,509
72 เหล็กและเหล็กกล้า 5,142,841 3,777,376 1,573,340
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 0 1,273,850
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 0 955
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 17,190 0 0
รวม 157,429,772 102,107,222 208,468,266
หน่วย : บาท