มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เซียร์ราลีโอน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 0 8,126,527
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 0 3,036
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 226 0 449
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 469 0 33,678
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 46,470 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 12,658,133 1,746,753
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,219,006 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 144,078 73,257 39,112
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 4,659 6,673
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 180,287 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 7,483
รวม 1,590,536 12,736,049 9,963,711
หน่วย : บาท