มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เซียร์ราลีโอน

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 504,286 72,810 178,911
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 4,016 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 2,795 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 651 0 363
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 11,469 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 3,803,009 43,887
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 7,470,642 3,087,618 1,033,521
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 9,194 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,940 0 97,409
รวม 8,004,993 6,963,437 1,354,091
หน่วย : บาท