มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โทเคอเลา

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
52 ฝ้าย 0 0 62,877
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 22,893 0 11,134
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 7,028
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 287,646 1,271
รวม 22,893 287,646 82,310
หน่วย : บาท