มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ตรินิแดดและโตเบโก

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 191,532 0 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,277,353,909 1,253,957,856 0
47 เยื่อไม้ 675,810 259,835 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,965 11,820 217
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 289 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 5,901
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 127 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 51 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 12,845,044 108,553
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 16,177,135
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 44,795
รวม 1,278,223,343 1,267,074,895 16,336,601
หน่วย : บาท