มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 84,499 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 314 0 135
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 36 0 787
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 1,414 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 856 28,960
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 45,869 171 40,800
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 30,170 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 0 58,116
รวม 130,718 32,611 128,798
หน่วย : บาท