มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โทเคอเลา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 0 12,022
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 41,955 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 7,487 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 752,438 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 245,938 62,746 8,246
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 3,633 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 6,165 6,520
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 360,101
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 195,635 4,289 3,291
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 114,419 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 5,747 0
รวม 441,573 998,879 390,180
หน่วย : บาท