มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เฟรนช์เซาเทิร์น

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,116 5,665
รวม 1,116 5,665
หน่วย : บาท