มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะเติกส์และเคคอส

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566
40 ยางและของทำด้วยยาง 900 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 192 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 2,809
รวม 1,092 2,809
หน่วย : บาท