มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เซาตูเมและปรินซีปี

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ กันยายน 2566
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 3,828
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 2,243
รวม 6,071
หน่วย : บาท