มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โตโก

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 55,229
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 207,754
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 503 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 17,236 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 1,518,746 3,642,632
รวม 17,236 1,519,249 3,905,615
หน่วย : บาท