มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ซูรินาม

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 901 0
47 เยื่อไม้ 244,346 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 526 1,283
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 310,912 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 2,607 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 937,576
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 492,931 2,059,339 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 7,058
รวม 737,277 2,374,285 945,917
หน่วย : บาท