มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ติมอร์-เลสเต

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 1,790 0
42 เครื่องหนัง 0 212 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,563 2,040 218
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 444
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 1,518 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 3,000 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 13,000 847 0
รวม 18,563 6,407 662
หน่วย : บาท