มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ชาด

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 5,435,865 6,081,207
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 361
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 7,879 0
รวม 5,443,744 6,081,568
หน่วย : บาท