มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ตูวาลู

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 63,300,950 315,742,634 66,553,484
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 224,506
รวม 63,300,950 315,742,634 66,777,990
หน่วย : บาท