มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สวาซิแลนด์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 115,866 256,996 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 270,200 327,887 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 681,295 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 115,144 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 937 58,007 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,147 1,537 731
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 0 54,720
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 72,359 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 42,721 39,330 0
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 0 1,612,705 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 8,374 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 450,947 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 935,614 56,112
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 22,666 0
รวม 1,227,310 3,786,422 111,563
หน่วย : บาท