มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เอลซัลวาดอร์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 10,635 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 461 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 15,867 0 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 0 44,312
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 582 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 2,196 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 553,907 3,200,280 1,249,283
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 75,797 0 8,938
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 1,687 550,159 0
64 รองเท้า 0 16,928 30,511
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 47,006 22,087 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 28,183 19,619 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 6,925,814 13,752,070 10,706,305
รวม 7,648,722 17,574,556 12,039,349
หน่วย : บาท